Rhaglen cyllid grant i helpu cymunedau sy’n byw o fewn pum milltir i rai gorsafoedd trosglwyddo gwastraff neu safleoedd tirlenwi weithredu dros eu hamgylchedd lleol.

Mae Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi (TGT) yn rhaglen gyllid gan Lywodraeth Cymru sy’n cael ei rheoli gan CGGC.  Mae’r cynllun yn cefnogi prosiectau cymunedol ac amgylcheddol lleol mewn ardaloedd sy’n cael eu heffeithio gan waredu gwastraff i safleoedd tirlenwi.

Eleni bydd y Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi yn agor ar gyfer ceisiadau yn ganol mis Hydref. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw ganol mis Ionawr. Gwiriwch y dudalen we hon ym mis Hydref i weld yr union ddyddiadau ar ôl cadarnhau.

Ar hyn o bryd rydym yn diweddaru’r map o lefydd cymwys. Felly, dewch i’r dudalen hon ar ddechrau mis Hydref i weld y map unwaith mae wedi ei ddiweddaru ac i wneud yn siŵr eich bod chi mewn ardal sy’n gymwys i wneud cais am gyllid.

Mae’r ffordd y mae ceisiadau’n cael eu cyflwyno yn newid – mae WCVA wedi gwrando ar ymgeiswyr cyllido ac mewn ymgynghoriad â’r sector, wedi datblygu Porth Ceisiadau Amlbwrpas newydd. Mae’r platfform gwe Newydd yn hawdd i’w ddefnyddio sydd yn golygu bod gwneud cais am grant trwy WCVA yn brofiad llawer symlach.

Paratowch i wneud cais i’r CCDGT a gweld cyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael trwy gofrestru’ch sefydliad ar y porth yma – https://map.wcva.cymru/

Faint o gyllid sydd ar gael?

Bydd grantiau rhwng £5,000 a £49,999 ar gael ar gyfer prosiectau sy’n cwrdd â meini prawf y cynllun.  Maint y gronfa yw £1.4 miliwn y flwyddyn.

I ddarganfod mwy am y cynllun CCCDGT a’i gyflawniadau yn y flwyddyn gyntaf- gweler ein hadroddiad blynyddol 2018-19.

Pwy a beth fydd yn derbyn cyllid?

Bydd y gronfa ar agor i unrhyw sefydliad ar gyfer prosiectau sy’n canolbwyntio ar un neu fwy o’r themâu canlynol:

Bioamrywiaeth – creu rhwydweithiau ecolegol cydnerth er budd amrediad o gynefinoedd a rhywogaethau:

  • Gwella amodau er mwyn helpu rhywogaethau brodorol, peillwyr ynghyd â darparu cyfleoedd ar gyfer plannu newydd
  • Adfer, cynnal a chadw a gwella cynefinoedd naturiol
  • Ymgysylltu a chefnogi cyfranogiad a dealltwriaeth er mwyn ymwreiddio bioamrywiaeth

Lleihau gwastraff a gwyro gwastraff o safleoedd tirlenwi – hyrwyddo ymwybyddiaeth ac ymarfer gorau er mwyn lleihau maint y gwastraff sy’n cael ei gynhyrchu:

  • Rhoi anogaeth i atal, ailddefnyddio, adfer ac ailgylchu gwastraff
  • Lleihau gwastraff bwyd a chefnogi mentrau fel compostio
  • Ymgysylltu a chefnogi dealltwriaeth i alluogi gwastraff gael ei weld fel adnodd

Gwelliannau amgylcheddol ehangach – dod â budd ehangach i’r gymuned drwy wella ansawdd y lle:

  • Creu mannau gwyrdd cymunedol a chefnogi isadeiledd gwyrdd
  • Dychwelyd ardaloedd sydd wedi cael eu hesgeuluso ac sydd wedi dirywio yn ôl i’w defnyddio gan y gymuned
  • Cynnal a chadw neu wella cyfleusterau cymunedol, er enghraifft neuaddau cymunedol

Defnyddiwch y gwirydd cymhwysedd ardal isod er mwyn gweld a yw eich prosiect chi o fewn pum milltir i orsaf trosglwyddo gwastraff neu safle tirlenwi cymwys. 

Mae gwybodaeth ychwanegol ynglŷn â sut y bydd yn gronfa yn gweithio a’r broses ymgeisio.

Gwirydd cymhwysedd ardal

Defnyddiwch y map os gwelwch yn dda i weld a ydych chi o fewn pum milltir i orsaf trosglwyddo gwastraff neu safle tirlenwi.

Bydd Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi yn cyllido prosiectau o fewn pum milltir i rai gorsafoedd trosglwyddo gwastraff neu safleoedd tirlenwi.  Safleoedd cymwys yw’r rhai hynny a adroddodd eu bod wedi anfon mwy na 2000 tunnell i safle tirlenwi yn ystod y flwyddyn adrodd ac mae safleoedd cymwys yn ddarostyngedig i newid rhwng rowndiau cyllid a chynghorir chi felly i wirio’r map cyn i chi ddechrau eich cais.  Bydd y map yn cael ei ddiweddaru cyn agor rownd gyllid a bydd yn dangos safleoedd sy’n gymwys ar gyfer y rownd honno.  

Unwaith yr ydych chi wedi cadarnhau bod eich prosiect o fewn un neu fwy o’r safleoedd cymwys hyn, darllenwch ganllawiau’r cynllun er mwyn gwirio a yw eich prosiect yn cydweddu â themâu’r cyllid a’r meini prawf cymhwysedd eraill.

Bydd prosiectau bioamrywiaeth sy’n ymestyn y tu allan i’r ffin pum milltir yn cael eu hystyried oherwydd bod y cynllun yn gwerthfawrogi nad yw cynefinoedd (fel afonydd) yn cydnabod ffiniau a gall buddion gael eu teimlo mewn ardaloedd heblaw, neu’n ychwanegol at, y safle lle mae gweithgaredd y prosiect yn digwydd.  Bydd ceisiadau sy’n rhan o’r categori hwn yn cael eu hystyried fesul achos ar gyfer derbyn cyllid llawn neu gyllid rhannol.

Os nad yw eich prosiect o fewn ardal gymwys, neu os ydych chi’n ansicr a yw eich prosiect yn gymwys o dan feini prawf y thema, cysylltwch â ldtgrants@wcva.cymru neu eich Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol am ganllawiau pellach os gwelwch yn dda.

Gallwch symud y map o gwmpas drwy’i glicio a’i lusgo gyda’ch llygoden.  Er mwyn chwyddo i mewn i’ch ardal chi – pwyswch y botwm CTRL ar eich bysellfwrdd a defnyddiwch yr olwyn sgrolio ar eich llygoden er mwyn chwyddo i mewn.  Mae ardaloedd cymwys wedi’u lliwio yn goch gyda phin yng nghanol yr ardal gymwys.

Sut fydd y gronfa yn gweithio?

Prif grantiau:

Bydd y Gronfa yn cynnig grantiau o £5,000 i £49,999 ar gyfer prosiectau sy’n cwrdd ag un neu fwy o dair thema’r cynllun, gyda chyfleoedd i ymgeisio ddwywaith y flwyddyn, yn y Gwanwyn ac yn yr Hydref.  Bydd proses ymgeisio un cam ar gyfer y grantiau hyn, a bydd canllawiau manwl a ffynonellau o gefnogaeth yn cael eu cyhoeddi ar dudalen we Cronfa Cynllun Cymunedau TGT. Bydd penderfyniadau yn cael eu cyhoeddi oddeutu wyth wythnos ar ôl dyddiad cau cyflwyno’r grant.  Gall prosiectau a gyllidwyd yn ystod 2019-2020 redeg am leiafswm o chwe mis a bydd dyddiad cwblhau arnyn nhw o ddim hwyrach na 30 Medi 2021.

Grant o arwyddocâd cenedlaethol:

Bydd y Gronfa hefyd yn dyfarnu un grant mwy bob blwyddyn ar gyfer prosiectau o arwyddocâd cenedlaethol.  Bydd y grant o arwyddocâd cenedlaethol o £50,000 hyd at £250,000 am brosiect sy’n cwrdd â dau neu fwy o dair thema’r cynllun.

Gall yr adnoddau canlynol eich helpu chi i ddatblygu eich syniadau prosiect ar gyfer un o themâu’r cynllun

Bioamrywiaeth

Mae’r thema fioamrywiaeth yn ymwneud â ‘chadwraeth a hyrwyddo rhywogaeth benodol neu gynefin penodol lle y mae’n bodoli yn naturiol’.  Mae sawl adnodd allweddol yn helpu i egluro cyflwr gwael presennol ein bioamrywiaeth a’r bygythiadau a ddaw gyda hyn i ‘wasanaethau’r ecosystem’ yr ydym ni’n dibynnu ar yr amgylchedd amdanyn nhw.

Er mwyn derbyn gwybodaeth ynglŷn â rhywogaethau yn eich ardal leol a’r camau gweithredu gorau y gallwch chi eu cymryd i’w cefnogi nhw, gallwch chi wirio eich Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol, cysylltwch â’ch Canolfan Cofnodion Amgylcheddol Lleol (GogleddDeGorllewin, a Chanolbarth Cymru), dewch o hyd i’ch Ymddiriedolaeth Natur leol neu edrychwch ar adnoddau Buddsoddi yn Natur Cymru. 

Lleihau gwastraff a gwyro gwastraff o safle tirlenwi

Mae’r thema hon yn ceisio ‘hyrwyddo ymwybyddiaeth ac ymarfer gorau i leihau maint y gwastraff a gynhyrchir’.  Bydd hyn yn helpu i leihau’r costau amgylcheddol a chyllidol sy’n gysylltiedig ag adnoddau sy’n cael eu gwastraffu a gall helpu i greu economi gylchol, lle gwelir gwastraff fel adnodd.  Er mwyn cael mwy o wybodaeth ynglŷn â’r economi gylchol a beth mae hyn yn ei olygu, gallwch chi ymweld â gwefan WRAP Cymru.

Er mwyn cael mwy o wybodaeth ac ysbrydoliaeth, ewch i:

Gwelliannau amgylcheddol ehangach

Mae’r thema hon yn gyfle gwych i gyllido gweithgareddau sy’n dod â buddion ehangach i’r gymuned drwy wella ansawdd cyfleusterau cymunedol a mannau gwyrdd.  Os ydych chi’n meddwl sefydlu prosiect i hyrwyddo neu wella man gwyrdd neu wella eich adeilad cymunedol, gall y canlynol fod yn adnoddau defnyddiol ar gyfer syniadau a data ymchwil:

Mae gan sefydliadau fel Cadwch Gymru’n DaclusGlandŵr CymruGroundwork Wales a Groundwork North Wales wybodaeth ac astudiaethau achos sy’n darparu syniadau ac ysbrydoliaeth hefyd.

Cysylltwch â ldtgrants@wcva.cymru neu eich Cyngor Gwirfoddol Sirol er mwyn gwneud ymholiadau pellach.

Lawrlwytho

Categori | Cyllid |

Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi – arweiniad i ymgeiswyr

Categori | Cyllid |

CCDGT – Adroddiad Blynyddol 2018-19

Categori | Cyllid |

CCDGT dyfarniadau grant – Rownd 4

Mwy o adnoddau