Mae’r Cynllun Effeithlonrwydd Ynni yn helpu mudiadau gwirfoddol i wella effeithlonrwydd ynni eu heiddo drwy ddarparu cyngor, cyllid ac arbenigedd.

Statws presennol y gronfa

Mae grantiau gosod a grantiau arolwg bellach ar agor tan 31 Mai 2024.

A man conducts and energy efficiency survey with a woman in her organisation's building
Small group of people from a voluntary organisation sit round a table with documents and graphs discussing energy efficiency for their building

Ar y dudalen hon

 • Ynglŷn â’r cynllun
 • I bwy mae hwn?
 • Ein diben a’n partneriaid
 • Amserlenni
 • Sut i ymgeisio
 • Cymorth pellach
 • Cysylltu â ni

Ynglŷn â’r cynllun

Mae’r Cynllun Effeithlonrwydd Ynni yn darparu:

 • Grantiau o hyd at £1,000 tuag at arolwg ynni yn eich eiddo
 • Grantiau o hyd at £25,000 tuag at gyfanswm o 80% o’r gost o ymgymryd â’r gwaith a nodir
 • Benthyciadau i dalu am unrhyw gostau gosod sydd ar ôl
 • Cysylltiadau â mudiadau sydd eisoes yn gweithio’n agos gyda’r sector gwirfoddol ac sy’n gallu cynnal arolygon, rhoi cyngor a gosod
Men in hard hats inspect a field of solar panels

I bwy mae hwn?

I fod yn gymwys ar gyfer y cynllun hwn, rhaid i’ch mudiad fod:

 • Wedi’i gyfansoddi’n addas gyda strwythur llywodraethu cydnabyddedig
 • Yn berchen ar ei eiddo rhydd-ddaliadol ei hun neu â lesddaliad hir (o leiaf 25 mlynedd)
 • Â bil ynni blynyddol o £10,000 y flwyddyn o leiaf
 • O fewn Cymru

Ein diben a’n partneriaid

Mewn arolwg diweddar gan CGGC, nodwyd mai’r cynnydd mewn biliau ynni yw’r ffactor a fydd yn cyflwyno’r her fwyaf i’r sector gwirfoddol yng Nghymru dros y 12 mis nesaf.

Nid yw’r broblem yn un sy’n mynd i ddiflannu’n fuan, a gyda’r argyfwng newid hinsawdd, mae effeithlonrwydd ynni yn cael ei wthio i fyny rhestr ‘i’w gwneud’ pob mudiad.

Mae mudiadau gwirfoddol yng Nghymru eisiau gwneud rhywbeth i fynd i’r afael â hyn, ond yn wynebu’r cwestiynau, ‘beth allwn ni ei wneud?’, ‘pwy allwn ni ddibynnu arno i wneud gwaith da?’, ‘sut gallwn ni wybod a yw’n fargen dda?’ a ‘sut gallwn ni dalu amdano?’.

I ateb y cwestiynau hyn, mae tîm Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru (SIC) CGGC wedi ymuno â’r Moondance Foundation, Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru a gweithwyr proffesiynol amrywiol yn y sector i gyflwyno Cynllun Effeithlonrwydd Ynni newydd. Mae’r cynllun yn dwyn ynghyd cyngor, cyllid ac arbenigedd i gyd o dan yr un to.

Darllenwch fwy yn ein canllawiau ar gyfer y cynllun

Amserlenni

Mae grantiau gosod a grantiau arolwg bellach ar agor tan 31 Mai 2024.

Sut i ymgeisio

Er mwyn gwneud cais i’r Cynllun Effeithlonrwydd Ynni, bydd angen i ni gofrestru gyda Phorth Ymgeisio Amlbwrpas CGGC (MAP). Os ydych chi wedi cofrestru ar MAP o’r blaen, gallwch chi fewngofnodi drwy roi eich enw defnyddiwr a chyfrinair ar y sgrin gartref.

Gall mudiadau gofrestru drwy ymweld â’r wefan: map.wcva.cymru

Adnoddau ymgeisio

Categori | Cyllid |

Cynllun Effeithlonrwydd Ynni – Canllawiau’r Cynllun

Mwy o adnoddau

Cymorth pellach

Am ragor o fanylion ar y Cynllun Effeithlonrwydd Ynni, darllenwch ein canllawiau ar y cynllun.

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi ddiddordeb, cysylltwch â’n tîm Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru am drafodaeth ar 0300 111 0124 neu e-bost sic@wcva.cymru.

Llun tîm yn dangos staff o dîm Buddsoddi Cymdeithasol Cymru CGGC