Bydd Cynllun Grant Cymru Affrica - CYLCH NEWYDD AR AGOR NAWR!

Cofrestrwch yma i dderbyn diweddariadau am y cynllun hwn ac eraill

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd cynllun grant Cymru ac Affrica yn parhau am y 3 blynedd nesaf!

Mae rownd 1 cynllun Cymru ac Affrica 2022-25 bellach ar agor i ymgeiswyr

Mae cynllun grantiau Cymru ac Affrica yn gronfa grantiau ar gyfer grwpiau cymunedol a mudiadau ledled Cymru sy’n gweithio mewn partneriaethau yn Affrica Is-Sahara.

Mae cynllun grantiau Cymru ac Affrica yn fenter flaenllaw gan raglen Cymru ac Affrica Llywodraeth Cymru. Mae’r cynllun yn galluogi grwpiau cymunedol a mudiadau yng Nghymru i gael gafael ar gyllid ar gyfer prosiectau bach sy’n cyfrannu at waith Cymru o gyflawni Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig a chyflwyno buddion i Gymru ac Affrica.

Mae rhaglen Cymru ac Affrica yn cefnogi ac annog cymdeithas sifil, busnesau a chyrff cyhoeddus yng Nghymru i weithredu ar dlodi yn Affrica drwy ddinasyddiaeth fyd-eang weithredol, cyfnewid sgiliau a dysgu o’i gilydd, gweithio mewn partneriaeth a gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd.

Y BROSES YMGEISIO

Er mwyn gwneud cais i Grantiau Cymru ac Affrica, bydd angen i chi gofrestru gyda Phorth Ymgeisio Amlbwrpas CGGC (MAP). Os ydych chi wedi cofrestru gyda MAP o’r blaen, gallwch fewngofnodi drwy nodi eich enw defnyddiwr a chyfrinair ar y sgrin hafan.

Gall mudiadau gofrestru drwy fynd i’r wefan: map.wcva.cymru

Gofynnir i chi gwblhau’r ffurflen gais ar-lein ac i lanlwytho taenlen proffil prosiect wedi’i chwblhau.

Am ragor o wybodaeth, darllenwch ganllawiau llawn y cynllun yma

GRANTIAU SYDD AR GAEL

Gall ymgeiswyr wneud cais am gyllid rhwng £1,000-£25,000 a rhaid iddynt wneud cyfraniad diriaethol at o leiaf 1 o’r 4 thema a ddisgrifir isod:

 1. Iechyd

Rydym yn ceisio cyfrannu at y gwaith o ddiogelu iechyd a llesiant meddyliol a chorfforol cymunedau yn Affrica drwy ein grantiau. Gallai enghreifftiau o hyn gynnwys:

 • Cefnogi’r gwaith o rannu gwybodaeth a sgiliau rhwng sefydliadau iechyd yng Nghymru ac Affrica fel bod y ddwy ochr yn dysgu ac yn cael budd;
 • Cynorthwyo gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn Affrica i gael ychydig o hyfforddiant a chymorth gan Gymru; a
 • Chynorthwyo cymunedau yng Nghymru ac Affrica i gael gafael ar ofal iechyd mwy cyfartal o ansawdd
 1. Dysgu Gydol Oes

O dan Dysgu Gydol Oes, byddwn ni’n cynorthwyo unigolion neu grwpiau o bobl ifanc neu oedolion yng Nghymru a/neu Affrica i ennill sgiliau a gwybodaeth. Gall enghreifftiau o hyn gynnwys:

 • Cysylltu cymunedau yng Nghymru gyda phartneriaid yn Affrica er mwyn datblygu cyd-ddealltwriaeth o ddatblygiadau byd-eang a materion rhyngwladol;
 • Cefnogi anghenion addysgol plant dan anfantais yn Affrica a rhannu’r profiad hwnnw gyda disgyblion ysgol yng Nghymru, gan gyfrannu at eu haddysg ddinasyddiaeth fyd-eang; a
 • Chynorthwyo pobl yn Affrica i ddysgu sgiliau ymarferol / galwedigaethol / artistig er mwyn gwella eu bywoliaeth.

 

 • Y Newid yn yr Hinsawdd a’r Amgylchedd

O dan ein ffrwd grant newid yn yr hinsawdd a’r amgylchedd, byddwn yn cefnogi mentrau sy’n lleihau dirywiad amgylcheddol a cholli bioamrywiaeth yn Affrica yn ogystal â gwaith strategol ac ymarferol i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr ac i amddiffyn pobl rhag effeithiau’r newid yn yr hinsawdd ar gyflenwadau bwyd, y dŵr sydd ar gael neu ddiogelwch. Gallai enghreifftiau o hyn gynnwys:

 • Gweithgareddau sy’n cynorthwyo ffermwyr yn Affrica i addasu i hinsawdd sy’n newid;
 • Prosiectau sy’n galluogi’r defnydd o ynni adnewyddadwy yn Affrica;
 • Prosiectau sy’n ymhél pobl yng Nghymru â materion newid hinsawdd fel y maen nhw’n effeithio ar Affrica; neu
 • Waith sy’n ceisio cynorthwyo partneriaid yn Affrica i roi arferion datblygu cynaliadwy ar waith
 • Bywoliaeth gynaliadwy

Rydyn ni’n ceisio hybu cyfleoedd bywoliaeth realistig a chynaliadwy yng Nghymru ac Affrica, gan sicrhau bod unigolion wedi’u hymyleiddio yn cael eu cynnwys mewn datblygiadau economaidd a chymdeithasol llawr gwlad. Mae’r mentrau rydyn ni’n eu cefnogi yn cynnwys:

 • Mentrau cydweithredol sy’n cynhyrchu incwm ac sy’n cael eu harwain gan y gymuned sy’n cyflwyno budd i Gymru ac Affrica;
 • Ymgysylltu â’r cyhoedd drwy ymgyrchoedd Masnach Deg, eiriolaeth neu bolisi;
 • Gweithgareddau sy’n dod â’r defnyddiwr yn agosach at y cynhyrchydd mewn modd cynaliadwy;
 • Cymorth i brosiectau a gweithgareddau amaethyddol bach; a
 • Chymorth i weithgareddau cynhyrchu incwm llawr gwlad.

AMSERLEN A PHROSES AR GYFER DYFARNIADAU

Cam Dyddiad Manylion
Cynllun grant ar agor am geisiadau 3 Mai 2022 Mae’r broses ar gyfer ceisiadau cyllido yn fyw ar Borth Ymgeisio Amlbwrpas pwrpasol CGGC (MAP).
Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno 24 Gorffennaf 2022 Ni fydd modd cyflwyno ceisiadau ar ôl y dyddiad cau hwn.
Cyfarfod Panel Yr wythnos sy’n dechrau ar 15 Awst 2022 Cymeradwyo ceisiadau a fydd yn cael eu cyllido yn ffurfiol.
Rhoi gwybod i ymgeiswyr 22 Awst 2022 Llythyrau cynnig grant yn cael eu hanfon at geisiadau llwyddiannus.
Dyddiad dechrau cynharaf prosiectau 1 Medi 2022 Llythyrau cynnig grant yn cael eu hanfon at geisiadau llwyddiannus.

 

Diogelu

Bydd ystyriaethau diogelu yn rhan o’r broses asesu, rydym yn eich annog i ymuno â hyfforddiant Hwb Cymru Africa, i’ch helpu i nodi’r holl ystyriaethau diogelu cyn i chi gyflwyno cais. Fodd bynnag, os nad yw hyn yn bosibl, bydd yn ofynnol i bawb sy’n derbyn grant fynychu hyfforddiant ar ôl dyfarnu grant.

Hyfforddiant Diogelu Hanfodol – Dydd Mawrth 10 Mai 2022, 10 am – 2.30 pm (GMT)

Mae’r hyfforddiant hwn ar gyfer staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr mudiadau sy’n gweithio mewn partneriaethau yng Nghymru ac Affrica, ac sydd eisiau gwella eu polisi a’u harferion diogelu.

Mae’r hyfforddiant ar gyfer pobl sydd ddim wedi cwblhau hyfforddiant Diogelu gyda Hub Cymru Affrica eto, neu sydd wedi cwblhau hyfforddiant dros dwy flynedd yn ôl ac sydd eisiau adnewyddu eu gwybodaeth.

https://hubcymruafrica.cymru/hcaevents/10-05-2022/

Cymhorthfa ddiogelu Hyb Cymru Affrica a WCVA (GMT)

Dydd Mawrth 3 Mai 2022, 2pm, 3pm, 4pm

Dydd Mawrth 12 Mai 2022, 10am, 11am, 12pm

Dydd Mawrth 31 Mai 2022 2pm, 3pm, 4pm

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu a oes angen cyngor a chefnogaeth arnoch chi ar gyfer unrhyw agwedd ar eich arferion diogelu? Rydym yn cynnig sesiynau cynghori 1:1 ar gyfer mudiadau yng nghymuned Cymru Affrica er mwyn i chi allu trafod pryderon, rhoi adborth ar eich asesiadau risg, polisïau a dogfennau allweddol eraill, a rhoi cyngor o ran arfer gorau ar gyfer unrhyw agwedd ar y cylchred diogelu.

Defnyddiwch y Teclyn Hunanasesiad Diogelu – Hyb Cymorth y Trydydd Sector i ddynodi bylchau yn eich arferion, ac unwaith y bydd eich lle wedi’i gadarnhau, gallwch rannu unrhyw ddogfennau allweddol gyda ni ymlaen llaw i wneud y defnydd gorau o’r amser.

Byddem yn eich annog i weithio ar eich arferion diogelu gyda’ch partner ac i fynychu’r cyfarfod gyda’ch gilydd os yw hyn yn ymarferol.

Dim ond ychydig lefydd sydd ar gael, felly’r gyntaf i’r felin gaiff falu. Byddwn yn cadw rhestr aros ar gyfer sesiynau yn y dyfodol os yw’r galw yn fwy na’r lleoedd sydd ar gael.

I gofrestru ebostiwch advice@hubcymruafrica.org.uk gyda’ch slot amser dewisol fel uchod.

FFYNONELLAU CYMORTH PELLACHF

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ynghylch y broses ymgeisio, anfonwch e-bost at walesafricagrants@wcva.cymru neu ffoniwch 0300 111 0124.

I gael cymorth i ddatblygu’ch cais, cysylltwch ag enquiries@hubcymruafrica.org.uk.

Hub Cymru Affrica

Gall Hub Cymru Affrica eich cynorthwyo gyda’r gwaith o gefnogi a datblygu prosiectau a sicrhau bod gennych yr holl ddogfennau ategol cywir yn eu lle ar gyfer eich sefydliad. Maen nhw hefyd yn gallu eich helpu i chwilio am arian o ffrydiau ariannu eraill ar gyfer prosiectau sy’n cysylltu Cymru ac Affrica.

Gallwch gysylltu â thîm Datblygu a Chefnogi Hub Cymru Affrica yn: enquiries@hubcymruafrica.co.uk

Os nad ydych chi eisoes, cofrestrwch ar ein rhestr bostio cyllido i dderbyn hysbysiadau o rowndiau cyllido.

Pwy rydyn ni wedi ariannu

Dyma restr o ymgeiswyr llwyddiannus:

Cylch 5 Cymru Affrica – Y rheini sydd wedi derbyn grant

Cylch 6 Cymru Affrica – Y rheini sydd wedi derbyn grant

Cylch 7 Cymru Affrica – Y rheini sydd wedi derbyn grant

Cylch 8 Cymru Affrica – Y rheini sydd wedi derbyn grant

Cylch 9 Cymru Affrica – Y rheini sydd wedi derbyn grant

Cylch 10 Cymru Affrica – Y rheini sydd wedi derbyn grant

Hub Cymru Affrica

Beth yw’r cynllun?

Gall Hub Cymru Affrica eich cynorthwyo gyda’r gwaith o gefnogi a datblygu prosiectau a sicrhau bod gennych yr holl ddogfennau ategol cywir yn eu lle ar gyfer eich sefydliad. Maen nhw hefyd yn gallu eich helpu i chwilio am arian o ffrydiau ariannu eraill ar gyfer prosiectau sy’n cysylltu Cymru ac Affrica.

Gallwch gysylltu â thîm Datblygu a Chefnogi Hub Cymru Affrica yn: enquiries@hubcymruafrica.co.uk.

Os hoffech gael y wybodaeth ddiweddaraf am Gynllun Grant Cymru ac Affrica Llywodraeth Cymru, anfonwch e-bost at walesafricagrants@wcva.cymru.