Cronfa gwydnwch trydydd sector Cymru

Cyllid i roi cymorth ariannol i fudiadau gwirfoddol yng Nghymru yn ystod argyfwng cyfredol Covid-19. 

Mae elusennau a mudiadau gwirfoddol yng Nghymru’n wynebu cyfnod heriol ac ansicr yn ystod yr achos cyfredol o COVID-19.

Rydyn ni wedi gweld ymateb anhygoel gan bobl sydd eisiau gwirfoddoli a chan fudiadau gwirfoddol ar hyd a lled Cymru. Maen nhw’n gwneud gwaith hanfodol, yn rhoi’r cymorth sydd ei angen ar bobl a chymunedau yn ystod yr argyfwng hwn – ac yn fwy hirdymor. 

Yn anffodus, wrth i’r galw am eu gwasanaethau saethu i fyny, mae llawer o fudiadau gwirfoddol dan fygythiad gan fod ffrydiau incwm yn sychu drwodd draw. Mae llawer llai o ymdrechion codi arian ar droed gan fod llawer o farathonau, cyngherddau elusennol a digwyddiadau gwerthu cacennau wedi’u canslo. Nid yw dulliau creu incwm eraill, fel canolfannau cymunedol, siopau a gwasanaethau lletygarwch yn bosibl nawr chwaith.

Er mwyn helpu mudiadau gwirfoddol i barhau â’u busnes, rydyn ni, mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru, wedi cyflwyno cronfa gwydnwch trydydd sector Cymru i gynnig cymorth llif arian i helpu mudiadau drwy’r argyfwng presennol.

BETH MAE’R GRONFA YN EI CHYNNWYS?

Mae’r gronfa’n rhan o’r £24 miliwn o gymorth a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru. Bydd yn gymysgedd o 75% o grant a 25% o fenthyciad di-log a fydd ar gael i fudiadau corfforaethol yn y sector gwirfoddol tuag at gostau gwariant refeniw parhaus, gan gynnwys cyflogau. Gall mudiadau wneud cais am hyd at £75,000.

Mae’r gronfa hon wedi’i chynllunio i gefnogi’r mudiadau sector gwirfoddol hynny sydd angen cymorth ariannol i oroesi’r argyfwng presennol yn bennaf oherwydd cwymp digynsail yn eu hincwm codi arian a rhoddion. Rydym yn sylweddoli y bydd gan lawer o fudiadau gymysgedd o incwm codi arian/rhoddion ac incwm masnachu.

Os yw’ch sefyllfa ariannol wedi dod yn bennaf yn sgil colli incwm masnachu, dylech wneud cais am y cymorth grant sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru yn gyntaf yn hytrach na’r cyllid hwn. Efallai y bydd cyllid arbennig sy’n benodol i’r sector ar gael i chi e.e. Cyngor Celfyddydau Cymru, Chwaraeon Cymru, ac ati. Fodd bynnag, os oes rheswm pam na allwch gael gafael ar y gefnogaeth hon fel mudiad sector gwirfoddol yna efallai y bydd modd i ni eich cynorthwyo o hyd.

Waeth beth yw’r rheswm dros y cwymp yn eich incwm, mae’r gronfa hon hefyd yn cynnig opsiwn benthyciad pontio o hyd at £25,000 i helpu mudiadau gwirfoddol tra eu bod yn aros am ad-daliadau o gyflogau seibiant gan y Llywodraeth.

EGWYDDORION Y GRONFA

 • Mae’r gronfa hon yn gronfa gymorth Cymru gyfan ar gyfer y rheini sydd wedi’u heffeithio gan COVID19. Mae wedi’i theilwra’n benodol ar gyfer y sector gwirfoddol i ategu’r cynlluniau amrywiol eraill sydd eisoes wedi’u cyhoeddi yma a ledled y DU
 • Mae wedi’i dylunio i sicrhau bod mudiadau’r sector gwirfoddol yn aros ar agor – mae yno i’w cynorthwyo i oroesi
 • Nid yw’n bwriadu dyblygu darpariaeth a gynigir yn rhywle arall, a bydd angen i ymgeiswyr gadarnhau nad oes unrhyw ‘gyllid dwbl’ yn digwydd
 • Nid yw’n ymwneud ag ailosod incwm a gollwyd – mae’n ymwneud â darparu cyllid digonol i dalu am wariant hanfodol nad yw’n cael ei dalu gan unrhyw incwm sydd ar ôl na chan ymyriadau cefnogol eraill. ‘Y cyllid pan fetho popeth arall

MANYLION Y CYNLLUN

 • Mae’r gronfa’n rhan o’r £24 miliwn o gymorth a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru Bydd arian o’r gronfa’n cael ei dalu mewn dau gam:
  • Sefydlogi – talu am yr anghenion disyfyd yn ystod y tair mis cyntaf. Gellir gwario uchafswm o 75% o’r dyfarniad yn ystod y cam hwn
  • Cynnal ac Adfer – hyd at naw mis pellach. Parhau â’r ‘gofal dwys’ os oes angen, ond hefyd i gefnogi’r cyfnod pontio yn ôl i amgylchedd masnachu mwy arferol. Gellir gwario o leiaf 25% o’r dyfarniad yn ystod y cam hwn
 • O gyfanswm y dyfarniad, mae 75% ohono’n grant a 25% ohono’n gyfalaf tymor estynedig ad-daladwy  
 • Rhaid i’r arian gael ei wario dros gyfnod o 12 mis ar y mwyaf, yn unol ag anghenion yr ymgeisydd fel yr amlinellwyd yn ei gais. Byddwn yn derbyn cynigion sy’n cynnwys cymorth graddedig dros gyfnod estynedig, gan ddefnyddio’r rhagdybiaeth y bydd lefelau’r incwm yn adfer yn raddol yn hytrach na dros nos
 • Uchafswm y dyfarniad fydd £75,000 fesul mudiad (neu grŵp pan fydd is-gwmni’n gysylltiedig) 
 • Bydd y cyllid yn cael ei ryddhau bob chwarter, ymlaen llaw, yn unol â’r templed gwariant a gyflwynwyd
 • Ni fydd angen ad-dalu’r gyfran ad-daladwy am 12 mis ac ni fydd llog yn cael ei godi yn ystod y cyfnod hwn
 • Ad-daliadau ar y 25% o gyfalaf tymor estynedig: –
  • dechrau ym mis 13 ar ôl dyddiad y taliad cyntaf
  • bydd yr amserlen ad-dalu’n cael ei llunio mewn cytundeb â mudiadau ar sail fforddiadwyedd o fewn y llif arian
  • pan fydd yr ad-daliadau’n dechrau, ceir cyfanswm o 5 mlynedd i’w dalu
  • cyfradd llog o 2% (sy’n cronni o fis 13). Caiff ei gyfrifo’n ddyddiol ar y balans sy’n weddill
  • Os na chaiff y dyfarniad ei dalu’n llawn, y swm i’w ad-dalu fydd 25% o’r cyllid a dalwyd
 • Pan ddefnyddir yr opsiwn bontio sy’n ymwneud â Chynllun Cadw Swyddi Llywodraeth Ei Mawrhydi, bydd 100% o’r gyfran honno’n ad-daladwy pan dderbynnir y taliad olaf o dan y cynllun hwnnw  

MONITRO

 • Bydd gofyn i fuddiolwyr ddarparu templed incwm a gwariant wedi’i ddiweddaru ar ddiwedd y chwarter cyntaf ar ôl y tranche cyntaf o gyllid. Bydd darparu hwnnw’n rhagamod ar gyfer rhyddhau’r ail tranche
 • Bydd yr un gofyniad ar ddiwedd y cyfnod cyllido a bydd yn amod ar gyfer bodloni amodau’r grant

OPSIWN BENTHYCIAD PONTIO AR GYFER CYFLOGAU

 • Gallai rhai o’r rheini sy’n ymgeisio yn y cyfnod cynnar hefyd fod yn manteisio ar Gynllun Cadw Swyddi Coronafeirws Llywodraeth Ei MawrhydiGan ystyried y gwaith sydd angen ei wneud o hyd cyn y bydd y cynllun hwnnw’n weithredol ac yn talu arian allan, mae gan ymgeiswyr yr opsiwn i wneud cais i ddefnyddio ychydig o’u cymorth fel cyfnod pontio cyn derbyn yr arian hwnnw
 • Gellir defnyddio swm cyfwerth â dau fis o gyflogau seibiant (hyd at £25,000) at y diben hwn. Bydd angen ad-dalu 100% o unrhyw arian o’r fath (dim elfen grant) pan dderbynir y taliad terfynol o gymorth o’r fath 
 • Mae’r cyllid hwn yn ychwanegol i’r swm uchaf o £75,000 sydd ar gael drwy brif ran y cynllun

CYMHWYSEDD A SUT I YMGEISIO

Darganfyddwch a ydych chi’n gymwys a sut i wneud cais.

Mae rhestr o’r derbynwyr cyfredol i’w gweld isod.

MWY AR CYLLID A COVID-19

Ewch i: Diweddariadau ac arweiniad ar COVID-19

Y newyddion diweddaraf am gyllid

Cyhoeddi ar: 10/08/20
Categorïau: Cyllid Uncategorized

Gwobr Undod Sifil EESC

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 29/07/20
Categorïau: Cyllid

Mae cyllid argyfwng COVID-19 yn newid

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 28/07/20
Categorïau: Cyllid

Innovate Trust – nid enw’n unig – mae’n ffordd o feddwl

Darllen mwy
Darllen mwy

Categori |

Derbynwyr Cronfa Gwydnwch Trydydd Sector Cymru

Mwy o adnoddau