Oherwydd cynifer uchel o geisiadau rydym wedi derbyn, bydd y rownd gyfredol yma yn cau Dydd Mawrth 3 Awst am 5y.h. Mi fydd yno gyfle arall i ymgeisio yn hwyrach yn y flwyddyn.

Cofrestrwch yma i dderbyn diweddariadau am y cynllun hwn ac eraill

Caiff effeithiau byd-eang parhaus argyfwng COVID-19 eu profi mewn gwahanol ffyrdd ledled y byd. Gan ystyried anghenion amrywiol partneriaethau, mae Cynllun Grantiau Bach Cymru ac Affrica yn croesawu ceisiadau sy’n diwallu anghenion cyfredol y cymunedau rydych chi’n gweithio gyda nhw, sydd naill ai’n ymateb i effaith y pandemig neu’n ailgychwyn gweithgareddau ‘busnes fel arfer’.

Grantiau sydd ar gael

Mae grantiau ar gael o £3,000 hyd at £15,000. Os oes gennych gais sydd y tu allan i’r amrediad grant hwn, siaradwch ag aelod o’r tîm cyn cwblhau eich cais am gyllid. Gallwch gysylltu â CGGC walesafricagrants@wcva.cymru.

Mae £115,000 ar gael ar gyfer y rownd grant ymateb COVID-19 hon.

Diogelu

Bydd ystyriaethau diogelu yn rhan o’r broses asesu, rydym yn eich annog i ymuno â hyfforddiant Hwb Cymru Africa, i’ch helpu i nodi’r holl ystyriaethau diogelu cyn i chi gyflwyno cais. Fodd bynnag, os nad yw hyn yn bosibl, bydd yn ofynnol i bawb sy’n derbyn grant fynychu hyfforddiant ar ôl dyfarnu grant.

Os ydych chi wedi cwblhau hyfforddiant diogelu gyda Hub Cymru Africa (neu gyfwerth e.e. BOND, SWIDN) yn ystod y 2 flynedd ddiwethaf, neu angen cryfhau eich dealltwriaeth, ymunwch â’r cwrs Diogelu Hyfforddiant Gloywi ar-lein ar 20 Gorffennaf 10:00 tan 14:00. Cofrestrwch yma.

Ffynonellau Cymorth Pellach

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ynghylch y broses ymgeisio, anfonwch e-bost at walesafricagrants@wcva.cymru neu ffoniwch 0300 111 0124.

I gael cymorth i ddatblygu’ch cais, cysylltwch ag enquiries@hubcymruafrica.org.uk.

Amserlen a Phroses ar gyfer gwobrau

Bydd y rownd hon yn agor 12 Gorffennaf, bydd cyfarfod panel bythefnos ar ôl agor ac yna wythnos arall ar ôl hynny. Os oes gennych gais cysylltiedig â COVID sydd ar frys, mae hyn yn golygu y gallwch ei gyflwyno mewn pryd i’r cyfarfod panel cyntaf ei adolygu.

Cam Dyddiad Manylion
Agor i geisiadau 12 Gorffennaf 2021 Mae’r broses ar gyfer ceisiadau cyllido’n fyw ar wefan CGGC. Rhaid gwneud pob cais ar y ffurflen gais y gellir ei lawrlwytho a’i dychwelyd i walesafricagrants@wcva.cymru
Gwirio ceisiadau am gymhwysedd Parhaus ers cyflwyno’r cais Bydd ceisiadau am gyllid yn cael eu hadolygu gan Dîm Cyllid Grant CGGC a’u hanfon at Banel Llywodraeth Cymru i’w hystyried cyn gynted ag y byddant yn cael eu cadarnhau fel rhai cymwys. Os bydd angen eglurhad ar unrhyw bwyntiau, bydd CGGC yn cysylltu â chi, a gallai hyn oedi’r penderfyniad ar eich cais.
Cyfarfod panel 26 Gorffennaf  2021 Cymeradwyaeth ffurfiol o’r ceisiadau hynny a fydd yn cael eu cyllido
Hysbysu ymgeiswyr 28 Gorffennaf 2021 Llythyrau Cynnig Grant yn cael eu hanfon at ymgeiswyr llwyddiannus
Prosesu taliadau grant 4 Awst 2021 Taliadau grant yn cael eu prosesu gan Dîm Cyllid CGGC i’w talu i mewn i gyfrifon y grŵp 3-5 diwrnod yn ddiweddarach
Gwirio ceisiadau am gymhwysedd Parhaus ers cyflwyno’r cais Mae’r broses ar gyfer ceisiadau cyllido’n fyw ar wefan CGGC. Rhaid gwneud pob cais ar y ffurflen gais y gellir ei lawrlwytho a’i dychwelyd i walesafricagrants@wcva.cymru
Cyfarfod panel 2 Awst 2021 Cymeradwyaeth ffurfiol o’r ceisiadau hynny a fydd yn cael eu cyllido
Hysbysu ymgeiswyr 4 Awst 2021 Llythyrau Cynnig Grant yn cael eu hanfon at ymgeiswyr llwyddiannus
Prosesu taliadau grant 11 Awst 2021 Taliadau grant yn cael eu prosesu gan Dîm Cyllid CGGC i’w talu i mewn i gyfrifon y grŵp 3-5 diwrnod yn ddiweddarach
Bydd y cylch yn ailadrodd hyd oni y bydd y cyllid wedi’i ddyfarnu

 

Os nad ydych chi eisoes, cofrestrwch ar ein rhestr bostio cyllido i dderbyn hysbysiadau o rowndiau cyllido.

Pwy rydyn ni wedi ariannu

Dyma restr o ymgeiswyr llwyddiannus:

Cylch 5 Cymru Affrica – Y rheini sydd wedi derbyn grant

Cylch 6 Cymru Affrica – Y rheini sydd wedi derbyn grant

Cynllun Grant Cymru ac Affrica Llywodraeth Cymru

Beth yw’r cynllun?

Bydd Cynllun Grant Cymru ac Affrica Llywodraeth Cymru yn galluogi sefydliadau a grwpiau cymunedol i gael mynediad at arian ar gyfer prosiectau Cymru-Affrica ar raddfa fach. Mae hyd at £230,000 ar gael bob blwyddyn, gydag isafswm blynyddol o £50,000 ar gyfer gweithgareddau iechyd.

Y rownd nesaf o ariannu fydd ar gyfer y Prif Grantiau, sef £5,000 – £15,000, a bydd ar agor yn ystod gwanwyn 2020.

Mae rownd pump Cymru ac Affrica ar agor tan 11 Mawrth 2020.

Hub Cymru Affrica

Gall Hub Cymru Affrica eich cynorthwyo gyda’r gwaith o gefnogi a datblygu prosiectau, gan gynnwys dod o hyd i bartneriaid a sicrhau bod gennych yr holl ddogfennau ategol cywir yn eu lle ar gyfer eich sefydliad. Maen nhw hefyd yn gallu eich helpu i chwilio am arian o ffrydiau ariannu eraill ar gyfer prosiectau sy’n cysylltu Cymru ac Affrica.

Gallwch gysylltu â thîm Datblygu a Chefnogi Hub Cymru Affrica yn: enquiries@hubcymruafrica.co.uk.

Themâu

Bydd cyllid yn cael ei ddyrannu i bedwar maes thematig

Iechyd – prosiectau sy’n cyfrannu at iechyd a lles corfforol a meddyliol cymunedau yn Affrica Is-Sahara.

 • Rhannu gwybodaeth a sgiliau rhwng sefydliadau iechyd yng Nghymru ac Affrica
 • Cefnogi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn Affrica i gael mynediad at gymorth a hyfforddiant ar raddfa fach o Gymru
 • Cefnogi cymunedau yng Nghymru ac Affrica i gael gofal iechyd tecach ac o safon

Bywoliaethau cynaliadwy – prosiectau sy’n gweithio i fynd i’r afael â thlodi ariannol – sy’n galluogi gwytnwch economaidd mewn teuluoedd ac sy’n cefnogi cyflogaeth a mentrau ar raddfa fach.

 • Mentrau cydweithredol sy’n cynhyrchu incwm – sy’n cael eu harwain gan y gymuned – sy’n cynnig manteision i Gymru ac Affrica
 • Ennyn diddordeb y cyhoedd yng Nghymru drwy eiriolaeth, polisi neu ymgyrchoedd Masnach Deg
 • Gweithgareddau sy’n dod â defnyddwyr Cymru yn agosach at y cynhyrchydd mewn modd cynaliadwy
 • Cymorth i brosiectau amaethyddol yn Affrica Is-Sahara a gweithgareddau sy’n cynhyrchu incwm ar lawr gwlad

Dysgu gydol oes – prosiectau sy’n cefnogi unigolion a grwpiau yng Nghymru a/neu Affrica i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth newydd.

 • Cysylltu cymunedau yng Nghymru â chymunedau yn Affrica i ddatblygu cyd-ddealltwriaeth o ddatblygiad byd-eang a materion rhyngwladol
 • Cefnogi anghenion addysgol plant difreintiedig yn Affrica, a rhannu’r profiad hwnnw â disgyblion Cymru, gan gyfrannu at eu haddysg fyd-eang
 • Cefnogi pobl yn Affrica i ddysgu sgiliau ymarferol/galwedigaethol/artistig i wella eu bywoliaeth

Yr Amgylchedd a Newid yn yr Hinsawdd – mentrau addasu a lliniaru strategol ac ymarferol ar gyfer newid yn yr hinsawdd, gan ddefnyddio arbenigedd Cymru.

 • Prosiectau sy’n galluogi defnyddio ynni adnewyddadwy yn Affrica
 • Prosiectau sy’n ennyn diddordeb pobl Cymru am faterion newid yn yr hinsawdd a sut maent yn effeithio ar Affrica
 • Gwaith sy’n anelu at gefnogi partneriaid yn Affrica i weithredu arferion datblygu cynaliadwy

Y broses gwneud cais

 1. Y gronfa’n agor ar gyfer ceisiadau
 2. Bydd angen i chi gyflwyno ffurflen gais drwy’r post neu e-bost
 3. Bythefnos cyn y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais – cyfle olaf i gael gwiriad cymhwysedd
 4. Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais
 5. Tua chwe wythnos ar ôl y dyddiad cau – hysbysu am y canlyniad

Os hoffech gael y wybodaeth ddiweddaraf am Gynllun Grant Cymru ac Affrica Llywodraeth Cymru, anfonwch e-bost at walesafricagrants@wcva.cymru.

Lawrlwytho

Categori | Cyllid |

Cymru ac Affrica – Cod Ymddygiad

Categori | Cyllid |

Datganiad Cyfle Cyfartal a Amgylcheddol

Categori | Cyllid |

Cymru ac Affrica – Canllaw cynllun prif grantiau

Categori | Cyllid |

Ffurflen Gais am Grant Prif Grantiau – Gorffenaf 2021

Categori | Cyllid |

Cymru ac Affrica – Proffil Prosiect

Mwy o adnoddau