Cynllun sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo a gwella gwirfoddoli yng Nghymru yw Grantiau Gwirfoddoli Cymru.

Chwilio am y Gronfa Adfer Gwasanaethau Gwirfoddol? Cliciwch yma.

Chwilio am Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid? Cliciwch yma neu sgrolio lawr.

Gwirfoddoli Cymru – Rownd Grantiau Strategol 2021/22

Mae dyraniad grant Gwirfoddoli Cymru yn cynnwys £250,000 ychwanegol ar gyfer buddsoddi strategol. Y diben hwn yw datgloi’r potensial ar gyfer ymgorffori’r gwirfoddoli cydgysylltiedig a/neu uwchraddio o’r gwirfoddoli cydgysylltiedig a ddangoswyd yn ystod pandemig Coronafeirws ymhellach. Mae grantiau sy’n werth rhwng £30,000 a £50,000 ar gael.

Yn ystod y pandemig, rydyn ni wedi gweld enghreifftiau ardderchog o’r sector gwirfoddol yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r sector cyhoeddus a’r sector preifat er mwyn diwallu anghenion a adnabuwyd ar adeg argyfwng.

Mae’r pandemig hefyd yn golygu bod angen parhaus i ddatblygu partneriaethau newydd a ffyrdd newydd o weithio gyda gwirfoddolwyr.

NOD Y GRANT

Bydd y gronfa hon yn galluogi nifer fach o fuddsoddiadau strategol (rhwng pump ag wyth) i adeiladu ar y dulliau neu mentrau newydd neu well ac i dysgu ganddynt. Mae galluogi’r cynnydd a brofwyd yn ystod y pandemig i gael ei archwilio ymhellach a’i ‘wifrio’n galed’ yn waith parhaus.

AMCANION Y GRANT

Datgloi potensial strategol gwirfoddoli yn y tymor hirach drwy:

 • Adnabod yr angen strategol ac archwilio cyfleoedd gwirfoddoli newydd neu chwalu rhwystrau rhag gwirfoddoli
 • Archwilio partneriaethau yn y trydydd sector, y sector preifat a’r sector cyhoeddus a’r partneriaethau sydd rhyngddynt
 • Cefnogi’r gwaith o uwchraddio isadeiledd strategol a threfnu gwirfoddolwyr i ymgorffori arfer da newydd
 • Dysgu’n drylwyr am gydraddoldeb a chynhwysiant ym maes gwirfoddoli a sut y mae hyn yn effeithio ar gymunedau a’u lefelau ymgysylltu
 • Cryfhau partneriaethau
 • Lifro buddsoddi ariannol pellach a buddsoddi pellach nad yw’n ariannol

Croesawir cynigion o safon uchel ar gyfer unrhyw fath o weithgaredd gwirfoddoli ond, yn enwedig, gan y meysydd o flaenoriaeth canlynol:

 • Cydraddoldeb ac amrywiaeth
 • Newid hinsawdd
 • Iechyd a gofal cymdeithasol
 • Datgloi potensial y sector preifat a’r sector cyhoeddus
 • Pobl ifanc ac addysg
 • Yr iaith Gymraeg a gweithgareddau diwylliannol

MEINI PRAWF CYMHWYSEDD

 • Cyn cyflwyno eich cais, dylech chi siarad ag aelod o staff CGGC neu aelod o staff Llywodraeth Cymru i sicrhau bod eich gweithgaredd yn cyd-fynd â nodau’r grant (gweler isod). Fydd hyn yn sicrhau fod gweithgaredd cyd-fynd â nodau’r grant. Fel rhan o’r cais, bydd angen i chi roi enw’r aelod o staff rydych chi wedi cysylltu ag ef. Ni chaiff ceisiadau lle na chysylltwyd ag aelod o staff o flaen llaw eu cyflwyno gerbron y panel.

Cysylltwch ag aelod or tim rydywch wedi trafod eich prosiect gyda yn flaenorol:

Aelod staff Teitl swydd E-bost
Sian Baker Maurice Rheolwr Datblygu Cynllun Grant Gwirfoddoli sbakermaurice@wcva.cymru
Fiona Liddell Rheolwr Helplu Cymru fliddell@wcva.cymru
Michiel Blees Rheolwr Gwirfoddoli Cymru mblees@wcva.cymru
Natalie Zhivkova Swyddog Polisi Gwirfoddoli nzhivkova@wcva.cymru
Sally Rees Hwylusydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cenedlaethol y Trydydd Sector srees@wcva.cymru
Catherine Miller Pennaeth Grantiau a’r Amgylchedd cmiller@wcva.cymru
Welsh Government The Third Sector Support Team thirdsectorqueries@gov.wales
 • Mae eich mudiad yn canolbwyntio ar gymryd y camau nesaf o ran eich gweithgaredd gwirfoddoli strategol, yn ceisio adeiladu ar y gwersi a ddysgwyd hyd yma i werthuso a chryfhau eich ymagwedd ymhellach (ee cynyddu graddfa, ehangu partneriaethau, egluro arweinyddiaeth ac atebolrwydd, neu adeiladu isadeiledd cymorth cryfach).
 • Mae gan eich mudiad incwm flynyddol dros £250,000 (gall hyn fod yn gyfartalog dros y dair blynedd ddiwethaf) ac nid yw lefel y grant y cyflwynir cais amdano yn cynnwys yn fwy nag 20% o’ch incwm blynyddol.
 • Rydych chi’n fudiad corfforedig sydd wedi bod yn weithredol ers o leiaf dwy flynedd.
 • Gallwch chi ddarparu llythyron o gefnogaeth gan bartneriaid arfaethedig/partneriaid presennol a/neu lythyron o gefnogaeth gan fyrddau rheoli/byrddau strategol/byrddau partneriaeth/gweithgorau perthnasol.
 • Croesawir ceisiadau gan bob sector.
 • Anogir ceisiadau gan bartneriaethau ond nid oes angen i brosiectau fod ar y cyd.
 • Y gallu i gyflenwi’r prosiect yn unol â’r amserlen benodedig.
 • Gellir enwi Cynghorau Gwirfoddol Sirol fel partner yn yr cais ond ni allant fod yr ymgeisydd arweiniol.

DYDDIADAU PWYSIG

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 20 Awst 2021

Dechrau prosiectau: Dyddiad dechrau cynharaf 18 Tachwedd 2021

Cyflwyno adroddiadau prosiect: 30 Mehefin 2022

CANLLAWIAU

Arweiniad i ymgeiswyr – 2021/22 grantiau strategol

 

Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid

Mae Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid yn fenter a gyllidir gan Lywodraeth Cymru i gefnogi amrediad o brosiectau a gweithgareddau gwirfoddoli sy’n cael eu harwain a’u cyflawni gan bobl ifanc.

Mae Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid yn rhoi platfform i bobl ifanc fod yn benderfynwyr, gan ddyrannu cyllid i wirfoddoli dan arweiniad ieuenctid sy’n digwydd mewn cymunedau ar hyd a lled Cymru.

Mae’r fenter yn galluogi pobl ifanc i ddatblygu sgiliau a chael profiad o arweinyddiaeth ieuenctid drwy ymuno â phaneli creu grantiau ac arwain prosiectau lleol.

SUT MAE’N GWEITHIO

Bob blwyddyn, caiff swm o arian ei ddosbarthu i’r 19 o Gynghorau Gwirfoddol Sirol (CVCs) ledled Cymru ar gyfer panel grant o bobl ifanc (14-25 oed) i ddyrannu prosiectau gwirfoddoli dan arweiniad ieuenctid i bob ardal awdurdod lleol.

Mae pob panel yn penderfynu sut bydd ei broses ymgeisio a dyfarnu’n cael ei weithredu ac mae gwahaniaethau yn y meini prawf a maint y dyfarniadau grant. Mewn rhai ardaloedd, bydd angen i’r bobl ifanc fod yn gysylltiedig â mudiad cyfredol, ond mewn eraill, gall pobl ifanc gael mynediad mwy uniongyrchol at gyllid i gyflenwi eu prosiectau.

Dylai’r ceisiadau am gyllid gael eu cwblhau gan y bobl ifanc eu hunain, gyda chymorth oedolion perthnasol yn ôl yr angen.

PROSIECTAU A ARWEINIR GAN IEUENCTID

Dyma rai enghreifftiau o’r mathau o weithgareddau sydd wedi’u cyllido gan y Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid.

Effaith Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid: Prosiect Glanhau’r Castell

Effaith Grantiau a arweinir gan Ieuenctid: Fforwm Ieuenctid Torfaen

O Fyfyriwr Gwirfoddol i Hyrwyddwr Prosiect a arweinir gan Ieuenctid

Cyfleoedd gwirfoddoli ar gyfer pobl ifanc yn bosibl gyda Grantiau a arweinir gan Ieuenctid

GRANTIAU DAN ARWEINIAD IEUENCTID AR GYFER CENEDLAETHAU’R DYFODOL

Yn ystod 2021/22, bydd y paneli Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid yn ceisio cefnogi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) drwy wella arferion a chyllido prosiectau dan arweiniad ieuenctid sy’n cyfrannu at un neu ragor o’r nodau llesiant.

CYMRYD RHAN

Os hoffech chi wybod mwy am y Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid yn eich ardal leol, cysylltwch â’ch CVC lleol – gellir gweld y rhestr lawn o CVCs yng Nghymru yn thirdsectorsupport.wales/cysylltu.

Os hoffech gefnogi Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid yng Nghymru – cysylltwch â Rheolwr Gwirfoddoli CGGC, Felicitie Walls – fwalls@wcva.cymru.