Cynllun peilot yn cynnig cymorth ariannol i egin fusnesau cymdeithasol Cymreig ddechrau masnachu neu fuddsoddi, ynghyd â chymorth technegol i ymwreiddio arferion sy’n ystyriol o’r hinsawdd.

*Sylwch fod y cynllun bellach ar gau ar gyfer ceisiadau*

Cynllun peilot yw’r Grant dechrau busnes carbon sero net sy’n cynnig cymorth ariannol a thechnegol i:

 1. Helpu egin fentrau cymdeithasol (neu fentrau sy’n dechrau) i gael eu busnes yn barod ar gyfer masnachu neu fuddsoddi
 2. Ymwreiddio arferion sy’n ystyriol o’r hinsawdd mewn mentrau cymdeithasol newydd o’r diwrnod cyntaf

Mae’r cynllun yn agored i unrhyw fusnes cymdeithasol neu fudiad masnachu gwirfoddol yng Nghymru sy’n cychwyn ar ei daith. Nid oes angen i chi fod yn grŵp sy’n canolbwyntio ar yr amgylchedd neu’r newid yn yr hinsawdd i wneud cais.

HELPU BUSNESAU CYMDEITHASOL NEWYDD I LWYDDO

Rydyn ni’n cydnabod fod prinder cyfleoedd cyllido i fentrau cymdeithasol sy’n dod i’r golwg.

Heb ffrydiau refeniw profedig, mae’n anodd cael gafael ar gyllid ad-daladwy a gall fod yn amhriodol ar y pwynt hwn o ddatblygu’ch busnes. Fodd bynnag, gwyddom ei fod yn costio cryn dipyn o arian i ddod â chynnyrch neu wasanaeth i’r farchnad a sefydlu sylfaen alw i wneud y busnes yn gwbl barod ar gyfer buddsoddi.

Heb fodd preifat o gefnogi’ch hunan a’ch busnesau drwy’r camau cynnar hyn, mae perygl na fydd syniadau da, effeithiol ar gyfer busnesau cymdeithasol yn gallu cael eu gwireddu oherwydd diffyg cyllid.

GWNEUD YSTYRIED YR HINSAWDD YN BETH ARFEROL

Gyda’r argyfwng hinsawdd rydyn ni’n ei wynebu, mae ôl troed carbon pob busnes yn cael ei archwilio’n fanwl, fel y dylai.

Mae hyn yn ganolog i Raglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru, ac yn un o’r prif bethau y mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol am ei wireddu.

Mae llawer o’r ymdrechion yn y maes hwn yn canolbwyntio ar ôl-osod ymddygiad sy’n ystyriol o’r hinsawdd i mewn i fusnesau sydd eisoes yn bodoli. Yn ein tyb ni, pe bai pob busnes newydd yn mabwysiadu dull amgylcheddol gynaliadwy o’r dechrau, gellid osgoi’r camau atgyweirio mwy costus a gallai ymdrechion i gynhyrchu cyn lleied â phosibl o allyriadau carbon ddod yn ‘fusnes arferol’.

YNGLŶN Â’R CYNLLUN PEILOT

Diben y cynllun peilot hwn yw mynd i’r afael â’r ddwy broblem a amlinellwyd uchod, a rhoi’r canlynol i garfan o egin fentrau cymdeithasol yng Nghymru:

 • cymorth ariannol i fynd â’u busnesau y tu hwnt i’r cam cyn refeniw
 • cymorth technegol i ymwreiddio arferion amgylcheddol ddoeth yn eu busnesau

Bydd y cynllun peilot yn helpu i bennu a fydd y cymorth yn gallu gwneud gwahaniaeth wrth greu busnesau newydd enghreifftiol ar draws amrediad o wahanol ddarparwyr cynnyrch neu wasanaethau o fewn y sector gwirfoddol.

Mae’r grant yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Cwmpas a DTA Cymru sy’n cefnogi mudiadau gyda gweithredu newid hinsawdd.

I BWY MAE HWN?

Mae’r cynllun peilot hwn i egin fentrau cymdeithasol sydd newydd ddechrau, sydd:

 • Yng Nghymru, yn cyflwyno buddion i gymunedau Cymreig
 • Yn gorfforedig, gyda chynllun busnes cadarn ond heb ffrydiau refeniw profedig eto (Gall mudiadau anghorfforedig ymgeisio, ond bydd angen iddynt ddod yn gorfforedig cyn y bydd unrhyw gyllid yn cael ei ryddhau)
 • Gydag uchelgais i dyfu er mwyn creu gwaith a chael effaith gymdeithasol
 • Yn ymrwymedig i ennill statws carbon sero net ar gyfer y busnes. (Diffinnir sero net fel gweithio i sicrhau bod y busnes yn cynhyrchu cyn lleied â phosibl o allyriadau carbon a gwrthbwyso’r hyn sy’n weddill – mae’n cydnabod mai ychydig iawn o fusnesau fydd yn rhai hollol ‘garbon sero’)

Darllenwch fwy yn ein Canllawiau cymhwysedd.

BETH FYDD YMGEISWYR LLWYDDIANNUS YN EI GAEL

Cymorth ariannol

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn grant o hyd at £12,500 i’w helpu i lansio eu masnachu’n swyddogol neu baratoi eu busnesau ar gyfer buddsoddiad. Bydd y grant yn cael ei wario ar gael y busnes at un o’r pwyntiau hyn ac nid oes yn rhaid iddo gael ei wario ar weithgarwch lleihau carbon.

Cymorth technegol

Bydd mudiadau yn y cynllun peilot hwn hefyd yn cael cymorth gan ymgynghorydd newid hinsawdd er mwyn ymwreiddio arferion gweithredu sy’n ystyriol o’r hinsawdd o fewn eu busnesau o’r cychwyn cyntaf. Bydd hyn yn cynnwys:

 • Asesu’r cynllun busnes cyfredol er mwyn amcangyfrif yr allyriadau carbon o weithredu ‘fel arfer’
 • Ail-ddylunio arferion gweithredu allweddol er mwyn lleihau allyriadau posibl
 • Cymorth ac arweiniad i roi’r arferion diwygiedig ar waith
 • Dylunio a chefnogi’r defnydd o fesurau lleihau ôl troed carbon perthnasol y gall y busnes eu mabwysiadu yn y dyfodol

SUT I WNEUD CAIS

Mae hwn yn brosiect peilot gyda phot grant cychwynnol o £150,000 i gefnogi 12 menter gymdeithasol. Bu rowndiau un a dau yn boblogaidd iawn felly rydym bellach wedi cael £50,000 pellach i gefnogi pedair menter gymdeithasol ychwanegol fel rhan o drydedd rownd gyda ffenestr dynn ar gyfer ceisiadau.

Mae dau gham i’r broses ymgeisio:

 1. Darllenwch ein canllawiau cymhwysedd cyn ymgeisio.
 2. Cwblhewch gais ar MAP (gweler isod).

CAEL CYMORTH GYDA’CH CAIS

Mae ein tîm Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru yn hapus i’ch helpu chi i wella’ch cais. Os cawn ni’r cais yn ddigon cynnar yn y broses, byddwn ni’n gwneud ein gorau glas i’ch helpu i wneud eich cais mor dda â phosibl cyn ei gyflwyno i’r panel asesu.
Bydd hyn yn dibynnu ar gapasiti’r tîm, felly cyflyma’n byd y byddwch chi’n cyflwyno’r cais, gorau i gyd fydd eich siawns o gael ein help. Peidiwch â’i adael i’r funud olaf.

Darllenwch ein canllawiau cymhwysedd cyn gwneud cais

COFRESTRU AR MAP

Er mwyn cyflwyno cais am gyllid, bydd angen i chi gofrestru gyda Phorth Ymgeisio Amlbwrpas CGGC (MAP). Os ydych wedi cofrestru gyda MAP o’r blaen, gallwch fewngofnodi drwy roi eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair ar y sgrin gartref.

Gall sefydliadau gofrestru drwy ymweld â’r wefan map.wcva.cymru.

CYSYLLTU Â NI

Cyllidir y grant dechrau busnes carbon sero net gan Lywodraeth Cymru a’i reoli gan y tîm Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru yn CGGC. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at sic@wcva.cymru.

Ewch i’n tudalen Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn sydd ar gael.