Cymorth goroesi a ffynnu i fudiadau gwirfoddol yng Nghymru yn ystod pandemig Covid-19.

CYHOEDDI TRYDYDD CAM Y CYLLID

Rydyn ni’n falch iawn y bydd ein Tîm Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru yn cyflwyno trydydd cam Cronfa Gwydnwch Trydydd Sector Cymru cyn hir. Cyhoeddwyd y cylch cyllido newydd gan y Prif Weinidog, Mark Drakeford, yn nigwyddiad blaenllaw CGGC, gofod3.

Mae’r gronfa yn barhad o gymorth Llywodraeth Cymru i’r sector gwirfoddol yn ystod COVID-19. Bydd cam newydd y Gronfa Wydnwch yn cynnig £2.2 miliwn ychwanegol o grantiau, gan ddarparu cyllid refeniw yn bennaf.

Cyflwynir y cymorth cyllido ychwanegol hwn i gydnabod y ffaith bod effaith COVID-19 yn parhau i fod yma, ac wrth i’r cynllun ffyrlo ddechrau cael ei ddwyn i ben, neu wrth i fesurau fel cadw pellter cymdeithasol barhau i fod mewn grym, bydd rhai mudiadau’n parhau i wynebu problemau gyda’u ffrydiau refeniw sy’n bygwth eu bodolaeth barhaus.

Bydd mudiadau eraill hefyd yn edrych at y dyfodol ac eisiau buddsoddi mewn ffyrdd newydd neu well o gynhyrchu incwm. Gan adeiladu ar lwyddiannau’r ddau gam gyntaf, bydd cam tri eto yn cael ei drin fel ‘cronfa gobaith olaf’ i lawer na fydd, o bosibl, yn gallu cael gafael ar gymorth arall i fynd i’r afael ag un o’r agweddau hyn.

GOROESI A FFYNNU

Bydd dwy ran i gam newydd Cronfa Gwydnwch Trydydd Sector Cymru:

  • ‘Goroesi’ – sy’n cydnabod y gallai rhywfaint o effaith COVID-19 fod wedi’i theimlo’n hwyrach neu heb ddod i’r golwg yn llwyr tan yn ddiweddarach, a
  • ‘Ffynnu’ – i fudiadau sydd eisiau datblygu a gwella’u gwydnwch wrth iddynt adfer o effaith y pandemig.

Nid yw manylion y cylch cyllido nesaf wedi’u cadarnhau eto, a bydd cyhoeddiad cyn hir ar bryd fydd y cynllun yn dechrau derbyn ceisiadau. Os hoffech fynegi eich diddordeb a chael eich hysbysu pan fydd y gronfa’n mynd yn fyw, anfonwch e-bost at sic@wcva.cymru.

YNGLŶN Â BUDDSODDIAD CYMDEITHASOL CYMRU

Ewch i’n tudalen Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn sydd ar gael.

Y newyddion diweddaraf am gyllid

Cyhoeddwyd: 21/07/21 | Categorïau: Cyllid |

Y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 19/07/21 | Categorïau: Cyllid |

Grant £380,000 newydd – Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 05/07/21 | Categorïau: Cyllid | Gwirfoddoli | Newyddion |

Grantiau gwirfoddoli strategol newydd bellach ar agor

Darllen mwy
Darllen mwy

Categori | Heb gategori |

Derbynwyr Cronfa Gwydnwch Trydydd Sector Cymru

Mwy o adnoddau