Cyllid gan Gronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru i gefnogi sefydliadau a arweinir gan y gymuned.

**Sylwch fod y gronfa ar gau i geisiadau ar hyn o bryd**

Mae CGGC yn falch o lansio rownd ariannu 2022/23 ar gyfer Cronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru. Ar ôl cyflwyno cynllun peilot llwyddiannus, mae Comic Relief wedi cadarnhau rownd newydd o gyllid i ariannu gweithredu a arweinir gan y gymuned gan sicrhau newid cymdeithasol cadarnhaol, parhaol ledled Cymru.

Mae partneriaid Comic Relief a Chymorth Trydydd Sector Cymru (TSSW) yn cydnabod y gwaith gwych y mae sefydliadau a arweinir gan y gymuned yn ei wneud ledled Cymru ac maent am helpu sefydliadau i feithrin eu gallu eu hunain mewn ffordd gynaliadwy ac effeithiol.

ARIAN AR GAEL

Mae gan Gronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru ddwy lefel ariannu:

Grantiau Twf Sefydliadol – £30,000 – £50,000

Wedi’i weinyddu gan CGGC, nod y grantiau ar gyfer twf sefydliadol yw rhoi cyfle i sefydliadau gael effaith strategol a chynyddu gwydnwch, er enghraifft:

  • Adeiladu ar yr hyn sy’n gweithio’n dda mewn perthynas â gweithgaredd cymunedol eich sefydliad
  • Cryfhau a mesur effaith eich gweithgaredd craidd a arweinir gan y gymuned
  • Datblygu ffyrdd newydd o weithio

I wneud cais am Grant Twf Sefydliadol, bydd angen i chi gofrestru gyda Phorth Ceisiadau Amlddefnydd CGGC (MAP). Os ydych wedi cofrestru gyda MAP o’r blaen, gallwch fewngofnodi trwy roi eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair ar y sgrin gartref.

Gall sefydliadau gofrestru drwy fynd i’r wefan map.wcva.cymru.

Os oes angen help arnoch i gofrestru ar MAP dilynwch y fideo hwn

Diben yr arweiniad hwn yw helpu ymgeiswyr i ddeall mwy am Gronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru sy’n cynnig dau fath o grant.

Os hoffech gael eich ysbrydoli gan brosiectau a ariennir o dan gynllun peilot y Grantiau Twf Sefydliadol gallwch lawrlwytho crynodeb o gyflawniadau’r prosiect.

Dyfarniadau Twf Sefydliadol 2022/23

Grantiau Bach – £1,000 – £10,000

Nod y gronfa hon yw sicrhau bod y grwpiau cymunedol sy’n arwain newid a thwf yn eu hardal yn cyrraedd cyllid comic rhyddhad ar lawr gwlad, gan eu galluogi i wneud newidiadau cadarnhaol mewn ymateb i anghenion penodol y gymuned.

Gweinyddir Grantiau Bach gan y Cynghorau Gwirfoddol Sirol lleol. Gellir lawrlwytho’r ffurflen gais, taenlen cyllid prosiect a chanllawiau ar gyfer grantiau bach (£1,000 – £10,000) o wefan Cyllido Cymru neu o dudalennau gwe eich Arweinydd Rhanbarthol – os nad ydych yn siŵr o’ch Arweinydd Rhanbarthol, gweler y tabl ar waelod y dudalen. y dudalen. [INSERT LINK HERE]

THEMÂU STRATEGOL COMIC RELIEF

Bydd pob prosiect llwyddiannus yn dangos cyfraniad at un o bedair Thema Strategol Comic Relief:

Mae plant yn goroesi ac yn ffynnu

Camau gweithredu i roi’r dechrau gorau mewn bywyd i blant a mynediad at gyfleoedd i gyflawni eu potensial

Cyfiawnder rhyw

Camau i wella cydraddoldeb i fenywod a merched

Lle diogel i fod

Camau i helpu pobl agored i niwed i wella eu hamgylchiadau a’u diogelwch

Materion iechyd meddwl

Camau gweithredu i alluogi mynediad at gymorth a chynyddu ymwybyddiaeth

CYMHWYSTER

Mae sefydliadau sydd â diben â ffocws cymdeithasol ac incwm o lai na £250,000 yn gymwys i wneud cais. Mae cyfanswm o £900,000 ar gael mewn grantiau.

AMSERLEN

Mae’r ffenestr ymgeisio ar agor o 11 Ebrill 2022, gan gau 27 Mehefin 2022.

Y cynharaf y gellir prosiectau eu cychwyn yw 22 Awst 2022 gan ddod i ben erbyn 30 Awst 2023 fan bellaf.

CYMORTH PELLACH AR GAEL

Ar gyfer grantiau mawr – twf sefydliadol cysylltwch â thîm grantiau CGGC ar comicreliefgrants@wcva.cymru .

Ar gyfer grantiau bach, cysylltwch â’ch Arweinydd Rhanbarthol TSSW:

 

Lefel y Grant Arweinydd Rhanbarthol Manylion Cyswllt
Grantiau Twf Sefydliadol

£30,000 – £50,000

 

Cenedlaethol Ebost – comicreliefgrants@wcva.cymru

Gwefan – WCVA

Ffôn – 0300 111 0124

 

Grantiau Bach

£1,000 – £10,000

Gogledd Cymru (Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam, Ynys Môn, Gwynedd)

 

Ebost – grants@cvsc.org.uk

Gwefan – CVSC

Gorllewin Cymru (Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin)

 

Ebost – admin@cavs.org.uk

Gwefan – CAVS

Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot Ebost – grants@nptcvs.org.uk

Gwefan – NPTCVS

 

RhCT, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr

 

Ebost – grants@vamt.net

Gwefan – VAMT

 

Powys Ebost –  grants@pavo.org.uk

Gwefan – PAVO

 

Gwent (Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen)

 

Ebost – Comicrelief22@gavo.org.uk

Gwefan – GAVO

 

Ar gyfer ceisiadau yn Nhorfaen :

Email – funding@tvawales.org.uk

Website – TVA

 

Caerdydd a Bro Morgannwg Ebost – admin@c3sc.org.uk

Gwefan – CS3C