Dwy ffrwd gyllido newydd o Gronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru i gefnogi mudiadau sy’n cael eu harwain gan y gymuned.

Cynllun Peilot oedd hwn i sicrhau bod cyllid Comic Relief yn cyrraedd calon cymunedau yng Nghymru, drwy gefnogi gweithredu sydd wedi’i arwain gan y gymuned ac wedi’i deilwra ar gyfer cymunedau amrywiol drwy Gymru.

Roedd mudiadau gyda diben cymdeithasol ac incwm o lai na £250,000 yn gymwys i wneud cais. Roedd yna £1,350,000 o grantiau ar gael yn gyfan gwbl.

Themâu Strategol Comic Relief

Ar gyfer y grantiau roedd angen i fudiadau ddangos eu bod yn gweithio’n unol ag un neu ragor o themâu strategol Comic Relief: 

Plant yn goroesi ac yn ffynnu

Camau i roi’r dechrau gorau mewn bywyd i blant a mynediad at gyfleoedd i wireddu eu potensial 

Cydraddoldeb rhywiol

Camau i wella cydraddoldeb i fenywod a merched

Lle diogel i fod

Camau i helpu pobl agored i niwed i wella eu hamgylchiadau a’u diogelwch 

Iechyd meddwl

Camau i roi mynediad at gymorth a chodi ymwybyddiaeth

 

Ennillwyr grantiau Cronfa Gymunedol Comic Relief

Dyfarnwyd y Grantiau Twf Sefydliadol i sefydliadau er mwyn ymgymryd â gweithgaredd a fydd yn cael effaith strategol a chynyddu eu gwydnwch. 

 

Gwasanaeth Gofal Cymunedol a Lles (GGCLl)

Community in Mind

(Caerdydd)

Themau:

 • Iechyd meddwl
 • Lle ddiogel i fod

Bydd Gwasanaeth Gofal Cymunedol a Lles (GGCLl), drwy ei brosiect Community in Mind yn darparu cefnogaeth amlieithog ac aml-ffydd i gymuned o unigolion sy’n wynebu heriau gyda’u hiechyd meddwl a’u llesiant.

Mae tri o brif ymyriadau, Eiriolaeth, Cyfeillio a Chwnsela a fydd yn cael eu cyflawni gan dîm o wirfoddolwyr ymrwymedig sy’n gallu teilwra’r gefnogaeth i gwrdd ag anghenion amrediad amrywiol o fuddiolwyr.

Egwyddor graidd CiM yw cyflawni cefnogaeth gyfannol sydd wedi’i deilwra i wella gwydnwch meddyliol, cymdeithasol, emosiynol a chryfder ysbrydol unigolion, a thrwy hynny, arwain at well llesiant cymunedol fel cyfanwaith.

Bydd y grant yn cael ei ddefnyddio er mwyn cefnogi’r sefydliad i ddatblygu ei seilwaith TG a’i strategaeth ymgysylltu.

 

Gofal mewn Galar Cruse (Gogledd Cymru)

Cefnogaeth i Bawb

(Conwy)

Themau:

 • Iechyd meddwl

Bydd Gofal mewn Galar Cruse yn gwella eu hamrediad o wasanaethau cymorth galar yn y gymuned.  Bydd y prosiect yn cefnogi pobl mewn galar pan maen nhw ei angen fwyaf, drwy newid strwythur y gwasanaethau a gynigir yn gyfan gwbl, gan rymuso unigolion a rhoi blaenoriaeth i bobl sy’n galaru.

Bydd y prosiect hwn yn amrywio’r amrediad o wasanaethau sydd ar gael i bobl sy’n galaru, gan arwain at fwy o ddewis a llai o amser disgwyl am gefnogaeth. Bydd y gwasanaethau a gynigir yn dod yn fwy cynaliadwy a chyrraedd ymhellach drwy ddefnyddio dulliau newydd, fel grwpiau cwnsela cymheiriaid.

O ganlyniad i’r prosiect hwn, yn ychwanegol at gefnogaeth un i un, byddwn yn gallu cynnig rhaglen gynaliadwy o:

 • Sesiynau deall galar
 • Cefnogaeth grŵp sydd wedi’i arwain gan wirfoddolwyr
 • Cefnogaeth grŵp cymheiriaid i gymheiriaid

Grow Cardiff

Gwreiddiau Dyfnach, Blagur Cryfach

(Caerdydd)

Themau:

 • Plant yn goroesi ac yn ffynnu
 • Iechyd meddwl
 • Lle diogel i fod

Mae Grow Cardiff yn elusen arloesol, gadarn, a sefydlwyd gan bobl leol ar gyfer pobl leol.  Maen nhw’n defnyddio garddio i alluogi unigolion a chymunedau ffynnu. Trawsnewidir lleiniau trefol di-fflach yn ganolfannau prysur, sy’n llawn o natur ac mae bywydau a chymunedau hefyd yn cael eu trawsnewid.

Defnyddir y grant i ddatblygu ‘gwreiddiau’ cryfach – craidd cryfach ar gyfer yr elusen i gynnal y ‘blagur’ iach – prosiectau presennol a phrosiectau newydd cynaliadwy ac iach sy’n defnyddio garddio cymunedol fel offeryn amlbwrpas sy’n achosi newid cymdeithasol parhaol a gwirioneddol mewn cymunedau lleol drwy Gaerdydd.  Bydd y grant yn darparu amser sydd fawr ei angen er mwyn datblygu’r ‘darlun mwy’, yn arbennig felly ar gyfer gwaith rhagnodol cymdeithasol a gwaith addysgol.

Bydd yn galluogi uwch arweinyddiaeth i fod yn llai adweithiol ac yn fwy pwrpasol, archwilio ffrydiau incwm (di-grant) newydd a rhannu’r dasg o ddatblygu sefydliad gwydn, cynaliadwy ac effeithiol.

Canolfan Cymorth Trais Canolbarth Cymru

Prosiect Datblygu Canolfan Cymorth Trais Canolbarth Cymru

(Aberystwyth)

Themau:

 • Iechyd meddwl

Bydd Canolfan Cymorth Trais Canolbarth Cymru yn datblygu ac yn cyflawni cyrsiau cwnsela achrededig yng Nghanolbarth Cymru ac yn hyfforddi cwnselwyr a fydd yn arbenigo mewn cefnogi pobl leol sydd wedi’u heffeithio gan drais a cham-drin rhywiol.

Yn ogystal, byddan nhw’n cyflogi Swyddog Datblygu Rhanbarthol er mwyn datblygu’r prosiect a sicrhau cynaliadwyedd y sefydliad yn y rhanbarth. Ar lefel strategol, bydd y prosiect yn helpu i gyflawni newid arwyddocaol yn y gwasanaethau iechyd meddwl arbenigol ar gyfer pobl yn yr ardal sydd wedi cael eu heffeithio gan drais rhywiol.

Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw brifysgolion na cholegau lleol sy’n cynnig cyrsiau cwnsela. Mae’r cwrs agosaf yn daith o 3½ awr i ffwrdd.

Sistema Cymru – Codi’r To

Codi’r To – Datblygu Busnes

(Caernarfon)

Themau:

 • Plant yn goroesi ac yn ffynnu

Mae Sistema Cymru – Codi’r To yn brosiect adnewyddu cymunedol ar lawr gwlad sy’n defnyddio cerddoriaeth i wella bywydau pobl ifanc a’r cymunedau lle maen nhw’n byw.  Wedi’i sefydlu yn 2014 gan grŵp o bobl leol a oedd wedi’u hysgogi i ymdrin â thlodi plant yn eu cymuned, mabwysiadodd Codi’r To y rhaglen El Sistemao Venezuela.

Bob blwyddyn mae dros 350 o blant yn cymryd rhan mewn gweithgareddau wedi’u harwain gan gerddoriaeth, sydd wedi’u profi i greu newid trawsnewidiol a darparu enillion cymdeithasol o £6.69 am bob £1 o fuddsoddiad ar draws y gymuned ehangach.  Bydd y cyllid hwn yn cyfrannu tuag at ‘blant yn goroesi ac yn ffynnu’ drwy ddarparu sefydlogrwydd ariannol er mwyn cyflawni rhaglen Codi’r To yn ystod 2020.

Ar yr un pryd, bydd yn creu’r cyfle i adeiladu cefnogaeth a gallu ar gyfer cyflawni’r rhaglen yn y dyfodol, drwy adolygu’r strategaeth bresennol a’r gweithgareddau codi arian.

YMCA Pen-y-bont ar Ogwr

Strength 2 Strength

(Pen-y-Bont ar Ogwr)

Themau:

 • Iechyd meddwl

Mae YMCA Pen-y-bont ar Ogwr yn galluogi ac yn grymuso plant a phobl ifanc i fwyhau eu potensial drwy weithgareddau cymdeithasol, corfforol, diwylliannol ac emosiynol.  Bydd y grant hwn yn llenwi bwlch sgiliau a fydd yn rhyddhau capasiti i alluogi’r tîm rheoli ddatblygu a thyfu yn strategol.

Bydd hyn yn darparu sefydlogrwydd, parhad a hyblygrwydd.  Bydd y grant yn darparu swyddog Cydymffurfiaeth, Cyllid a Pherfformiad ar gyfer y sefydliad.  Bydd hyn yn rhoi mwy o amser i’r tîm rheoli ymestyn a datblygu gwasanaethau ar gyfer pobl ifanc.