Diweddariadau ac arweiniad ar COVID-19

Cyhoeddwyd : 30/03/20 | Categorïau: Uncategorized,

Diweddariad ddiwethaf 30 Mawrth 2020

Darllenwch diweddariad dyddiol Iechyd Cyhoeddus Cymru yma

  • Oherwydd y cyngor cyfredol ar y Coronafeirws rydym wedi gwneud y penderfyniad i gau ein swyddfeydd. Fodd bynnag, mae ein holl staff wedi cael yr offer i weithio gartref ac rydym yn dal i wneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi mudiadau gwirfoddol yn ystod yr amser anodd hwn
  • Ar hyn o bryd rydym yn gohirio hyfforddiant a digwyddiadau wyneb yn wyneb, ond byddwn yn parhau i ddarparu dysgu ar-lein lle bo hynny’n bosibl

COVID-19 DIWEDDARIAD DYDDIOL

Os hoffech chi gael diweddariadau dyddiol (Llun – Gwener) ar yr holl newyddion COVID-19 perthnasol i sector gwirfoddol Cymru, cofrestrwch yma.

GWYBODAETH PWYSIG I GWIRFODDOLWYR

NEWYDDION DIWEDDARAF

NEWYDDION HENACH

ADNODDAU

CYLLID

GWIRFODDOLI

LLYWODRAETHU AC ARWEINYDDIAETH

Y Comisiwn Elusennau

CGGC

NCVO

IECHYD A LLESIANT

Llywodraeth Cymru

Llywodraeth y DU

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cyffredinol

SECTOR GWIRFODDOL CYFFREDINOL

CGGC

Llywodraeth Cymru

NCVO

  • Mae ein partneriaid yn Lloegr, NCVO, wedi paratoi eu set eu hunain o ganllawiau sy’n ddefnyddiol o bob elusen – gallwch weld y rhain yma.

NEWYDDION DA PLIS?

Nid ydyn ni wedi cael llawer o newyddion da yn ddiweddar – rhwng COVID-19 a’r llifogydd dinistriol diweddar ledled Cymru, mae’r hwyliau’n ymddangos yn eithaf isel ledled y wlad.

Yr hyn nad ydym wedi bod yn brin ohono yw straeon am gymunedau gwydn yn dod at ei gilydd – er enghraifft y newyddion bod grwpiau fel Coronavirus Support Blaenau Gwent wedi bod yn ymgynnull gwirfoddolwyr i helpu pobl mewn angen.

Byddwn yn rhannu straeon newyddion da ac enghreifftiau o arfer da fel rhan o’r cylchlythyr hwn. Os ydych chi’n gwybod am unrhyw straeon cadarnhaol eraill tebyg am gymunedau yn cyd-dynnu i ymdopi â COVID-19 yna rhowch wybod i ni!

EIN SAFBWYNT AR Y DATBLYGIADAU PARHAUS AR IECHYD Y CYHOEDD

Fel rhan o’n hymateb parhaus i’r achosion o’r Coronafeirws (COVID-19), mae CGGC yn talu sylw gofalus at y cyngor sy’n cael ei ddarparu gan Lywodraeth y DU yn ogystal â’r cyfarwyddyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Argymhellir fod pawb yn dilyn cyngor y GIG ar hylendid.

Byddwn yn parhau i fonitro unrhyw ddatblygiadau ac yn rhoi gwybod i’r sector gwirfoddol am unrhyw gamau pellach y byddwn yn eu cymryd wrth i bethau newid.

BETH YW CORONAFEIRWS?

Mae’n edrych fod y rhan fwyaf o achosion o coronafeirws (COVID-19) yn ysgafn. Clefyd feirysol yw’r coronafeirws, sy’n gallu achosi peswch, twymyn ac anhawster anadlu. Gall fod yn fwy difrifol ymhlith pobl hŷn, pobl gydag imiwnedd gwan a phobl sydd â chyflwr hirdymor fel diabetes neu ganser.

Os ydych wedi dweud bod angen i chi aros adref, dilynwch y canllawiau aros yn y cartref.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datganiad ysgrifenedig ar hyd a lled y camau y mae ein gwasanaeth iechyd yn eu cymryd, y gellir eu gweld yma: datganiad Llywodraeth Cymru

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddi ar : 30/03/20
Categorïau: Uncategorized

Diweddariadau ac arweiniad ar COVID-19

Darllen mwy

Cyhoeddi ar : 04/03/20
Categorïau: Uncategorized

Swydd wag: Swyddog Cymorth Asesu

Darllen mwy

Cyhoeddi ar : 02/03/20
Categorïau: Uncategorized

Digidol yn y trydydd sector

Darllen mwy