Cynllun Grant Cymru ac Affrica Llywodraeth Cymru

DIWEDDARIAD: Nid yw Cynllun Grant Cymru ac Affrica bellach yn derbyn ceisiadau – mae dyraniad grantiau bach addasiad COVID bellach wedi’i gorffen.

Caiff effeithiau byd-eang parhaus argyfwng COVID-19 eu profi mewn gwahanol ffyrdd ledled y byd. Fel prif raglen grantiau menter Cymru Affrica, bydd Cynllun Grantiau Bychain Cymru ac Affrica yn cyllido grwpiau i weithio gyda’u partneriaid Affricanaidd i fabwysiadu ffyrdd newydd o weithio mewn partneriaeth a lleihau’r effeithiau y mae partneriaid Affricanaidd yn eu profi ar hyn o bryd.

Nid yw’r cyllid hwn ar gyfer prosiectau “busnes fel arfer”. Mae hwn yn gylch ychwanegol o gyllid ar gyfer 2020-21 sy’n ymateb yn benodol i’r angen i bartneriaeth Cymru ac Affrica weithio gyda’i gilydd o bell ac addasu ffyrdd digidol o weithio.

Bydd cylch cyllido nesaf Cymru Affrica yn ystod Gwanwyn 2021.

Mae’r cylch grant hwn wedi’i gynllunio ar gyfer yr amgylchiadau y mae’n rhaid i ni weithredu o’u mewn ar hyn o bryd. Mae’r ffurflen gais wedi’i symleiddio ac os oes angen unrhyw esboniadau, bydd rhywun yn cysylltu â chi.

GRANTIAU SYDD AR GAEL

Gellir cael grantiau o £3,000 hyd at £15,000. Os oes gennych chi gais sy’n syrthio y tu allan i’r amrediad hwn o grantiau, siaradwch ag aelod o’r tîm cyn cwblhau eich cais am gyllid. Gallwch chi gysylltu â CGGC yn walesafricagrants@wcva.cymru.

Mae £100,000 ar gael ar gyfer y cylch grant hwn sy’n ymateb i COVID-19.

AMCANION GRANT AR GYFER CYLCH ADDASU COVID CYNLLUN GRANT CYMRU AFFRICA:

  • Cynorthwyo partneriaid Affricanaidd i addasu i effeithiau Covid-19
  • Annog arferion iechyd a diogelwch llym
  • Addasu i weithio mewn partneriaeth drwy ddulliau digidol
  • Gwneud cyfraniadau at themâu canlynol Cynllun Grant Cymru Affrica
  • Iechyd
  • Bywoliaethau Cynaliadwy
  • Dysgu Gydol oes

Rhaid pwysleisio bod hwn yn gylch cyllid grant mewn ymateb i argyfwng byd-eang. Bydd angen i geisiadau am gyllid arddangos yn gryf yr effaith y byddant yn ei chael ar eu Partneriaid Affricanaidd mewn ymateb i bandemig COVID-19.

I gael rhagor o wybodaeth am amcanion, cymhwysedd ac amserlenni’r grant, darllenwch y Ddogfen Ganllawiau lawn isod.

AMSERLEN A PHROSES Y DYFARNIADAU

Dylid gwario’r dyfarniadau grant erbyn mis Ionawr 2022, ond rhagwelir y bydd y rhan fwyaf o’r grantiau a ddyrennir yn cael eu defnyddio ar weithgarwch brys.

Bydd ceisiadau am gyllid yn cael eu hasesu ar sail dreigl hyd oni y bydd y £100,000 wedi’i ddyrannu i gyd. Disgwylir y bydd galw uchel am y cyllid, felly anogir grwpiau i gyflwyno ceisiadau’n brydlon oherwydd y cyllid cyfyngedig sydd ar gael.  

PROSES Y DYFARNIADAU

Cam Dyddiad Manylion
Agor i geisiadau 2 Chwefror 2021 Mae’r broses ar gyfer ceisiadau cyllido’n fyw ar wefan CGGC. Rhaid gwneud pob cais ar y ffurflen gais y gellir ei lawrlwytho a’i dychwelyd i walesafricagrants@wcva.cymru
Gwirio ceisiadau am gymhwysedd Parhaus ers cyflwyno’r cais Bydd ceisiadau am gyllid yn cael eu hadolygu gan Dîm Cyllid Grant CGGC a’u hanfon at Banel Llywodraeth Cymru i’w hystyried cyn gynted ag y byddant yn cael eu cadarnhau fel rhai cymwys. Os bydd angen eglurhad ar unrhyw bwyntiau, bydd CGGC yn cysylltu â chi, a gallai hyn oedi’r penderfyniad ar eich cais.
Cyfarfod panel 16 Chwefror  2021 Cymeradwyaeth ffurfiol o’r ceisiadau hynny a fydd yn cael eu cyllido
Hysbysu ymgeiswyr 18 Chwefror 2021 Llythyrau Cynnig Grant yn cael eu hanfon at ymgeiswyr llwyddiannus
Prosesu taliadau grant 24 Chwefror 2021 Taliadau grant yn cael eu prosesu gan Dîm Cyllid CGGC i’w talu i mewn i gyfrifon y grŵp 3-5 diwrnod yn ddiweddarach
Bydd y cylch yn ailadrodd hyd oni y bydd y cyllid wedi’i ddyfarnu

FFYNONELLAU CYMORTH PELLACH

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ynghylch y broses ymgeisio, anfonwch e-bost at walesafricagrants@wcva.cymru neu ffoniwch 0300 111 0124.

Hub Cymru Affrica

Gall Hub Cymru Affrica eich cynorthwyo gyda’r gwaith o gefnogi a datblygu prosiectau, gan gynnwys sicrhau bod gennych yr holl ddogfennau ategol cywir yn eu lle ar gyfer eich sefydliad. Maen nhw hefyd yn gallu eich helpu i chwilio am arian o ffrydiau ariannu eraill ar gyfer prosiectau sy’n cysylltu Cymru ac Affrica.

Gallwch gysylltu â thîm Datblygu a Chefnogi Hub Cymru Affrica yn: enquiries@hubcymruafrica.org.uk.

Lawrlwytho

Categori | Cyllid |

Cymru ac Affrica – Ffurflen gais am gyllid COVID rownd saith

Categori | Cyllid |

Cymru ac Affrica – Rownd saith canllaw cyllido COVID-19

Mwy o adnoddau