Galluogi grwpiau a mudiadau cymunedol ledled Cymru i gael gafael ar gyllid ar gyfer prosiectau Cymru-Affrica

**Sylwch fod y gronfa ar gau i geisiadau ar hyn o bryd**

Mae’r cynllun yn galluogi grwpiau cymunedol a mudiadau yng Nghymru i gael gafael ar gyllid ar gyfer prosiectau bach sy’n cyfrannu at ymdrechion Cymru i gyflawni Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig a chyflwyno buddion i Gymru ac Affrica.

Os hoffech gael gwybod am ddiweddariadau ariannu yn y dyfodol, cofrestrwch ar gyfer rhestr bostio cyllid CGGC.

PWY RYDYN NI WEDI ARIANNU

Mae APT for Social Development (APT4SD) yn elusen sy’n gweithio yng Nghenia a Chymru i gefnogi a hyfforddi gweithwyr adsefydlu a gwirfoddolwyr yn nhechnegau Technoleg Briodol ar Bapur (APT). Mae’r dechneg yn cael ei defnyddio i wneud dyfeisiau pwrpasol sy’n cynnal corff pobl ag anableddau yng Nghenia ac eitemau ar gyfer y cartref yng Nghymru.

Mae APT4SD wedi llunio partneriaeth â Sefydliad Cymunedol The Potter’s House yn Njoro i hyfforddi therapyddion Kenya a staff gweithdy mewn cynhyrchu APT, gan roi’r hyder iddynt ragnodi dyfeisiau fforddiadwy a phwrpasol ar gyfer plant â pharlys yr ymennydd. Ers dechrau’r prosiect mae dros 140 o ddyfeisiau cynorthwyol APT wedi’u gwneud ar gyfer plant ag anableddau difrifol.

Mae’r cyllid hefyd wedi helpu APT4SD i gynnal gweithdai APT wythnosol yn y Trallwng a Thal-y-bont ar Wysg, lle gall therapyddion a gwirfoddolwyr o Gymru ddatblygu sgiliau mewn APT ac wrth addysgu eraill i ddefnyddio’r dechnoleg.

Y BROSES YMGEISIO

Er mwyn gwneud cais i Grantiau Cymru ac Affrica, bydd angen i chi gofrestru gyda Phorth Ymgeisio Amlbwrpas CGGC (MAP). Os ydych chi wedi cofrestru gyda MAP o’r blaen, gallwch fewngofnodi drwy nodi eich enw defnyddiwr a chyfrinair ar y sgrin hafan.

Gall mudiadau gofrestru drwy fynd i’r wefan: map.wcva.cymru.

Gofynnir i chi gwblhau’r ffurflen gais ar-lein ac i lanlwytho taenlen proffil prosiect wedi’i chwblhau.

Am ragor o wybodaeth, darllenwch ganllawiau llawn y cynllun yma.

THEMÂU

Gall ymgeiswyr wneud cais am gyllid rhwng £1,000-£25,000 a rhaid iddynt wneud cyfraniad diriaethol at o leiaf 1 o’r 4 thema a ddisgrifir isod:

1. Iechyd

Rydym yn ceisio cyfrannu at y gwaith o ddiogelu iechyd a llesiant meddyliol a chorfforol cymunedau yn Affrica drwy ein grantiau. Gallai enghreifftiau o hyn gynnwys:

 • Cefnogi’r gwaith o rannu gwybodaeth a sgiliau rhwng sefydliadau iechyd yng Nghymru ac Affrica fel bod y ddwy ochr yn dysgu ac yn cael budd;
 • Cynorthwyo gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn Affrica i gael ychydig o hyfforddiant a chymorth gan Gymru; a
 • Chynorthwyo cymunedau yng Nghymru ac Affrica i gael gafael ar ofal iechyd mwy cyfartal o ansawdd

2. Dysgu Gydol Oes

O dan Dysgu Gydol Oes, byddwn ni’n cynorthwyo unigolion neu grwpiau o bobl ifanc neu oedolion yng Nghymru a/neu Affrica i ennill sgiliau a gwybodaeth. Gall enghreifftiau o hyn gynnwys:

 • Cysylltu cymunedau yng Nghymru gyda phartneriaid yn Affrica er mwyn datblygu cyd-ddealltwriaeth o ddatblygiadau byd-eang a materion rhyngwladol;
 • Cefnogi anghenion addysgol plant dan anfantais yn Affrica a rhannu’r profiad hwnnw gyda disgyblion ysgol yng Nghymru, gan gyfrannu at eu haddysg ddinasyddiaeth fyd-eang; a
 • Chynorthwyo pobl yn Affrica i ddysgu sgiliau ymarferol / galwedigaethol / artistig er mwyn gwella eu bywoliaeth.

3. Y Newid yn yr Hinsawdd a’r Amgylchedd

O dan ein ffrwd grant newid yn yr hinsawdd a’r amgylchedd, byddwn yn cefnogi mentrau sy’n lleihau dirywiad amgylcheddol a cholli bioamrywiaeth yn Affrica yn ogystal â gwaith strategol ac ymarferol i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr ac i amddiffyn pobl rhag effeithiau’r newid yn yr hinsawdd ar gyflenwadau bwyd, y dŵr sydd ar gael neu ddiogelwch. Gallai enghreifftiau o hyn gynnwys:

 • Gweithgareddau sy’n cynorthwyo ffermwyr yn Affrica i addasu i hinsawdd sy’n newid;
 • Prosiectau sy’n galluogi’r defnydd o ynni adnewyddadwy yn Affrica;
 • Prosiectau sy’n ymhél pobl yng Nghymru â materion newid hinsawdd fel y maen nhw’n effeithio ar Affrica; neu
 • Waith sy’n ceisio cynorthwyo partneriaid yn Affrica i roi arferion datblygu cynaliadwy ar waith

4. Bywoliaeth gynaliadwy

Rydyn ni’n ceisio hybu cyfleoedd bywoliaeth realistig a chynaliadwy yng Nghymru ac Affrica, gan sicrhau bod unigolion wedi’u hymyleiddio yn cael eu cynnwys mewn datblygiadau economaidd a chymdeithasol llawr gwlad. Mae’r mentrau rydyn ni’n eu cefnogi yn cynnwys:

 • Mentrau cydweithredol sy’n cynhyrchu incwm ac sy’n cael eu harwain gan y gymuned sy’n cyflwyno budd i Gymru ac Affrica;
 • Ymgysylltu â’r cyhoedd drwy ymgyrchoedd Masnach Deg, eiriolaeth neu bolisi;
 • Gweithgareddau sy’n dod â’r defnyddiwr yn agosach at y cynhyrchydd mewn modd cynaliadwy;
 • Cymorth i brosiectau a gweithgareddau amaethyddol bach; a
 • Chymorth i weithgareddau cynhyrchu incwm llawr gwlad.

DIOGELU

Bydd ystyriaethau diogelu yn rhan o’r broses asesu, rydym yn eich annog i ymuno â hyfforddiant Hwb Cymru Africa, i’ch helpu i nodi’r holl ystyriaethau diogelu cyn i chi gyflwyno cais. Fodd bynnag, os nad yw hyn yn bosibl, bydd yn ofynnol i bawb sy’n derbyn grant fynychu hyfforddiant ar ôl dyfarnu grant.

Mae Hub Cymru Africa yn cynnig tri lefel o hyfforddiant:

 1. Diogelu Hanfodol: i bob aelod staff, gwirfoddolwr a phartner staff sydd heb gwblhau ei hyfforddiant, neu wedi ei gwblhau dros ddwy flwyddyn yn ôl.
 2. Diogelu i Swyddogion Diogelu ac Ymddiriedolwyr: Mae Diogelu Hanfodol yn anhepgor.
 3. Diogelu Gloywi: i bobl sydd wedi cwblhau hyfforddiant yn y ddwy flynedd diweddarach ac sydd eisiau gloywi ei ymarfer drwy drafod astudiaethau achos.

Mae Hub Cymru Africa a CGGC hefyd yn cynnig clinig diogelu 1:1 i drafod unrhyw ran o’ch ymarfer.

Arbedwch eich hyfforddiant nesaf yma: hubcymruafrica.cymru/hcaevents

HYFFORDDIANT DIOGELU HANFODOL

Ar gyfer pwy mae’r hyfforddiant hwn?

 • Staff, a gwirfoddolwyr sefydliadau sy’n gweithio mewn partneriaeth yng Nghymru ac Affrica, ac sydd eisiau g wella eu polisi a’u harferion diogelu.
 • Staff, gwirfoddolwyr neu ymddiriedolwyr sy’n teithio, neu sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau rhaglenni sy’n cario unrhyw risg diogelu (y mae’r hyfforddiant hwn yn ofynnol ar eu cyfer o dan gynllun grant CGGC).
 • Mae staff partner yn Affrica yn cael eu hannog hefyd i fynychu os yw hyn yn bosibl.
 • Pobl sydd heb gwblhau hyfforddiant Diogelu gyda Hub Cymru Affrica eto, neu sydd wedi cwblhau hyfforddiant dros ddwy flynedd yn ôl, ac sydd eisiau gloywi eu gwybodaeth.

Bydd angen i’r Swyddogion Diogelu Dynodedig gwblhau’r hyfforddiant hwn fel rhagofyniad ar gyfer yr hyfforddiant Swyddog Diogelu (gweler isod).

Beth fyddwch chi’n ei ddysgu?

Bydd yr hyfforddiant hwn yn tywys cyfranogwyr drwy’r arferion a’r gofynion Diogelu hanfodol ar gyfer sefydliadau sy’n gweithio mewn undod byd-eang â phartneriaid yn Affrica. Bydd yr hyfforddiant yn:

 • Diffinio Diogelu o fewn cyd-destun rhyngwladol, ac o fewn y cyd-destun yng Nghymru
 • Esbonio safonau diogelu byd-eang a sut i’w bodloni
 • Trafod sefyllfaoedd ac ymddygiadau sy’n ymwneud â phryder ynghylch diogelu
 • Esbonio’r cylch Diogelu, a’r tair colofn atal, adrodd ac ymateb, a sut i gymhwyso’r rhain yn eich sefydliad gan ddefnyddio dull sy’n canolbwyntio ar oroesi
 • Rhannu offer i asesu risg, a nodi bylchau mewn ymarfer
 • Rhannu templedi ar gyfer dogfennau allweddol y bydd angen i chi gael yn eu lle i gefnogi’r arferion gorau o ran atal, ymateb ac adrodd

Bydd yr hyfforddiant hwn yn digwydd ar-lein drwy Zoom, ac mae’n hyfforddiant cyfranogol.

Arbedwch y dyddiad hyfforddiant nesaf yma: hubcymruafrica.cymru/digwyddiadau

HYFFORDDIANT DIOGELU I SWYDDOGION DIOGELU AC YMDDIRIEDOLWYR

Ar gyfer pwy mae’r hyfforddiant hwn?

Mae hwn yn hyfforddiant gorfodol ar gyfer swyddogion diogelu sefydliadau sy’n gweithio mewn partneriaeth yng Nghymru ac Affrica, sy’n cynnwys swyddogion diogelu partneriaid yn Affrica, os yw hyn yn bosibl.

Mae Hanfodion Diogelu yn rhagofyniad ar gyfer yr hyfforddiant hwn, oni bai eich bod chi wedi cwblhau hyfforddiant cyfatebol o fewn y ddwy flynedd ddiwethaf.

Beth fyddwch chi’n ei ddysgu?

Bydd yr hyfforddiant hwn yn adeiladu ar yr hyfforddiant Hanfodion, ac yn canolbwyntio ar:

 • Rolau a chyfrifoldebau’r Swyddog Diogelu
 • Rolau a chyfrifoldebau’r Ymddiriedolwyr mewn perthynas â Diogelu, gan gynnwys cyfrifoldebau penodol yr Ymddiriedolwr Diogelu
 • Arweinyddiaeth, ac ar hwyluso diwylliant sefydliadol diogel
 • Ymateb i ddigwyddiad, gan gynnwys rheoli ymchwiliadau
 • Adrodd, gan gynnwys adrodd i’r Comisiwn Elusennau
 • Ofynion rhoddwyr mewn perthynas â Diogelu
 • Rannu templedi ar gyfer dogfennau pwysig y bydd angen i chi eu cynhyrchu i gefnogi’r arferion gorau o ran atal, ymateb ac adrodd.

Bydd yr hyfforddiant hwn yn digwydd ar-lein drwy Zoom, ac mae’n hyfforddiant cyfranogol.

Arbedwch y dyddiad hyfforddiant nesaf yma: hubcymruafrica.cymru/digwyddiadau

HYFFORDDIANT DIOGELU GLOYWI

Ar gyfer pwy mae’r hyfforddiant hwn?

 • Staff, a gwirfoddolwyr sefydliadau sy’n gweithio mewn partneriaeth yng Nghymru ac Affrica, ac sydd eisiau g wella eu polisi a’u harferion diogelu.
 • Staff, gwirfoddolwyr neu ymddiriedolwyr sy’n teithio, neu sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau rhaglenni sy’n cario unrhyw risg diogelu.
 • Mae staff partner yn Affrica yn cael eu hannog hefyd i fynychu os yw hyn yn bosibl.

Lefel y hyfforddiant

 • Pobl sydd heb gwblhau hyfforddiant Diogelu gyda Hub Cymru Africa yn y ddwy flynedd diweddarach, ac sydd eisiau gloywi eu gwybodaeth o Ddiogelu.
 • Pobl sydd heb gwblhau hyfforddiant Diogelu gan ddarparwr arall yn y ddwy flynedd diweddarach, ac sydd eisiau gloywi eu gwybodaeth.

Beth fyddwch chi’n ei ddysgu?

Bydd yr hyfforddiant hwn yn edrych ar brif feysydd o ymarferion Diogelu da, gan gynnwys termau a diffiniadau pwysig, safonau Diogelu, a’r cylch Diogelu.

Byddwn wedyn yn edrych ar astudiaethau achos i ddefnyddio’r wybodaeth hwn at sefyllfaoedd.

Mae croeso i gyfranogwyr anfon astudiaethau achos eu hun i’w drafod os hoffan nhw drafod maes ymarfer arbennig (e-bostiwch advice@hubcymruafrica.org.uk)

Bydd amser ar gyfer cwestiynau a thrafodaeth.

Byddwn yn rhannu adnoddau a phatrymluniau i fod yn sail i ymerferion gorau o rwystro, ymateb a hysbysu Diogelu.

Mae’r hyfforddiant hwn yn digwydd ar-lein drwy Zoom, ac mae’n hyfforddiant cyfranogol.

Arbedwch y dyddiad hyfforddiant nesaf yma: hubcymruafrica.cymru/digwyddiadau

CYMORTHFEYDD DIOGELU AR GYFER CYMORTH 1:1

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu oes angen cyngor a chymorth arnoch chi ar unrhyw agwedd ar eich ymarfer diogelu?
Rydym yn cynnig sesiynau cyngor 1:1 i sefydliadau yng nghymuned Cymru Affrica i drafod pryderon, rhoi adborth ar eich asesiadau risg, polisïau a dogfennau allweddol eraill, a rhoi cyngor arfer gorau ar unrhyw agwedd ar y cylch diogelu.

Defnyddiwch yr Offeryn Diogelu Hunanasesu (Saesneg yn unig) – Hwb Cymorth y Trydydd Sector i nodi bylchau mewn ymarfer, ac unwaith y bydd eich lle wedi’i gadarnhau, rhannwch unrhyw ddogfennau allweddol gyda ni ymlaen llaw i wneud y defnydd gorau o’r amser.

Rydych yn cael eich annof i weithio ar eich ymarfer diogelu gyda’ch partner ac i fynychu’r cyfarfod gyda’ch gilydd os yw hyn yn ymarferol.

Dim ond rhywfaint o lefydd sydd ar gael, ac maen nhw’n cael eu cynnig ar sail y cyntaf i’r felin. Byddwn yn cadw rhestr aros ar gyfer sesiynau yn y dyfodol os bydd y galw’n fwy na’r llefydd sydd ar gael.

Arbedwch y dyddiad hyfforddiant nesaf yma: hubcymruafrica.cymru/digwyddiadau

HYFFORDDIANT DIOGELU I SWYDDOGION DIOGELU AC YMDDIRIEDOLWYR

Ar gyfer pwy mae’r hyfforddiant hwn?

 • Mae hwn yn hyfforddiant gorfodol ar gyfer swyddogion diogelu sefydliadau sy’n gweithio mewn partneriaeth yng Nghymru ac Affrica, sy’n cynnwys swyddogion diogelu partneriaid yn Affrica, os yw hyn yn bosibl
 • Mae Hanfodion Diogelu yn rhagofyniad ar gyfer yr hyfforddiant hwn, oni bai eich bod chi wedi cwblhau hyfforddiant cyfatebol o fewn y ddwy flynedd ddiwethaf.

Beth fyddwch chi’n ei ddysgu?

Bydd yr hyfforddiant hwn yn adeiladu ar yr hyfforddiant Hanfodion, ac yn canolbwyntio ar:

 • Rolau a chyfrifoldebau’r Swyddog Diogelu
 • Rolau a chyfrifoldebau’r Ymddiriedolwyr mewn perthynas â Diogelu, gan gynnwys cyfrifoldebau penodol yr Ymddiriedolwr Diogelu
 • Arweinyddiaeth, ac ar hwyluso diwylliant sefydliadol diogel
 • Ymateb i ddigwyddiad, gan gynnwys rheoli ymchwiliadau
 • Adrodd, gan gynnwys adrodd i’r Comisiwn Elusennau
 • Ofynion rhoddwyr mewn perthynas â Diogelu
 • Rannu templedi ar gyfer dogfennau pwysig y bydd angen i chi eu cynhyrchu i gefnogi’r arferion gorau o ran atal, ymateb ac adrodd.

Bydd yr hyfforddiant hwn yn digwydd ar-lein drwy Zoom, ac mae’n hyfforddiant cyfranogol.

Arbedwch y dyddiad hyfforddiant nesaf yma: hubcymruafrica.cymru/digwyddiadau

FFYNONELLAU CYMORTH PELLACHF

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ynghylch y broses ymgeisio, anfonwch e-bost at walesafricagrants@wcva.cymru neu ffoniwch 0300 111 0124.

I gael cymorth i ddatblygu’ch cais, cysylltwch ag enquiries@hubcymruafrica.org.uk.

Os nad ydych chi eisoes, cofrestrwch ar ein rhestr bostio cyllido i dderbyn hysbysiadau o rowndiau cyllido.

PWY RYDYN NI WEDI ARIANNU

Dyma restr o ymgeiswyr llwyddiannus:

Cylch 1 Cymru Affrica – Y rheini sydd wedi derbyn grant

Cylch 2 Cymru Affrica – Y rheini sydd wedi derbyn grant

Cylch 3 Cymru Affrica – Y rheini sydd wedi derbyn grant

Cylch 4 Cymru Affrica – Y rheini sydd wedi derbyn grant

Cylch 5 Cymru Affrica – Y rheini sydd wedi derbyn grant

Cylch 6 Cymru Affrica – Y rheini sydd wedi derbyn grant

Hub Cymru Affrica

BETH YW’R CYNLLUN?

Gall Hub Cymru Affrica eich cynorthwyo gyda’r gwaith o gefnogi a datblygu prosiectau a sicrhau bod gennych yr holl ddogfennau ategol cywir yn eu lle ar gyfer eich sefydliad. Maen nhw hefyd yn gallu eich helpu i chwilio am arian o ffrydiau ariannu eraill ar gyfer prosiectau sy’n cysylltu Cymru ac Affrica.

Gallwch gysylltu â thîm Datblygu a Chefnogi Hub Cymru Affrica yn: enquiries@hubcymruafrica.co.uk.

Os hoffech gael y wybodaeth ddiweddaraf am Gynllun Grant Cymru ac Affrica Llywodraeth Cymru, anfonwch e-bost at walesafricagrants@wcva.cymru.