Diweddariadau ac arweiniad ar COVID-19

Cyhoeddwyd : 09/04/20 | Categorïau: Uncategorized,

Diweddariad ddiwethaf 9 Ebrill 2020

Darllenwch diweddariad dyddiol Iechyd Cyhoeddus Cymru yma

COVID-19 DIWEDDARIAD DYDDIOL

Os hoffech chi gael diweddariadau dyddiol (Llun – Gwener) ar yr holl newyddion COVID-19 perthnasol i sector gwirfoddol Cymru, cofrestrwch yma.

Gwybodaeth pwysig i gwirfoddolwyr

Logo gyda'r geiriau Gwirfoddoli Cymru Volunteering Wales
 • Dylai unigolion sydd eisiau gwirfoddoli yng Nghymru gofrestru trwy gwirfoddolicymru.net
 • Dylai sefydliadau sydd angen cefnogaeth gwirfoddolwyr bostio cyfleoedd ar gwirfoddolicymru.net
 • Canllawiau ar wirfoddoli ar ein tudalen arweiniad
Ewch i ganllaw Covid-19

NEWYDDION DIWEDDARAF

 • Mae Cronfa gwydnwch trydydd sector Cymru ar agor yn swyddogol! Bydd y gronfa’n darparu cymorth llif arian i mudiadau gwirfoddol yng Nghymru yn ystod argyfwng presennol Covid-19. Darganfyddwch fwy a gwnewch gais.
 • Rydyn ni wedi bod yn helpu 30 mudiad gwirfoddol yng Nghymru ar  y rheng flaen i gael y cyfarpar diogelu personol (PPE) sydd ei angen arnyn nhw trwy gadwyni cyflenwi Llywodraeth Cymru. Rydyn ni’n gwybod bod mwy ohonoch chi allan yna sydd angen cyflenwadau ar gyfer eich gwaith hanfodol, cysylltwch â ni i ddweud wrthym ba cyfarpar sydd eu hangen arnoch chi.
 • Ddoe cyhoeddodd Llywodraeth y DU £750m ar gyfer elusennau ledled y DU, wedi’u targedu at elusennau lleol llai a’r rhai ar y rheng flaen.
 • Mae French Duncan wedi creu templedi am ddim i fudiadau sydd angen rhoi seibiant o waith i’w staff.
 • Mae’r tîm Trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol wedi gwneud ei hyfforddiant ar-lein ar gael i bawb am ddim yn ystod argyfwng y coronafeirws, i helpu pobl i adnabod arwyddion cam-drin a sut y gallant helpu i gweithio yn erbyn y risg uwch y bydd rhai pobl yn wynebu yn perthnasoedd camdriniol yn ystod y cyfyngiadau symud – gallwch gael mynediad iddo drwy fewngofnodi fel gwestai (guest log on) yn –
  https://learning2.wales.nhs.uk/course/view.php?id=71
 • Rydyn ni wedi bod yn helpu 30 mudiad gwirfoddol yng Nghymru ar  y rheng flaen i gael y cyfarpar diogelu personol (PPE) sydd ei angen arnyn nhw trwy gadwyni cyflenwi Llywodraeth Cymru. Rydyn ni’n gwybod bod mwy ohonoch chi allan yna sydd angen cyflenwadau ar gyfer eich gwaith hanfodol, cysylltwch â ni i ddweud wrthym ba cyfarpar sydd eu hangen arnoch chi.
 • Mae Cronfa Argyfwng y Gwasanaethau Gwirfoddol yn gynllun grant newydd i alluogi mudiadau gwirfoddol i ddarparu cymorth hanfodol yn ystod argyfwng y Coronafeirws er mwyn parhau â’u gwaith a’i ehangu. Ymgeisiwch heddiw
 • Mae consesiynau parcio ar gael i wirfoddolwyr y GIG sy’n defnyddio meysydd parcio a baeau stryd wedi rhedeg gan y cyngor. Gweler yma am leoliadau o barcio am ddim. Mae tocynnau ar gael i wirfoddolwyr sydd wedi cofrestru gyda Gwirfoddoli Cymru, ewch i gwirfoddolicymru.net i fewngofnodi neu gofrestru

NEWYDDION HENACH

CANLLAWIAU AC ADNODDAU COVID-19

Rydym wedi coladu ein holl ganllawiau ac adnoddau ar gyfer mudiadau gwirfoddol yng Nghymru ar y dudalen ganllaw Covid-19 hon. Yma fe welwch wybodaeth a chyngor sy’n gysylltiedig â Coronafeirws ar bethau fel gwirfoddoli, cyllid, ymddiriedolwyr a llywodraethu, ac iechyd a lles.

BLOGIAU A GOLYGFEYDD

NEWYDDION DA PLIS?

Nid ydyn ni wedi cael llawer o newyddion da yn ddiweddar – rhwng COVID-19 a’r llifogydd dinistriol diweddar ledled Cymru, mae’r hwyliau’n ymddangos yn eithaf isel ledled y wlad.

Yr hyn nad ydym wedi bod yn brin ohono yw straeon am gymunedau gwydn yn dod at ei gilydd – er enghraifft y newyddion bod grwpiau fel Coronavirus Support Blaenau Gwent wedi bod yn ymgynnull gwirfoddolwyr i helpu pobl mewn angen.

Byddwn yn rhannu straeon newyddion da ac enghreifftiau o arfer da fel rhan o’r cylchlythyr hwn. Os ydych chi’n gwybod am unrhyw straeon cadarnhaol eraill tebyg am gymunedau yn cyd-dynnu i ymdopi â COVID-19 yna rhowch wybod i ni!

EIN SAFBWYNT AR Y DATBLYGIADAU PARHAUS AR IECHYD Y CYHOEDD

Dyma ein Prif Weithredwr Ruth Marks yn amlinellu rôl CGGC a ffocws cyfredol ein gwaith i gefnogi fudiadau gwirfoddol yn ystod yr amser anodd hwn.

Fel rhan o’n hymateb parhaus i’r achosion o’r Coronafeirws (COVID-19), mae CGGC yn talu sylw gofalus at y cyngor sy’n cael ei ddarparu gan Lywodraeth y DU yn ogystal â’r cyfarwyddyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Argymhellir fod pawb yn dilyn cyngor y GIG ar hylendid.

Oherwydd y cyngor cyfredol ar y Coronafeirws rydym wedi gwneud y penderfyniad i gau ein swyddfeydd. Fodd bynnag, mae ein holl staff wedi cael yr offer i weithio gartref ac rydym yn dal i wneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi mudiadau gwirfoddol yn ystod yr amser anodd hwn.

Ar hyn o bryd rydym yn gohirio hyfforddiant a digwyddiadau wyneb yn wyneb, ond byddwn yn parhau i ddarparu dysgu ar-lein lle bo hynny’n bosibl.

Byddwn yn parhau i fonitro unrhyw ddatblygiadau ac yn rhoi gwybod i’r sector gwirfoddol am unrhyw gamau pellach y byddwn yn eu cymryd wrth i bethau newid.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddi ar : 09/04/20
Categorïau: Uncategorized

Diweddariadau ac arweiniad ar COVID-19

Darllen mwy

Cyhoeddi ar : 04/03/20
Categorïau: Uncategorized

Swydd wag: Swyddog Cymorth Asesu

Darllen mwy

Cyhoeddi ar : 02/03/20
Categorïau: Uncategorized

Digidol yn y trydydd sector

Darllen mwy