Dyn o brosiect Nanny Biscuit yn Sir y Fflint yn rhoi pryd o fwyd i fenyw hŷn sy'n cysgodi

Diweddariadau ac arweiniad ar COVID-19

Cyhoeddwyd : 25/09/20 | Categorïau: Newyddion |

Diweddariad ddiwethaf 25 Medi 2020

Darllenwch diweddariad dyddiol Iechyd Cyhoeddus Cymru yma

COVID-19 DIWEDDARIADAU EBOST

Os hoffech chi gael diweddariadau ebost ar yr holl newyddion COVID-19 perthnasol i sector gwirfoddol Cymru, cofrestrwch yma.

NEWYDDION DIWEDDARAF

NEWYDDION HENACH

  • Gall mudiadau gwirfoddol yng Nghymru wneud cais am hyd at £100,000 o ail gam Cronfa Gwydnwch y Trydydd Sector. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar y wefan
  • Bydd CGGC yn cynorthwyo mudiadau gwirfoddol na allant fel arall fod yn ddigon mawr i fod yn gymwys i gael mynediad at Gynllun ‘Kickstart’ Llywodraeth y DU, sy’n darparu swyddi â chymhorthdal llawn ar gyfer pobl ifanc ledled y DU
  • Heddiw, mae’r Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yr Arglwydd Elis-Thomas wedi cyhoeddi pecyn cyllido i gefnogi sector chwaraeon a hamdden Cymru
  • Gall mudiadau yn y sector diwylliant a threftadaeth nawr wneud cais am gymorth ariannol o’r Gronfa Adfer Diwylliannol gwerth £53 miliwn
  • Mae’r Cynllun Amddiffyn Gaeaf newydd yn disgrifio blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol tan fis Mawrth 2021
  • Mae busnesau ledled Cymru a Lloegr fel tafarndai, bwytai, siopau trin gwallt a sinemâu, yn cael eu hannog i gael posteri cod QR y GIG yn weladwy wrth fynediad, felly gall cwsmeriaid sydd wedi lawrlwytho ap newydd NHS COVID-19 ddefnyddio eu ffonau smart i fewngofnodi yn hawdd
  • Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio arolwg cymunedol i effaith y cyfyngiadau a osodwyd gan Covid-19 ar wirfoddoli trwy gyfrwng y Gymraeg a defnyddio’r Gymraeg

CANLLAWIAU AC ADNODDAU COVID-19

Rydym wedi coladu ein holl ganllawiau ac adnoddau ar gyfer mudiadau gwirfoddol yng Nghymru ar y dudalen ganllaw Covid-19 hon. Yma fe welwch wybodaeth a chyngor sy’n gysylltiedig â Coronafeirws ar bethau fel gwirfoddoli, cyllid, ymddiriedolwyr a llywodraethu, ac iechyd a lles.

Dwy gronfa i gefnogi mudiadau gwirfoddol yn ystod y pandemig

Cronfa gwydnwch trydydd sector Cymru

Cyllid i roi cymorth ariannol i fudiadau gwirfoddol yng Nghymru yn ystod argyfwng cyfredol Covid-19

Cronfa Adfer y Gwasanaethau Gwirfoddol

Cynllun grant ar gyfer mudiadau gwirfoddol sy'n darparu cefnogaeth hanfodol yn ystod yr argyfwng Coronafeirws. Nod y gronfa hon yw cefnogi adferiad teg a chyfiawn i bobl yng Nghymru

Gwybodaeth pwysig i gwirfoddolwyr

Logo gyda'r geiriau Gwirfoddoli Cymru Volunteering Wales
  • Dylai unigolion sydd eisiau gwirfoddoli yng Nghymru gofrestru trwy gwirfoddolicymru.net
  • Dylai sefydliadau sydd angen cefnogaeth gwirfoddolwyr bostio cyfleoedd ar gwirfoddolicymru.net
  • Canllawiau ar wirfoddoli ar ein tudalen arweiniad
Ewch i ganllaw Covid-19

BLOGIAU A GOLYGFEYDD

STRAEON POSITIF

MWY O NEWYDDION DA PLIS?

Nid ydyn ni wedi cael llawer o newyddion da yn ddiweddar – rhwng COVID-19 a’r llifogydd dinistriol diweddar ledled Cymru, mae’r hwyliau’n ymddangos yn eithaf isel ledled y wlad.

Yr hyn nad ydym wedi bod yn brin ohono yw straeon am gymunedau gwydn yn dod at ei gilydd – er enghraifft y newyddion bod grwpiau fel Coronavirus Support Blaenau Gwent wedi bod yn ymgynnull gwirfoddolwyr i helpu pobl mewn angen.

Byddwn yn rhannu straeon newyddion da ac enghreifftiau o arfer da fel rhan o’r cylchlythyr hwn. Os ydych chi’n gwybod am unrhyw straeon cadarnhaol eraill tebyg am gymunedau yn cyd-dynnu i ymdopi â COVID-19 yna rhowch wybod i ni!

EIN SAFBWYNT AR Y DATBLYGIADAU PARHAUS AR IECHYD Y CYHOEDD

Dyma ein Prif Weithredwr Ruth Marks yn amlinellu rôl CGGC a ffocws cyfredol ein gwaith i gefnogi fudiadau gwirfoddol yn ystod yr amser anodd hwn.

Fel rhan o’n hymateb parhaus i’r achosion o’r Coronafeirws (COVID-19), mae CGGC yn talu sylw gofalus at y cyngor sy’n cael ei ddarparu gan Lywodraeth y DU yn ogystal â’r cyfarwyddyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Argymhellir fod pawb yn dilyn cyngor y GIG ar hylendid.

Oherwydd y cyngor cyfredol ar y Coronafeirws rydym wedi gwneud y penderfyniad i gau ein swyddfeydd. Fodd bynnag, mae ein holl staff wedi cael yr offer i weithio gartref ac rydym yn dal i wneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi mudiadau gwirfoddol yn ystod yr amser anodd hwn.

Ar hyn o bryd rydym yn gohirio hyfforddiant a digwyddiadau wyneb yn wyneb, ond byddwn yn parhau i ddarparu dysgu ar-lein lle bo hynny’n bosibl.

Byddwn yn parhau i fonitro unrhyw ddatblygiadau ac yn rhoi gwybod i’r sector gwirfoddol am unrhyw gamau pellach y byddwn yn eu cymryd wrth i bethau newid.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddi ar : 25/09/20
Categorïau: Newyddion

Enwebiadau i Wobrau Dewi Sant yn cau’n fuan

Darllen mwy

Cyhoeddi ar : 25/09/20
Categorïau: Newyddion

Diweddariadau ac arweiniad ar COVID-19

Darllen mwy

Cyhoeddi ar : 15/09/20
Categorïau: Newyddion

#NidGwobrauElusennauCymru – Dathlwch fudiadau gwirfoddol Cymru yr Hydref hwn

Darllen mwy