Mae’r Gronfa Cynhwysiant Gweithredol yn darparu grantiau ar gyfer prosiectau yng Nghymru sy’n helpu pobl dan anfantais i ddychwelyd i fyd gwaith.

Mae diweithdra ar gynnydd yng Nghymru, ond mae prosiectau a gyllidir gan Gronfa Cynhwysiant Gweithredol CGGC yn ymladd yn ôl.

Eisiau gwneud cais? Cliciwch yma neu sgroliwch i lawr

‘…mae wedi rhoi hwb go iawn i’m hyder’

Er gwaethaf y pandemig, mae ‘Innovate Trust’ wedi bod yn cynnig hyfforddiant a chymorth hanfodol i bobl anabl, gan eu galluogi i ennill sgiliau a phrofiad gwaith.

Llun sesiwn Innovate Trust Zoom
Pobl yn eistedd a siarad yn swyddfa Pobl yn Gyntaf Caerdydd

Pobl ydym ni’n gyntaf

Mae pobl ag anableddau dysgu yn gorfod brwydro ynysiad a stigma’n aml, ond mae Pobl yn Gyntaf Caerdydd yn trawsnewid digwyddiadau a lleoliadau i’w gwneud nhw’n hygyrch i bawb.

Storïau pwerus gan Gynhwysiant Gweithredol

Mae Cronfa Cynhwysiant Gweithredol CGGC yn ffordd bwysig i fudiadau gwirfoddol fynd i’r afael â diweithdra yn sgil Covid-19. Dyma rai o’r storïau personol, ymhlith llawer mwy, sy’n dangos yr effaith y mae prosiectau Cynhwysiant Gweithredol yn ei chael ar bobl.

Gwneud cais am gyllid Cynhwysiant Gweithredol

Ydych chi’n gweithio gyda phobl sy’n wynebu rhwystrau i gyflogaeth?

Mae cyllid Ewropeaidd i brosiectau sy’n mynd i’r afael â diweithdra ar gael tan 2022, ac er y gall cyllid UE fod yn heriol, mae tîm arbenigol CGGC yma i helpu.

Caiff y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol ei reoli gan CGGC, gyda chefnogaeth cyllid gan Gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd.

Ei nod yw lleihau anweithgarwch economaidd yng Nghymru a gwella cyflogadwyedd pobl dan anfantais.

Swyddi yw’r nod yn y pen draw, ond nid dyna’r stori gyfan

Mae’r Gronfa Cynhwysiant Gweithredol yn darparu grantiau ar gyfer prosiectau yng Nghymru sy’n helpu pobl dan anfantais i ddychwelyd i fyd gwaith. Mae’r rhwystrau i gyflogaeth yn amrywio, ac mae’r grantiau hefyd yn berthnasol i’r rheini sy’n arbenigo mewn rhoi cymorth i grwpiau sydd wedi’u hymyleiddio’n draddodiadol, fel pobl ag anhawster dysgu neu’r rheini o gymuned Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig.

Cael pobl ddi-waith i mewn i swyddi ystyrlon yw’r nod yn y pen draw, ond gallai eich prosiect hefyd fod yn darparu cam allweddol ar y daith i gyflogaeth, fel:

 • Rolau gwirfoddoli sy’n darparu profiad buddiol
 • Hyfforddiant sgiliau sy’n helpu rhagolygon gwaith pobl

‘Mae CGGC yna i’ch helpu chi, mae’r tîm Cynhwysiant Gweithredol wedi bod yn anhygoel’

Cysylltwch â ni cyn gwneud cais

Oes gennych chi syniad am brosiect? Cysylltwch i drafod eich syniad ag aelod o’n tîm Cynhwysiant Gweithredol. Gallwn ni helpu i wella’ch siawns o lwyddo a’ch arwain drwy’r broses ar bob cam o’r daith.

I drefnu sgwrs anffurfiol, anfonwch e-bost at activeinclusion@wcva.cymru neu ffoniwch 0300 111 0124.

Ble rydyn ni’n gweithredu

Mae cyllid ar gael i brosiectau sy’n gweithredu yn unrhyw le yng Nghymru. Mae’r cyllid wedi’i rannu’n bedair thema, yn seiliedig ar leoliad a grŵp oedran:

 • Gorllewin Cymru a’r Cymoedd (yn gweithio gyda phobl ddi-waith ac yn economaidd anweithgar dros 25 oed)
 • Dwyrain Cymru (yn gweithio gyda phobl ddi-waith ac yn economaidd anweithgar dros 25 oed)
 • Gorllewin Cymru a’r Cymoedd (yn gweithio gyda phobl rhwng 16 a 24 oed nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant)
 • Dwyrain Cymru (yn gweithio gyda phobl rhwng 16 a 24 oed nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant)
Map yn dangos sut mae'r gronfa Cynhwysiant Gweithredol yn rhannu Cymru yn ddwy, gydag ardaloedd Dwyrain Cymru (Sir y Fflint, Wrecsam, Powys, Sir Fynwy, Casnewydd, Caerdydd a Dyffryn Morgannwg) a Gorllewin Cymru a'r Cymoedd (y siroedd sy'n weddill)

Ydy eich prosiect yn gymwys?

Mae'r cyllid wedi'i rannu'n ddau gategori:

Mae Cynnwys wedi’i anelu at brosiectau sy’n canolbwyntio ar ymyriadau cam cyntaf – ymgysylltu â phobl sydd bellaf o’r farchnad lafur. Byddwch yn gweithio gyda phobl i oresgyn rhwystrau i gyflogaeth, ym mha bynnag ffordd rydych chi’n meddwl sy’n gweithio orau.

Mae Cyflawni wedi’i anelu at brosiectau sy’n cynnig cyflogaeth â chymorth i’r rhai sy’n profi rhwystrau i gyflogaeth. Unwaith eto, chi sydd i benderfynu sut i gyflawni hyn.

Gellid hefyd ymgorffori’r agweddau Cynnwys a Chyflawni mewn prosiect Cynnwys/Cyflawni cyfun yn cynnwys ymyrraeth cam cyntaf ac yna rôl gyflogedig.

Sut i wneud cais a beth sy'n digwydd nesaf

RHAN 1:

 1. Cofrestrwch ar MAP – porth cais amlbwrpas CGGC
 2. Cwblhewch Holiadur Cymhwyster 
 3. Caiff eich Holiadur Cymhwyster ei asesu, a chewch eich hysbysu am y canlyniad
 4. Os byddwch yn llwyddiannus cewch eich ychwanegu at y Rhestr buddiolwyr cymeradwy
 5. Noder, nid yw’r broses Holiadur Cymhwyster yn agored i ymgeiswyr newydd ar hyn o bryd: os ydych eisoes ar y Rhestr Buddiolwyr Cymeradwy ac eisiau ychwanegu at eich Holiadur Cymhwyster, cysylltwch â’r tîm Cynhwysiant Gweithredol

RHAN 2:

 1. Mae buddiolwyr cymeradwy yn gymwys i wneud cais am gyllid o’r Gronfa Cynhwysiant Gweithredol trwy MAP
 2. Rydych yn cyflwyno cais am gyllid 
 3. Ar ôl i’r cylch cyllido gau caiff ceisiadau eu hasesu, eu cymeradwyo gan y Panel Gweithgarwch Economaidd, a chewch eich hysbysu am y canlyniad
 4. Gwahoddir ymgeiswyr llwyddiannus i gyfarfod gweithredu gyda’u Swyddog Prosiect
 5. Yna byddwch yn cael hyfforddiant prosiect gyda’r Swyddog Prosiect a’r Swyddog Hawliadau Ariannol
 6. Bydd eich prosiect yn cychwyn!

Cysylltwch â ni

I gael cymorth a rhagor o wybodaeth, cysylltwch â thîm y gronfa Cynhwysiant Gweithredol:

Gwybodaeth bellach

Categori | Cyllid |

Rhestr buddiolwyr cymeradwy – Cynhwysiant gweithredol

Categori | Cyllid |

Prosiectau cyfredol Cynhwysiant Gweithredol

Categori | Cyllid |

Hysbysiad preifatrwydd CGGC: i gyfranogwyr mewn prosiectau a ariennir gan Ewrop

Categori | Cyllid |

Hysbysiad preifatrwydd CGGC: ymgeiswyr am gyllid a derbynwyr cyllid

Categori | Cyllid |

AIF Adroddiad Terfynol

Categori | Cyllid |

AIF Phase 1 2 Crynodeb Gweithredol Gwerthuso

Mwy o adnoddau