Bydd CGGC yn cynorthwyo mudiadau gwirfoddol i gael mynediad at Gynllun ‘Kickstart’ Llywodraeth y DU, sy’n darparu swyddi â chymhorthdal llawn ar gyfer pobl ifanc ledled y DU.

Logo yn dangos y geiriau KICKSTART SCHEME mewn priflythrennau mewn llwyd a du

**Mae CGGC bellach ar gau i ymgeiswyr newydd ar gyfer y Cynllun Kickstart, ond mae gennych tan 17 Rhagfyr 2021 i’w gyflwyno o hyd os ewch yn uniongyrchol i’r Adran Gwaith a Phensiynau. I gael rhagor o wybodaeth am y broses, ewch i https://www.gov.uk/guidance/kickstart-scheme-for-employers**

PWRPAS Y CYNLLUN KICKSTART

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) wedi cyhoeddi lansiad cynllun Kickstart gwerth £2 biliwn er mwyn creu cannoedd o filoedd o leoliadau swydd chwe mis o hyd o ansawdd uchel i bobl ifanc ledled y DU.

Gall cyflogwyr ddefnyddio’r cynllun Kickstart er mwyn creu lleoliadau swydd newydd i bobl ifanc (rhwng 16-24 oed) sydd ar hyn o bryd yn derbyn Credyd Cynhwysol neu’r Lwfans Chwilio Gwaith, ac sy’n wynebu’r risg o ddiweithdra hirdymor.

Trwy’r cynllun, bydd modd i chi gael mynediad i gronfa fawr o bobl ifanc â photensial sy’n barod am gyfle. I gychwyn bydd DWP yn rhoi blaenoriaeth i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed sy’n barod am gyfle ac a gefnogir gan eu mentor gwaith yn y Ganolfan Byd Gwaith er mwyn cofrestru ar y cynllun.

Ar gyfer pob rôl a gaiff ei chreu, bydd DWP yn talu:

  • 100% o’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol perthnasol am 25 awr yr wythnos
  • Cyfraniadau Yswiriant Gwladol cysylltiedig y cyflogwr
  • Cyfraniadau cofrestru awtomatig lleiaf y cyflogwr

Bydd cyflogwyr hefyd yn derbyn £1500 am bob lleoliad i gydnabod y buddsoddiad y byddant yn ei wneud er mwyn datblygu’r cyflogai Kickstart, er enghraifft i dalu costau hyfforddi a chostau datblygu eraill.

Caiff yr holl gyfleoedd swyddi eu hysbysebu trwy’r Ganolfan Byd Gwaith a bydd Anogwr Gwaith yn darparu ymgeiswyr cyfweliad ar gyfer pob rôl, gan ganolbwyntio ar y bobl ifanc hynny sy’n wynebu’r risg mwyaf o ddiweithdra hirdymor.

Canllawiau cynllun Kickstart y DWP (Saesneg yn unig)

BETH YW CYMHWYSTER Y GOFYNION?

Mae’n rhaid i’r mudiadau gofrestru hefo Comisiwn Elusennau a / neu Ty’r Cwmniau ac wedi cyflwyno o leiaf cyfrifau un blwyddyn. Mae hyn o ran gwiriadau cyllidol cynllyn ‘golau cylch’ yr Adran Gwiath a Phensiynau. Mae’r gwiriad yn cael ei neud ar bob cais unwaith mae y mynedfa wedi cyflwyno cais i’r Adran Gwaith a Phensiynau.

Bydd y gwiriadau cyllidol yn uchelbwyntio os bydd yr Adran Gwith a Phensiynau yn meddwl fod sefyllfa ariannol eich mudiad yn risg uchel.  Os byddant yn meddwl hynny yn anffodus eith eich cais ddim pellach.

BETH ALL CGGC EI GYNNIG?

Mae CGGC wedi’i gofrestru fel porth i fudiadau gwirfoddol yng Nghymru. Yn y swp cyntaf o geisiadau, gwnaethom gynorthwyo 25 o fudiadau i gael lleoliadau Kickstart a gallai ein cydberthynas â DWP a’r broses gymeradwyo gychwynnol helpu i gynyddu eich siawns o lwyddo. Rydym yn gwneud ceisiadau i DWP mewn sypiau ar eich rhan, felly dylai’r broses o gael eich cais wedi’i gymeradwyo fod yn gyflymach na chyflwyno cais yn uniongyrchol.

Mae CGGC yn gwahodd ceisiadau i’r Cynllun Kickstart drwy ein Porth Ymgeisio Amlbwrpas (MAP). Bydd yr holl geisiadau yn cael eu hadolygu, ac mae’n bosibl y bydd gofyn i chi ddarparu gwybodaeth ychwanegol er mwyn cryfhau ceisiadau a chadarnhau dichonoldeb y nifer a’r mathau o rolau.

Bydd CGGC yn gwneud ceisiadau’n uniongyrchol i DWP mewn sypiau o 30+ o rolau.

COFRESTRU GYDA MAP

Er mwyn cyflwyno cais am gyllid, bydd angen i chi gofrestru gyda MAP. Os ydych eisoes wedi cofrestru gyda MAP, gallwch fewngofnodi trwy fewnbynnu eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair ar y dudalen gartref.

Gall mudiadau gofrestru trwy ymweld â’r wefan map.wcva.cymru.

CEFNOGAETH AC ARWEINIAD PELLACH

E-bost: kickstart@wcva.cymru

Rhif cyswllt: 0300 111 0124

Adnoddau

Categori | Heb gategori |

Canllawiau Cynllun Kickstart

Mwy o adnoddau