Cynllun grant ar gyfer mudiadau gwirfoddol sy'n darparu cefnogaeth hanfodol yn ystod yr argyfwng Coronafeirws. Nod y gronfa hon yw cefnogi adferiad teg a chyfiawn i bobl yng Nghymru.

DIWEDDARIAD: Mae’r gronfa yma nawr ar gau.

Mae’r sector gwirfoddol ar hyd a lled Cymru wedi chwarae rhan allweddol mewn cefnogi’r rheini mewn angen ledled cymunedau Cymru, gan daflu rhaff hanfodol i bobl gyda phethau fel cludo bwyd, gofal meddygol brys, sicrhau bod canllawiau’r llywodraeth yn cyrraedd pob cymuned a mynd i’r afael ag iechyd meddwl dirywiol.

Wrth i Lywodraeth Cymru lacio’r cyfyngiadau symud a phobl Cymru yn symud ymlaen, mae angen i’r cyllid ymateb i heriau newydd. Er bod y cyfyngiadau cymdeithasol yn llacio, mae llawer o bobl mewn sefyllfaoedd o argyfwng o hyd ac angen cymorth brys.

Bydd Cronfa Adfer y Gwasanaethau Gwirfoddol (VSRF) yn canolbwyntio ar leihau anghydraddoldebau ar draws cymdeithas o ganlyniad i bandemig Covid-19. Gwnaeth llawer o gymunedau ddioddef yn anghymesurol; felly, mae angen cymryd camau i sicrhau adferiad teg a chyfiawn. Bydd y cyllid hefyd yn cyflwyno’r adnoddau i’r sector gwirfoddol ymwreiddio arferion diogel er mwyn parhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol ledled Cymru.

Bydd CGGC yn gweinyddu’r VSRF yn yr un modd cadarn, ymatebol ac agored â Chronfa Argyfwng y Gwasanaethau Gwirfoddol.

Bydd grantiau’n cefnogi mudiadau nid-er-elw sy’n gweithio ar raddfa gymunedol hyd at lefel genedlaethol yng Nghymru, a gallant fod rhwng £10,000 – £100,000. Gallwn ystyried ceisiadau y tu allan i’r amrediad hwn, ond cysylltwch â ni’n gyntaf ar vsrf@wcva.cymru fel y gallwn ni drafod.  Mae’r gronfa’n canolbwyntio’n bennaf ar gyllid refeniw, fodd bynnag, gall eich cais am gyllid gynnwys costau ar gyfer prynu cyfarpar ‘cyfalaf’ llai o faint, gan gynnwys defnyddiau traul (er enghraifft, cyfarpar diogelu personol, sgriniau ac ati).

I gael gwybodaeth am sut i gael gafael ar gyllid cyfalaf, cyfeiriwch at Raglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru.

Nid yw’r VSRF yn gyfarwyddol, mae’r gronfa’n ymateb i anghenion darparwyr gwasanaethau’r sector gwirfoddol. Gall gweithgareddau gynnwys darparu gwasanaethau iechyd meddwl, iechyd a llesiant cymdeithasol ac addasu adnoddau cyflenwi bach er mwyn cydymffurfio â chanllawiau newidiol Llywodraeth Cymru ar gadw pellter cymdeithasol ac ati.

Bydd gweithgarwch yn cael ei gyllido ar gyfer gwariant yn ystod blwyddyn ariannol 2020/21. Gallwn ystyried ceisiadau lle y gallai’r gwariant ddigwydd y tu allan i’r flwyddyn ariannol hon oherwydd angen hanfodol, ond bydd angen dangos hyn yn eglur yn y cais am gyllid.

Mae’r ymateb i bandemig y Coronafeirws yn sefyllfa newidiol ac mae nifer o gronfeydd brys a chynlluniau cymorth wedi dod ar gael i fudiadau sy’n ei chael hi’n anodd yn ystod y cyfnod hwn. Disgwyliwn y bydd ymgeiswyr â diddordeb wedi siarad â’u cyllidwyr cyfredol i drafod sut gellir defnyddio’r cyllid sy’n bodoli eisoes yn ystod y cyfnod hwn, ac wedi ystyried a yw cynlluniau brys COVID-19 eraill gan Lywodraeth y DU neu Lywodraeth Cymru yn fwy priodol.

Rydyn ni’n eich annog yn gryf i asesu’r holl gynlluniau sydd ar gael ar gyfer eich mudiad ac i ddim ond gwneud cais ar gyfer y cyllid hwn os mai dyma’r un fwyaf priodol ar gyfer eich amgylchiadau unigol.

AMCANION Y GRANT

 • Cyllido adferiad teg a chyfiawn ar gyfer pobl yng Nghymru
 • Gweithio tuag at leihau anghydraddoldebau sydd wedi gwaethygu yn sgil pandemig Covid-19 ac atal anghydraddoldebau sy’n ymddangos rhag sefydlu mewn cymunedau
 • Cyllido addasiadau er mwyn sicrhau bod gwasanaethau hanfodol yn parhau i gael eu darparu ar gyfer y rhai mwyaf agored i niwed sydd wedi’u heffeithio gan bandemig Covid-19, yn unol â gofynion y llywodraeth

YDY EICH MUDIAD YN GYMWYS I YMGEISIO?

Gall eich mudiad ymgeisio:

 • Os ydyw yn fudiad y trydydd sector/y sector wirfoddol (nid-er-elw) ac yn annibynnol o’r llywodraeth a’r sectorau preifat a chyhoeddus:
  • Elusen gofrestredig
  • Grŵp sefydledig
  • Cwmni Buddiannau Cymunedol
  • Sefydliad Corfforaethol Elusennol
  • Cwmni cyfyngedig trwy warant
  • Cwmni cyfyngedig trwy gyfranddaliadau lle delir yr holl gyfranddaliadau gan un o’r uchod (h.y. is-gwmni busnes cymdeithasol sy’n berchen yn gyfan gwbl i elusen)
  • Cymdeithas Ddiwydiannol a Darbodus (IPS) ar ffurf Cymdeithas Budd Cymunedol (BenCom)
  • Cwmnïau cydfuddiannol
 • Os bydd y cyllid ar gyfer gweithgareddau/gwasanaethau/cymunedau yng Nghymru
 • Os oes gan eich mudiad o leiaf 2 lofnodwr awdurdodedig
 • Os oes gan eich mudiad ei gyfrif banc ei hun neu gyfrif yn enw ‘Ymddiriedolwyr [enw’r mudiad]’

Ni all eich mudiad ymgeisio os ydych:

 • Yn fudiad gwleidyddol
 • Yn fudiad statudol
 • Yn fudiad preifat
 • Yn unigolyn
 • Yn grŵp sefydledig

Rhaid i bob cais am gyllid fod ar gyfer gweithgaredd yng Nghymru yn unig.

Nodwch, os gwelwch  yn dda, mai un cais yn unig y gellir ei wneud gan yr un mudiad ar PCA (Phorth Cais Amlbwrpas CGGC, MAP yn Saesneg). Fodd bynnag, gallwn dderbyn ceisiadau sy’n berthnasol i weithgareddau a gyflenwir ar draws sawl ardal, wrth raddfa ac sy’n cynnwys canghennau o’r un mudiad. Fel arall – os yw canghennau eich mudiad wedi’u cyfansoddi ar wahân, gallwch wneud cais ar wahân.

Os ydych yn fudiad cenedlaethol, bydd angen i chi ddangos sut rydych yn gweithio gyda mudiadau lleol a rhanddeiliaid, tra hefyd yn sicrhau nad oes dyblygu.

YR HYN NA ELLIR EI GYLLIDO O DAN VSRF

 • Ni fydd grantiau’n cael eu dyfarnu’n ôl-weithredol, h.y. ar gyfer costau sydd eisoes wedi codi cyn derbyn y llythyr cynnig grant a’r telerau ac amodau wedi’u llofnodi
 • Ni fydd gweithgareddau sy’n syrthio o fewn y sector statudol yn cael eu cefnogi, e.e. unrhyw beth sy’n syrthio o fewn darpariaeth y GIG, cwricwlwm yr ysgol ac ati
 • Pan fo grantiau eraill ar gael gan Lywodraeth Cymru ar gyfer gweithgareddau penodol, disgwylir y bydd y rhain yn cael eu defnyddio lle’n bosibl, yn hytrach na VSRF
 • Gwasanaethau llinell gymorth ffôn
 • Mentrau cyflogadwyedd a sgiliau
 • Gweithgareddau proselyteiddio
 • Gall costau TG gael eu hystyried mewn achosion lle mae pryniannau’n hanfodol, os hoffech gyflwyno cais gyda chostau TG, cysylltwch â’r tîm i drafod cyn cyflwyno cais

PCA

Er mwyn ceisio am arian, bydd angen i chi gofrestru gyda Phorth Cais Amlbwrpas WCVAs (PCA). Os ydych chi eisoes wedi cofrestru gydag PCA, gallwch fewngofnodi trwy nodi’ch defnyddiwr a’ch cyfrinair newydd ar y sgrin gartref.

Gall sefydliadau gofrestru trwy ymweld â’r wefan: https://map.wcva.cymru.

Os oes angen help arnoch i gofrestru ar MAP dilynwch y fideo hon.

CEFNOGAETH AC ARWEINIAD PELLACH

E-bost: vsrf@wcva.cymru

Rhif cyswllt: 0300 111 0124

Rhestr gyswllt Cynghorau Gwirfoddol Sirol: https://thirdsectorsupport.wales/cy/cysylltu

Ewch i: Diweddariadau ac arweiniad ar COVID-19

Adnoddau

Categori | Cyllid |

Cronfa Adfer y Gwasanaethau Gwirfoddol – Cwestiynau cyffredin

Categori | Cyllid |

Cronfa Adfer y Gwasanaethau Gwirfoddol – Canllawiau ymgeisio

Categori | Cyllid |

Hysbysiad preifatrwydd CGGC: ymgeiswyr am gyllid a derbynwyr cyllid

Categori | Heb gategori |

Derbynwyr Cronfa Argyfwng y Gwasanaethau Gwirfoddol

Categori | Heb gategori |

Cefnogi iechyd meddwl yn y gymuned

Categori | Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Gweithredu gwasanaeth cludiant cymunedol

Categori | Heb gategori |

Taelen gwybodaeth trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol

Categori | Polisïau, gweithdrefnau ac ymarferol  |

Sefydlu gwasanaethau dosbarthu bwyd

Mwy o adnoddau

Y newyddion diweddaraf am gyllid

Cyhoeddwyd: 04/10/21 | Categorïau: Cyllid | Newyddion |

Newyddion cyllid amnewid yr Undeb Ewropeaidd

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 24/09/21 | Categorïau: Cyllid |

Cyflogeion Kickstart yn cael ‘effaith enfawr’ ar elusen achub cŵn

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 08/09/21 | Categorïau: Cyllid | Newyddion |

Mae rôl y sector mewn rhaglenni cyflogadwyedd yn hanfodol

Darllen mwy
Darllen mwy