Ydych chi'n gweithio gyda phobl sy'n wynebu rhwystrau i gyflogaeth?

Rheolir y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol gan CGGC, gyda chefnogaeth cyllid o Gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd. Ei nod yw lleihau anweithgarwch economaidd yng Nghymru a gwella cyflogadwyedd pobl ddifreintiedig.

Rhaid i brosiectau llwyddiannus weithredu yn y meysydd a ganlyn:

 • Gorllewin Cymru a’r Cymoedd (yn gweithio gyda phobl ddi-waith ac yn economaidd anweithgar dros 25 oed)
 • Dwyrain Cymru (yn gweithio gyda phobl ddi-waith ac yn economaidd anweithgar dros 25 oed)
 • Gorllewin Cymru a’r Cymoedd (yn gweithio gyda phobl rhwng 16 a 24 oed nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant)
 • Dwyrain Cymru (yn gweithio gyda phobl rhwng 16 a 24 oed nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant)
Man in a youth club sitting on ping pong table smiling

Ydy eich prosiect yn gymwys?

Mae'r cyllid wedi'i rannu'n ddau gategori:

Mae Cynnwys wedi’i anelu at brosiectau sy’n canolbwyntio ar ymyriadau cam cyntaf – ymgysylltu â phobl sydd bellaf o’r farchnad lafur. Byddwch yn gweithio gyda phobl i oresgyn rhwystrau i gyflogaeth, ym mha bynnag ffordd rydych chi’n meddwl sy’n gweithio orau.

Mae Cyflawni wedi’i anelu at brosiectau sy’n cynnig cyflogaeth â chymorth i’r rhai sy’n profi rhwystrau i gyflogaeth. Unwaith eto, chi sydd i benderfynu sut i gyflawni hyn.

Gellid hefyd ymgorffori’r agweddau Cynnwys a Chyflawni mewn prosiect Cynnwys/Cyflawni cyfun yn cynnwys ymyrraeth cam cyntaf ac yna rôl gyflogedig.

Sut i wneud cais a beth sy'n digwydd nesaf

RHAN 1:

 1. Cofrestrwch ar MAP – porth cais amlbwrpas CGGC
 2. Cwblhewch Holiadur Cymhwyster 
 3. Caiff eich Holiadur Cymhwyster ei asesu, a chewch eich hysbysu am y canlyniad
 4. Os byddwch yn llwyddiannus cewch eich ychwanegu at y Rhestr buddiolwyr cymeradwy

 

RHAN 2:

 1. Mae buddiolwyr cymeradwy yn gymwys i wneud cais am gyllid o’r Gronfa Cynhwysiant Gweithredol trwy MAP
 2. Rydych yn cyflwyno cais am gyllid 
 3. Ar ôl i’r cylch cyllido gau caiff ceisiadau eu hasesu, eu cymeradwyo gan y Panel Gweithgarwch Economaidd, a chewch eich hysbysu am y canlyniad
 4. Gwahoddir ymgeiswyr llwyddiannus i gyfarfod gweithredu gyda’u Swyddog Prosiect
 5. Yna byddwch yn cael hyfforddiant prosiect gyda’r Swyddog Prosiect a’r Swyddog Hawliadau Ariannol
 6. Bydd eich prosiect yn cychwyn!

Cysylltwch â ni

I gael cymorth a rhagor o wybodaeth, cysylltwch â thîm y gronfa Cynhwysiant Gweithredol:

Gwybodaeth bellach

Categori | Cyllid |

Rhestr buddiolwyr cymeradwy – Cynhwysiant gweithredol

Categori | Cyllid |

Prosiectau cyfredol Cynhwysiant Gweithredol

Categori | Cyllid |

Hysbysiad preifatrwydd CGGC: i gyfranogwyr mewn prosiectau a ariennir gan Ewrop

Categori | Cyllid |

Hysbysiad preifatrwydd CGGC: ymgeiswyr am gyllid a derbynwyr cyllid

Categori | Cyllid |

AIF Adroddiad Terfynol

Categori | Cyllid |

AIF Phase 1 2 Crynodeb Gweithredol Gwerthuso

Mwy o adnoddau