Rhoi arian ar waith mewn cymunedau

**Sylwch fod y gronfa bellach ar gau i ymgeiswyr newydd. Ychydig iawn o arian sydd ar ôl ar gyfer sefydliadau sydd eisoes wedi cwblhau Holiadur Cymhwysedd gyda’r Ffurflen Cais yn cau ar 30 Medi 2022.**

Bydd Cronfa Tyfu Busnesau Cymdeithasol (SBGF) yn rhoi cymorth ariannol I fusnesau cymdeithasol yng Nghymru I’w galluogi i dyfu a chreu cyfleoedd am waith. Fe’i hariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru ac mae’n ychwanegu at y dewis o fuddsoddiadau a weinyddir gan Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru. Mae amser yn brin i wneud cais.

Cymhwyster

Mae’r ardaloedd cymwys yn cynnwys: Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Sir Gâr, Ceredigion, Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd, Ynys Môn, Merthyr Tudful, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro, Rhondda Cynon Taf, Abertawe, a Thorfaen.

Faint?

Gall y gronfa fuddsoddi hyd at £150,000 yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd. Mae angen o leiaf 40% o gyllid cyfatebol yn y Gorllewin a’r Cymoedd yn golygu bod angen i chi ddarparu £100,000 o gyllid cyfatebol ychwanegol. Mae’r cymorth a ddarperir yn gyfuniad o grant a chymorth ad-daladwy; po fwyaf o swyddi rydych y neu creu dros y targed lleia’n byd sydd angen ai ad-dalu.

Beth yw’r broses ymgeisio?

Cynhelir y broses arlein mewn dau gam. Y cyntaf yw’r holiadur cymhwysedd sy’n gwirio a ydych yn gymwys ac os felly rydych yn symud i’r ail gam sef y cais am gymorth ariannol lle asesir hyfywedd eich cynnig.

Beth yw’r strwythur

Y strwythur y cymorth ariannol sydd ar gael:

  • 40% mewn grant traddodiadol
  • 60% mewn cymorth ad-daladwy (0% o log, hyd at 5 mlynedd)

Gwobrwyir rhagori ar dargedau creu swyddi drwy droi elfen o’r cymorth ad-daladwy yn grant nad oes angen ei ad-dalu.

Y broses ymgeisio

Cyn llenwi’r cais hwn, bydd angen i chi gael sgwrs gyda thîm Buddsoddi Cymdeithasol Cymru (sic@wcva.cymru neu 0300 111 0124) er mwyn pennu pa mor barod ydych chi i wneud cais. Gallwch drefnu sgwrs un i un yma.

Bydd y broses ymgeisio yn cael ei rhannu’n ddau gam:

  1. Holiadur cymhwysedd – mae hwn yn pennu pa mor addas ydych chi i gael y cyllid, ac yn casglu’r wybodaeth angenrheidiol am eich mudiad.
  2. Cais am gymorth ariannol – os ydych chi’n pasio’r holiadur cymhwysedd, bydd angen i chi lenwi ffurflen gais benodol er mwyn ymateb i Wahoddiad i Wneud Cais.

Bydd angen i sefydliadau sydd am gyflwyno holiadur gofrestru ar MAP.