Mae'r gronfa ar gau ar gyfer ceisiadau

Darparodd y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol grantiau ar gyfer prosiectau yng Nghymru sy’n helpu pobl dan anfantais i ddychwelyd i fyd gwaith.

Mae diweithdra ar gynnydd yng Nghymru, ond mae prosiectau a gyllidir gan Gronfa Cynhwysiant Gweithredol CGGC yn ymladd yn ôl.

Mae’n ddrwg gennym, ond mae’r gronfa bellach ar gau.

 

‘…mae wedi rhoi hwb go iawn i’m hyder’

Er gwaethaf y pandemig, mae’r  ‘Innovate Trust’ wedi cynnig hyfforddiant a chymorth hanfodol i bobl anabl, gan eu galluogi i ennill sgiliau a phrofiad gwaith.

Llun sesiwn Innovate Trust Zoom
Pobl yn eistedd a siarad yn swyddfa Pobl yn Gyntaf Caerdydd

Pobl ydym ni’n gyntaf

Mae pobl ag anableddau dysgu yn gorfod brwydro ynysiad a stigma’n aml, ond mae Pobl yn Gyntaf Caerdydd wedi trawsnewid digwyddiadau a lleoliadau i’w gwneud nhw’n hygyrch i bawb.

Storïau pwerus gan Gynhwysiant Gweithredol

Roedd Cronfa Cynhwysiant Gweithredol CGGC yn ffordd bwysig i fudiadau gwirfoddol fynd i’r afael â diweithdra yn sgil Covid-19. Dyma rai o’r storïau personol, ymhlith llawer mwy, sy’n dangos yr effaith y mae prosiectau Cynhwysiant Gweithredol wedi cael ar bobl.

Mae menyw o Gyngor Dinasyddion Merthyr Tudful yn gwenu wrth gael sgwrs

Mae rôl y sector mewn rhaglenni cyflogadwyedd yn hanfodol

Ystyriodd gwerthusiad annibynnol o’n Cronfa Cynhwysiant Gweithredol a gynhaliwyd yn ddiweddar, ddysgu ar gyfer rhaglennu a pholisi cyflogadwyedd yn y dyfodol. Dyna’r deg darnau o wybodaeth rydyn ni wedi’u tynnu o’r adroddiad interim.

Cyllid Cynhwysiant Gweithredol

Roedd y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol yn cael ei reoli gan CGGC, gyda chefnogaeth cyllid gan Gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd.

Ei nod oedd i lleihau anweithgarwch economaidd yng Nghymru a gwella cyflogadwyedd pobl dan anfantais.

Swyddi yw’r nod yn y pen draw, ond nid dyna’r stori gyfan

Mae’r Gronfa Cynhwysiant Gweithredol wedi darparu grantiau ar gyfer prosiectau yng Nghymru sydd wedi helpu pobl dan anfantais i ddychwelyd i’r fyd gwaith. Mae’r rhwystrau i gyflogaeth yn amrywio, ac roedd y grantiau hefyd yn berthnasol i’r rheini roedd yn arbenigo mewn rhoi cymorth i grwpiau sydd wedi’u hymyleiddio’n draddodiadol, fel pobl ag anhawster dysgu neu’r rheini o gymuned Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig.

Y nod oedd cael pobl ddi-waith i mewn i swyddi ystyrlon yn y pen draw, ond gallai prosiectau hefyd darparu camau allweddol ar y daith i gyflogaeth, fel:

  • Rolau gwirfoddoli roedd yn darparu profiad buddiol
  • Hyfforddiant sgiliau sydd wedi helpu rhagolygon gwaith pobl

Lle yr oeddem yn gweithredu

Roedd y cyllid wedi’i rannu’n bedair thema, yn seiliedig ar leoliad a grŵp oedran:

  • Gorllewin Cymru a’r Cymoedd (yn gweithio gyda phobl ddi-waith ac yn economaidd anweithgar oedd dros 25 oed)
  • Dwyrain Cymru (yn gweithio gyda phobl ddi-waith ac yn economaidd anweithgar oedd dros 25 oed)
  • Gorllewin Cymru a’r Cymoedd (yn gweithio gyda phobl rhwng 16 a 24 oed sydd ddim mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant)
  • Dwyrain Cymru (yn gweithio gyda phobl rhwng 16 a 24 oed sydd ddim mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant)
Map yn dangos sut mae'r gronfa Cynhwysiant Gweithredol yn rhannu Cymru yn ddwy, gydag ardaloedd Dwyrain Cymru (Sir y Fflint, Wrecsam, Powys, Sir Fynwy, Casnewydd, Caerdydd a Dyffryn Morgannwg) a Gorllewin Cymru a'r Cymoedd (y siroedd sy'n weddill)

Sut yr oeddem yn gweithredu

Roedd y cyllid wedi'i rannu'n ddau gategori:

Roedd Cynnwys yn anelu at brosiectau oedd yn canolbwyntio ar ymyriadau cam cyntaf – ymgysylltu â phobl sydd bellaf o’r farchnad lafur. Roedd y prosiectau’n gweithio gyda phobl i oresgyn rhwystrau i gyflogaeth, ym mha bynnag ffordd oedd yn gweithio orau.

Roedd Cyflawni yn anelu at brosiectau oedd yn cynnig cyflogaeth â chymorth i’r rhai oedd yn profi rhwystrau i gyflogaeth. Unwaith eto, mae penderfynu sut i gyflawni hyn lan i’r prosiectau unigol.

Gellid hefyd ymgorffori’r agweddau Cynnwys a Chyflawni mewn prosiect Cynnwys/Cyflawni cyfun yn cynnwys ymyrraeth cam cyntaf ac yna rôl gyflogedig.

Cysylltwch â ni

‘Mae CGGC yna i’ch helpu chi, mae’r tîm Cynhwysiant Gweithredol wedi bod yn anhygoel’

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â thîm y gronfa Cynhwysiant Gweithredol:

>0300 111 0124

activeinclusion@wcva.cymru.

Gwybodaeth bellach

Categori | Cyllid |

Rhestr buddiolwyr cymeradwy – Cynhwysiant gweithredol

Categori | Cyllid |

Hysbysiad preifatrwydd CGGC: i gyfranogwyr mewn prosiectau a ariennir gan Ewrop

Categori | Cyllid |

Hysbysiad preifatrwydd CGGC: ymgeiswyr am gyllid a derbynwyr cyllid

Categori | Heb gategori |

Gwerthusiad Cronfa Cynhwysiant Gweithredol CGGC: Adroddiad Terfynol – Crynodeb Gweithredol

Mwy o adnoddau