Cynllun sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo a gwella gwirfoddoli yng Nghymru yw Grantiau Gwirfoddoli Cymru.

Mae Gwirfoddoli Cymru yn ymwneud â’r ‘…math o wlad rydyn ni am fod’.

Gwirfoddolwr yw rhywun sy’n ymrwymo amser ac egni er budd y gymdeithas a’r gymuned, a gall gwirfoddoli fod ar sawl ffurf. Caiff ei wneud gan rywun o’i wirfodd a’i ddewis ei hun heb feddwl am elw ariannol.

Gwirfoddoli yw un o’r dangosyddion llesiant cenedlaethol sy’n olrhain cynnydd Cymru yn erbyn nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).  Er mwyn ymwreiddio gwirfoddoli, creu cyfleoedd gwirfoddoli o ansawdd uchel a chael pobl ifanc i gymryd rhan, mae Llywodraeth Cymru wedi cyllido tri cynllun allweddol o dan Gwirfoddoli Cymru.

CYNLLUN PRIF GRANT GWIRFODDOLI CYMRU – CYLCH NEWYDD AR AGOR NAWR!

AMCANION Y GRANT

  • Cynyddu nifer y gwirfoddolwyr sy’n cymryd rhan a’u cadw drwy chwalu’r rhwystrau i wirfoddoli i bobl o bob oed ac o bob rhan o’r gymdeithas.
  • Cefnogi cyfleoedd gwirfoddoli cadarnhaol o ansawdd uchel sy’n ceisio recriwtio, cynorthwyo a hyfforddi gwirfoddolwyr.
  • Hyrwyddo newidiadau yn y mudiadau a fydd yn cael budd er mwyn gwneud gwirfoddoli’n rhan o’u diwylliant, ee ennill achrediad Buddsoddwyr mewn Gwirfoddolwyr.

Mae cyllid ar gael i fudiadau nid-er-elw sy’n cynnig prosiectau hyd at two flynedd, am hyd at £25,000 y flwyddyn.

Am ragor o wybodaeth, darllenwch ganllawiau llawn y cynllun yma

I wneud cais, ewch i https://map.wcva.cymru

GWIRFODDOLI CYMRU – ROWND GRANTIAU STRATEGOL

Yn ystod y pandemig, rydyn ni wedi gweld enghreifftiau ardderchog o’r sector gwirfoddol yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r sector cyhoeddus a’r sector preifat er mwyn diwallu anghenion a adnabuwyd ar adeg argyfwng.

Mae’r pandemig hefyd yn golygu bod angen parhaus i ddatblygu partneriaethau newydd a ffyrdd newydd o weithio gyda gwirfoddolwyr. Enghraifft wych o sut mae’r cyllid yn cael ei ddefnyddio yw’r gwaith sy’n cael ei wneud gan y Groes Goch Brydeinig yng Nghymru.

Nod y grant

Bydd y gronfa hon yn galluogi nifer bychan o fuddsoddiadau strategol (rhwng pump ag wyth) i adeiladu ar y dulliau neu fentrau newydd neu well a dysgu oddi wrthyn nhw. Mae galluogi’r cynnydd a brofwyd yn ystod y pandemig i gael ei archwilio ymhellach a’i ymwreiddio yn waith parhaus.

Mae’r mudiadau a oedd yn llwyddiannus o dan gylch grant 2021/22 i’w gweld yma.

Os hoffech glywed am gylchau posibl yn y dyfodol, cofrestrwch yma.

GRANTIAU  DAN ARWEINIAD IEUENCTID

Mae Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid yn fenter a gyllidir gan Lywodraeth Cymru i gefnogi amrediad o brosiectau a gweithgareddau gwirfoddoli sy’n cael eu harwain a’u cyflawni gan bobl ifanc.

Mae Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid yn rhoi platfform i bobl ifanc fod yn benderfynwyr, gan ddyrannu cyllid i wirfoddoli dan arweiniad ieuenctid sy’n digwydd mewn cymunedau ar hyd a lled Cymru.

Mae’r fenter yn galluogi pobl ifanc i ddatblygu sgiliau a chael profiad o arweinyddiaeth ieuenctid drwy ymuno â phaneli creu grantiau ac arwain prosiectau lleol.

Sut mae’n gweithio

Bob blwyddyn, caiff swm o arian ei ddosbarthu i’r 19 o Gynghorau Gwirfoddol Sirol (CVCs) ledled Cymru ar gyfer panel grant o bobl ifanc (14-25 oed) i ddyrannu prosiectau gwirfoddoli dan arweiniad ieuenctid i bob ardal awdurdod lleol.

Mae pob panel yn penderfynu sut bydd ei broses ymgeisio a dyfarnu’n cael ei weithredu ac mae gwahaniaethau yn y meini prawf a maint y dyfarniadau grant. Mewn rhai ardaloedd, bydd angen i’r bobl ifanc fod yn gysylltiedig â mudiad cyfredol, ond mewn eraill, gall pobl ifanc gael mynediad mwy uniongyrchol at gyllid i gyflenwi eu prosiectau.

Dylai’r ceisiadau am gyllid gael eu cwblhau gan y bobl ifanc eu hunain, gyda chymorth oedolion perthnasol yn ôl yr angen.

PROSIECTAU A ARWEINIR GAN IEUENCTID

Dyma rai enghreifftiau o’r mathau o weithgareddau sydd wedi’u cyllido gan y Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid.

Effaith Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid: Prosiect Glanhau’r Castell

Effaith Grantiau a arweinir gan Ieuenctid: Fforwm Ieuenctid Torfaen

O Fyfyriwr Gwirfoddol i Hyrwyddwr Prosiect a arweinir gan Ieuenctid

Cyfleoedd gwirfoddoli ar gyfer pobl ifanc yn bosibl gyda Grantiau a arweinir gan Ieuenctid

GRANTIAU DAN ARWEINIAD IEUENCTID AR GYFER CENEDLAETHAU’R DYFODOL

Yn ystod 2021/22, bydd y paneli Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid yn ceisio cefnogi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) drwy wella arferion a chyllido prosiectau dan arweiniad ieuenctid sy’n cyfrannu at un neu ragor o’r nodau llesiant.

CYMRYD RHAN

Os hoffech chi wybod mwy am y Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid yn eich ardal leol, cysylltwch â’ch CVC lleol – gellir gweld y rhestr lawn o CVCs yng Nghymru yn thirdsectorsupport.wales/cysylltu.