Mae'r gronfa bellach ar gau ar gyfer ceisiadau

Mae’r Gronfa Cynhwysiant Gweithredol yn darparu grantiau ar gyfer prosiectau yng Nghymru sy’n helpu pobl dan anfantais i ddychwelyd i fyd gwaith.

Mae diweithdra ar gynnydd yng Nghymru, ond mae prosiectau a gyllidir gan Gronfa Cynhwysiant Gweithredol CGGC yn ymladd yn ôl.

Mae’n ddrwg gennym, ond mae’r gronfa bellach ar gau. Mae estyniadau’n bosibl ar gyfer rhai prosiectau presennol. I gael gwybod mwy cliciwch yma neu sgroliwch i lawr

‘…mae wedi rhoi hwb go iawn i’m hyder’

Er gwaethaf y pandemig, mae ‘Innovate Trust’ wedi bod yn cynnig hyfforddiant a chymorth hanfodol i bobl anabl, gan eu galluogi i ennill sgiliau a phrofiad gwaith.

Llun sesiwn Innovate Trust Zoom
Pobl yn eistedd a siarad yn swyddfa Pobl yn Gyntaf Caerdydd

Pobl ydym ni’n gyntaf

Mae pobl ag anableddau dysgu yn gorfod brwydro ynysiad a stigma’n aml, ond mae Pobl yn Gyntaf Caerdydd yn trawsnewid digwyddiadau a lleoliadau i’w gwneud nhw’n hygyrch i bawb.

Storïau pwerus gan Gynhwysiant Gweithredol

Mae Cronfa Cynhwysiant Gweithredol CGGC yn ffordd bwysig i fudiadau gwirfoddol fynd i’r afael â diweithdra yn sgil Covid-19. Dyma rai o’r storïau personol, ymhlith llawer mwy, sy’n dangos yr effaith y mae prosiectau Cynhwysiant Gweithredol yn ei chael ar bobl.

Mae menyw o Gyngor Dinasyddion Merthyr Tudful yn gwenu wrth gael sgwrs

Mae rôl y sector mewn rhaglenni cyflogadwyedd yn hanfodol

Ystyriodd gwerthusiad annibynnol o’n Cronfa Cynhwysiant Gweithredol a gynhaliwyd yn ddiweddar, ddysgu ar gyfer rhaglennu a pholisi cyflogadwyedd yn y dyfodol. Dyna’r deg darnau o wybodaeth rydyn ni wedi’u tynnu o’r adroddiad interim.

Cyllid Cynhwysiant Gweithredol

Mae cyllid Ewropeaidd i brosiectau sy’n mynd i’r afael â diweithdra ar gael tan 2022, ac er y gall cyllid UE fod yn heriol, mae tîm arbenigol CGGC yma i helpu.

Caiff y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol ei reoli gan CGGC, gyda chefnogaeth cyllid gan Gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd.

Ei nod yw lleihau anweithgarwch economaidd yng Nghymru a gwella cyflogadwyedd pobl dan anfantais.

Swyddi yw’r nod yn y pen draw, ond nid dyna’r stori gyfan

Mae’r Gronfa Cynhwysiant Gweithredol yn darparu grantiau ar gyfer prosiectau yng Nghymru sy’n helpu pobl dan anfantais i ddychwelyd i fyd gwaith. Mae’r rhwystrau i gyflogaeth yn amrywio, ac mae’r grantiau hefyd yn berthnasol i’r rheini sy’n arbenigo mewn rhoi cymorth i grwpiau sydd wedi’u hymyleiddio’n draddodiadol, fel pobl ag anhawster dysgu neu’r rheini o gymuned Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig.

Cael pobl ddi-waith i mewn i swyddi ystyrlon yw’r nod yn y pen draw, ond gallai prosiectau hefyd fod yn darparu cam allweddol ar y daith i gyflogaeth, fel:

  • Rolau gwirfoddoli sy’n darparu profiad buddiol
  • Hyfforddiant sgiliau sy’n helpu rhagolygon gwaith pobl

Ble rydyn ni’n gweithredu

Mae’r cyllid wedi’i rannu’n bedair thema, yn seiliedig ar leoliad a grŵp oedran:

  • Gorllewin Cymru a’r Cymoedd (yn gweithio gyda phobl ddi-waith ac yn economaidd anweithgar dros 25 oed): cyllid ar gael ar gyfer parhau â phrosiectau presennol yn unig
  • Dwyrain Cymru (yn gweithio gyda phobl ddi-waith ac yn economaidd anweithgar dros 25 oed): cyllid ar gael ar gyfer parhau â phrosiectau presennol yn unig
  • Gorllewin Cymru a’r Cymoedd (yn gweithio gyda phobl rhwng 16 a 24 oed nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant): cyllid ar gael ar gyfer parhau â phrosiectau presennol yn unig
  • Dwyrain Cymru (yn gweithio gyda phobl rhwng 16 a 24 oed nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant): cyllid ar gael ar gyfer parhau â phrosiectau presennol yn unig
Map yn dangos sut mae'r gronfa Cynhwysiant Gweithredol yn rhannu Cymru yn ddwy, gydag ardaloedd Dwyrain Cymru (Sir y Fflint, Wrecsam, Powys, Sir Fynwy, Casnewydd, Caerdydd a Dyffryn Morgannwg) a Gorllewin Cymru a'r Cymoedd (y siroedd sy'n weddill)

Sut rydym yn gweithredu

Mae'r cyllid wedi'i rannu'n ddau gategori:

Mae Cynnwys wedi’i anelu at brosiectau sy’n canolbwyntio ar ymyriadau cam cyntaf – ymgysylltu â phobl sydd bellaf o’r farchnad lafur. Mae prosiectau’n gweithio gyda phobl i oresgyn rhwystrau i gyflogaeth, ym mha bynnag ffordd sy’n gweithio orau.

Mae Cyflawni wedi’i anelu at brosiectau sy’n cynnig cyflogaeth â chymorth i’r rhai sy’n profi rhwystrau i gyflogaeth. Unwaith eto, mae penderfynu sut i gyflawni hyn lan i’r prosiectau unigol.

Gellid hefyd ymgorffori’r agweddau Cynnwys a Chyflawni mewn prosiect Cynnwys/Cyflawni cyfun yn cynnwys ymyrraeth cam cyntaf ac yna rôl gyflogedig.

Cysylltwch â ni

‘Mae CGGC yna i’ch helpu chi, mae’r tîm Cynhwysiant Gweithredol wedi bod yn anhygoel’

I gael cymorth a rhagor o wybodaeth, cysylltwch â thîm y gronfa Cynhwysiant Gweithredol:

>0300 111 0124

activeinclusion@wcva.cymru.

Gwybodaeth bellach

Categori | Cyllid |

Rhestr buddiolwyr cymeradwy – Cynhwysiant gweithredol

Categori | Cyllid |

Hysbysiad preifatrwydd CGGC: i gyfranogwyr mewn prosiectau a ariennir gan Ewrop

Categori | Cyllid |

Hysbysiad preifatrwydd CGGC: ymgeiswyr am gyllid a derbynwyr cyllid

Categori | Heb gategori |

Gwerthusiad Cronfa Cynhwysiant Gweithredol Adroddiad Interim Cam 3 – Crynodeb Weithredol

Mwy o adnoddau