Cynllun grant newydd i alluogi mudiadau gwirfoddol i ddarparu cymorth hanfodol yn ystod argyfwng y Coronafeirws er mwyn parhau â’u gwaith a’i ehangu.

Mae’r sector wirfoddol ledled Cymru yn chwarae rhan ganolog wrth gefnogi’r rhai mewn angen ar draws cymunedau Cymru. Yn y cyfnod hwn o argyfwng cenedlaethol, mae angen i gyllid gyrraedd y rheiny sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda chymunedau ar frys er mwyn cwrdd â’r cynnydd enfawr mewn angen.

PWRPAS Y GRONFA ARGYFWNG Y GWASANAETHAU GWIRFODDOL

Pwrpas y grant yma fydd galluogi’r rhai sy’n darparu cefnogaeth i grwpiau allweddol, megis pobl wedi’u hynysu, yr henoed, gofalwyr, pobl sy’n cael trafferth cael mynediad i fwyd, ayyb, fel ei bod nhw yn gallu cael ei chefnogi ar hyn o bryd.

Bydd CGGC yn gweinyddu cynllun grantiau, mewn modd cyflym a chadarn, i alluogi’r sector i barhau a datblygu’u gwaith, yn enwedig gyda gwirfoddolwyr, wrth gefnogi’r bobl fwyaf anghenus yng nghymunedau Cymru yn ystod y cyfnod hwn.

Bydd grantiau’n cefnogi mudiadau dielw sy’n gweithio ar raddfa gymunedol hyd at lefel genedlaethol yng Nghymru a gall fod rhwng £10,000 a £100,000.  Gallem ystyried ceisiau am fwy na £100,000, ond cysylltwch â ni ar vsef@wcva.cymru fel y gallwn ni drafod hyn.

Er bod y gronfa’n agored i grwpiau a mudiadau gwirfoddol o unrhyw faint (waeth beth fo’ch incwm), os ydych chi’n chwilio am grant o lai na £10,000, triwch funding.cymru am opsiynau. Mae gan eich CGS lleol grantiau bach hefyd; cysylltwch â nhw i gael gwybodaeth am sut i wneud cais.

Gellir defnyddio’r cyllid ar gyfer gwariant cyfalaf neu refeniw gan gynnwys nwyddau traul (er enghraifft PPE); serch hynny, mae’n ofynnol bod y cais yn cydymffurfio â nod y grant o gynnal neu gynyddu gwasanaethau gwirfoddol i unigolion a chymunedau agored i niwed sydd wedi’u heffeithio gan y pandemig Coronavirus (Covid-19).

I gael gwybodaeth ar sut i gael gafael ar gyllid Cyfalaf, cyfeiriwch at Raglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru.

Rhoddir cyllid am hyd at chwe mis yn y lle cyntaf; fodd bynnag gall hyn newid yn derbynnu ar sut mae’r argyfwng yn datblygu.

Mae’r ymateb i bandemig Coronavirus yn sefyllfa gyfnewidiol ac mae nifer o gronfeydd argyfwng a chynlluniau cymorth wedi dod ar gael i sefydliadau sy’n ei chael hi’n anodd yn ystod yr amser hwn. Disgwyliwn i ymgeiswyr sydd â diddordeb fod wedi siarad â’u cyllidwyr cyfredol i drafod sut y gellir defnyddio’r cyllid presennol yn ystod y cyfnod hwn, yn ogystal ag ystyried a yw cynlluniau brys eraill Llywodraeth y DU neu Lywodraeth Cymru COVID19 yn fwy addas. Rydym yn eich annog yn gryf i asesu’r holl gynlluniau sydd ar gael i’ch mudiad a dim ond yn gwneud cais i’r cronfeydd hyn os mai hwn yw’r mwyaf priodol ar gyfer eich amgylchiadau unigol.

NODAU’R GRANT

 • Cynnal neu gynyddu gweithgareddau sy’n cefnogi’r rhai mwyaf agored i niwed yn ystod pandemig Coronavirus (Covid-19).
 • Sicrhau bod gan fudiadau gwirfoddol/y trydydd sector yr adnoddau angenrheidiol er mwyn darparu gwasanaethau hanfodol i’w cymunedau.
 • Annog protocolau iechyd a diogelwch llym yn ystod pob gweithgaredd sy’n amddiffyn staff, gwirfoddolwyr a buddiolwyr y trydydd sector/y sector wirfoddol.

YDY EICH MUDIAD YN GYMWYS I YMGEISIO?

Gall eich mudiad ymgeisio:

 • Os ydyw yn fudiad y trydydd sector/y sector wirfoddol (nid-er-elw) ac yn annibynnol o’r llywodraeth a’r sectorau preifat a chyhoeddus:
  • Elusen gofrestredig
  • Grŵp sefydledig
  • Cwmni Buddiannau Cymunedol
  • Sefydliad Corfforaethol Elusennol
  • Cwmni cyfyngedig trwy warant
  • Cwmni cyfyngedig trwy gyfranddaliadau lle delir yr holl gyfranddaliadau gan un o’r uchod (h.y. is-gwmni busnes cymdeithasol sy’n berchen yn gyfan gwbl i elusen)
  • Cymdeithas Ddiwydiannol a Darbodus (IPS) ar ffurf Cymdeithas Budd Cymunedol (BenCom)
  • Cwmnïau cydfuddiannol
 • Os bydd y cyllid ar gyfer gweithgareddau/gwasanaethau/cymunedau yng Nghymru
 • Os oes gan eich mudiad o leiaf 2 lofnodwr awdurdodedig
 • Os oes gan eich mudiad ei gyfrif banc ei hun neu gyfrif yn enw ‘Ymddiriedolwyr [enw’r mudiad]’

Ni all eich mudiad ymgeisio os ydych:

 • Yn fudiad gwleidyddol
 • Yn fudiad statudol
 • Yn fudiad preifat
 • Yn unigolyn
 • Yn grŵp sefydledig

Sylwer, os gwelwch yn dda, mai un cais yn unig y gellir ei wneud ar ran yr un mudiad.

SUT I YMGEISIO

Er mwyn ceisio am arian, bydd angen i chi gofrestru gyda Phorth Cais Amlbwrpas WCVAs (PCA). Os ydych chi eisoes wedi cofrestru gydag PCA, gallwch fewngofnodi trwy nodi’ch defnyddiwr a’ch cyfrinair newydd ar y sgrin gartref.

Gall sefydliadau gofrestru trwy ymweld â’r wefan: map.wcva.cymru 

Mae rhestr o’r derbynwyr cyfredol i’w gweld isod.

CEFNOGAETH AC ARWEINIAD PELLACH

Ewch i: Diweddariadau ac arweiniad ar COVID-19

Adnoddau

Categori | Cyllid |

FAQs – Cronfa Argyfwng Gwasanaethau Gwirfoddol

Categori |

Derbynwyr Cronfa Argyfwng y Gwasanaethau Gwirfoddol

Mwy o adnoddau

Y newyddion diweddaraf am gyllid

Cyhoeddi ar: 29/06/20
Categorïau: Cyllid

Sefydliadau ariannu Cymru yn gweithio ynghyd i sicrhau bron i £20m mewn grantiau dros y pandemig

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 29/06/20
Categorïau: Cyllid

Ymddiriedolaeth Elusennol yn mobileiddio i ddod â gobaith i gymuned Merthyr

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 22/06/20
Categorïau: Cyllid

Y Ganolfan Entrepreneuriaeth Affricanaidd yn rhoi hwb i’r cymuned BAME yn Abertawe

Darllen mwy
Darllen mwy