Grŵp o bobol yn sefyll tu allan yn gwenu

Cymdeithas wirfoddol yn llwyddo gyda’i Chynnig Cymraeg

Cyhoeddwyd : 04/11/22 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth |

Mae Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Penybont ar Ogwr (BAVO) yn dathlu wedi cael cymeradwyaeth gan Gomisiynydd y Gymraeg i’w Cynnig Cymraeg.

Cydnabyddiaeth swyddogol y Comisiynydd yw’r Cynnig Cymraeg a chaiff ei rhoi i fudiadau sydd wedi cydweithio â swyddogion y Comisiynydd i gynllunio darpariaeth Gymraeg uchelgeisiol.

CVCS YN ARWAIN Y FFORDD

Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Penybont yw’r drydedd o’i math i dderbyn y gymeradwyaeth ac mae’n golygu y byddant yn cynnig mwy o wasanaethau yn ddwyieithog yn y dyfodol yn ôl y Prif Weithredwr, Heidi Bennett,

‘Rydym wrth ein bodd yn derbyn y gymeradwyaeth hon gan Gomisiynydd y Gymraeg. I nifer, mae’r ardal hon yn gymharol Seisnig ei hiaith ond mae diwylliant Cymraeg cryf yma yn enwedig yng nghymunedau ein cymoedd. Rydym yn ymwybodol hefyd ein bod am gynnig cyfloedd cyfartal i’r rhai sydd am ddefnyddio ein gwasanaethau ac mae hynny yn golygu sicrhau y gallant ddefnyddio eu dewis iaith.’

‘Mae ein staff wedi gweithio’n ddiwyd gyda chefnogaeth swyddogion y Comisiynydd ac rwy’n hynod o falch o’n llwyddiant.’

‘Byddwn yn annog unrhyw gynghorau gwirfoddol eraill nad sydd wedi manteisio ar hyn eisoes ac unrhyw mudiad cyffelyb i gysylltu â Chomisiynydd y Gymraeg – maent yn barod iawn i helpu a bydd yn bendant yn gwella eich gwasanaeth a’ch canfyddiad ymysg eich rhanddeiliaid.’

Mae gan y Gymdeithas 24 aelod o staff ac mae dros 400 o fudiadau yn aelodau, ac yn derbyn cyngor a chymorth yn ddyddiol. Y nod tymor hir yw y bydd pob elfen o’r gwasanaeth yn cael ei ddarparu’n ddwyieithog.

HELPU CYMRU I WEITHIO’N DDWYIEITHOG

Ers lansio’r cynllun ym mis Mehefin 2020, mae cydnabyddiaeth wedi ei rhoi i Gynnig Cymraeg 63 o fusnesau ac elusennau, ac mae swyddfa’r Comisiynydd yn gweithio gyda thros gant o fudiadau eraill ar ddatblygu cynlluniau.

Dywedodd Awel Trefor, Uwch Swyddog Hybu Comisiynydd y Gymraeg,

‘Mae’r Cynnig Cymraeg yn rhoi cyfle i fudiadau godi ymwybyddiaeth am eu gwasanaethau Cymraeg. Y nod yw gweld cynnydd mewn ymwybyddiaeth a fydd yn ei dro yn arwain at gynnydd yn y defnydd o wasanaethau Cymraeg. Rydym yn cynnig cefnogaeth i’r rheiny sydd yn dymuno bod yn rhan o’r cynllun a mor belled mae’r ymateb wedi bod yn wych.’

‘Mae Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Penybont ar Ogwr yn cynnig gwasanaeth gwerthfawr i nifer o fudiadau ac unigolion yn yr ardal ac maent i’w canmol am geisio sicrhau fod pawb â chyfle cyfartal i gael mynediad i’w gwasanaethau, boed hynny drwy’r Gymraeg neu’r Saesneg.’

DYSGWCH FWY AM CYNNIG CYMRAEG

Gall Tîm Hybu Comisiynydd y Gymraeg eich helpu i adnabod o leiaf pum prif wasanaeth Cymraeg sy’n cael ei ddarparu gennych a dyma fydd sail eich Cynnig Cymraeg.

Mae’r Cynnig Cymraeg ar agor i unrhyw elusen neu mudiad sydd wedi creu cynllun datblygu’r Gymraeg. Mae’n gyfle i ddangos i’ch defnyddwyr eich bod yn ymfalchïo yn yr iaith Gymraeg ac yn barod i’w defnyddio.

Beth am fynd amdani felly – mae mwy o wybodaeth am y Cynnig Cymraeg ar gael yma.

 

 

 

 

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 12/07/24 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth |

Lansio Porth Data newydd a gwell i’r Sector Gwirfoddol

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 12/07/24 | Categorïau: Gwirfoddoli | Gwybodaeth a chymorth |

Rôl gwirfoddoli mewn cartrefi gofal yng Nghymru

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 04/07/24 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth |

Rôl y sector gwirfoddol mewn iechyd a gofal yng Nghymru

Darllen mwy