Cymorth goroesi a ffynnu i fudiadau gwirfoddol yng Nghymru yn ystod pandemig COVID-19.

Mae elusennau a mudiadau gwirfoddol yng Nghymru yn wynebu heriau cyfredol a newydd wrth iddynt fynd i’r afael ag effeithiau parhaus pandemig COVID-19.

CAM 3 WEDI CAU AM DDATGANIADAU O DDIDDORDEB

Mae’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r Datganiadau o Ddiddordeb ar gyfer Cronfa Gwydnwch y Trydydd Sector – cam 3 wedi pasio bellach. Os ydych chi eisoes wedi cyflwyno Datganiad, bydd angen i chi gwblhau cais llawn nawr.

Y diwrnod olaf y byddwn ni’n gallu derbyn ceisiadau am gyllid fydd 9am ar ddydd Llun 21 Chwefror 2022. Dylid nodi fodd bynnag, oherwydd y swm eithriadol o uchel o Ddatganiadau rydyn ni wedi’u derbyn, bydd ceisiadau’n cael eu hystyried ar sail y cyntaf i’r felin.

Argymhellwn yn gryf eich bod yn cyflwyno’ch cais cyn gynted â phosibl. Yn anffodus, gyda lefel y galw rydyn ni wedi’i weld, ni allwn ni sicrhau y bydd pob cais yn cael ei gyflwyno i’r panel am benderfyniad.

CYLLID CAM 3

Mae Cam 3 Cronfa Gwydnwch Trydydd Sector Cymru (TSRF) yn rhan o’r £2.4 miliwn o gymorth a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae cyllid grant ar gael i helpu mudiadau gwirfoddol gyda’r costau i ddod drwy bandemig COVID-19 a/neu i fuddsoddi mewn gweithgareddau newydd neu ychwanegol a fydd yn cynhyrchu elw y tu hwnt i’r cyfnod cyllido.

Mae’r cyllid ar gyfer mudiadau gwirfoddol o bob lliw a llun yng Nghymru, megis elusennau, grwpiau cymunedol, mentrau cymdeithasol neu Gwmnïau Buddiannau Cymunedol (CICs).

Er mwyn galluogi adferiad teg a chyfiawn yng Nghymru, mae cam newydd y TSRF yn rhoi blaenoriaeth i fudiadau sy’n cynorthwyo unigolion neu gymunedau y gallai cael eu heffeithio gan anffafriaeth, a’r rheini nad ydynt wedi derbyn cyllid TSRF o’r blaen.

Mae ceisiadau ar agor i unrhyw fudiad gwirfoddol cymwys yng Nghymru, ac mae cymorth ar gael i helpu mudiadau i wneud yn siŵr eu bod yn gymwys ar gyfer y gronfa.

YNGLŶN Â’R GRONFA

Wedi’i rheoli gan ein tîm Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru, mae grantiau o hyd at £50,000 ar gael. Os bydd y gweithgaredd yn gofyn am fwy na hynny o gyllid, mae cyfle i wneud cais am fenthyciad gan Fuddsoddiad Cymdeithasol Cymru os bydd angen.

Mae’r gronfa wedi’i rhannu’n ddau gategori:

GOROESI

Gan gydnabod nad oedd effaith COVID-19 wedi effeithio ar fudiad neu wedi dod i’r amlwg tan yn ddiweddarach, mae’r categori hwn wedi’i gynllunio i drechu unrhyw ostyngiad digyffelyb yn eich incwm codi arian a derbyn rhoddion.

Nid diben y gronfa yw adennill incwm a gollwyd – ei diben yw darparu digon o gyllid i dalu gwariant hanfodol na ellir talu amdano gan unrhyw incwm sydd ar ôl nac ymyriadau cynorthwyol eraill. ‘Y cyllid dewis olaf’.

Mae rhai enghreifftiau o sut y defnyddiwyd cyllid ‘goroesi’ yn cynnwys:

  • Costau craidd neu hanfodol y mudiad
  • Costau staffio
  • Cyfleustodau a/neu rent

FFYNNU

Bydd cyllid hefyd yn cael ei ddyrannu i helpu mudiadau i ddod yn gryfach ac yn cynllunio’n well ar gyfer y dyfodol, er enghraifft, trwy newid eu ffrydiau incwm neu i fuddsoddi yn y mudiad er mwyn caniatáu iddo dyfu ac ehangu.

Bydd y gofynion yn debyg iawn i’r categori ‘goroesi’, ond bydd hefyd yn gofyn am gynllun a rhagolwg llif arian i gefnogi’r gweithgaredd newydd.

Mae enghreifftiau o sut y defnyddiwyd cyllid ‘ffynnu’ yn cynnwys:

  • Cyflogi staff ychwanegol i ddatblygu mentrau cynhyrchu incwm fel swyddog codi arian, swyddog datblygu, cydlynydd neu swyddog cyfathrebu
  • Buddsoddi mewn seilwaith TG
  • Datblygu cyfleoedd incwm newydd fel siop ar-lein

WEBINAR GYDA BUSNES CYMDEITHASOL CYMRU

Gweminar: Cronfa Gwydnwch y Trydydd Sector | Webinar: Third Sector Resilience Fund

Cynhaliwyd y Gweminar hon gan Busnes Cymdeithasol Cymru ar 22 Medi 2021.

YDW I’N GYMWYS?

Mae’r cyllid ar gael ledled Cymru i fudiadau o’r sector gwirfoddol sy’n gorfforedig. Gall mudiadau anghorfforedig ymgeisio, ond bydd angen iddynt ddod yn gorfforedig cyn y bydd unrhyw gyllid yn cael ei ryddhau. Mae cymorth ar gael i helpu mudiadau gyda’r broses o ddod yn gorfforedig.

Gellir gweld manylion llawn ar gymhwysedd yn ein canllawiau cymhwysedd:

Cronfa Gwydnwch Trydydd Sector Cymru – cymhwysedd

SUT I WNEUD CAIS

I gael manylion llawn y gronfa, darllenwch ganllawiau’r cynllun:

Cronfa Gwydnwch Trydydd Sector Cymru – canllawiau’r cynllun 

Mae gan TSRF broses ymgeisio agored. Bydd y panel yn cwrdd i ddyfarnu’r cyllid yn ystod yr Hydref, y Gaeaf a’r Gwanwyn. I gael eich ystyried ar gyfer y panel Gaeaf, argymhellir eich bod yn ymgeisio cyn gynted â phosibl.

COFRESTRU AR MAP

Er mwyn cyflwyno cais am gyllid, bydd angen i chi gofrestru gyda Phorth Ymgeisio Amlbwrpas CGGC (MAP). Os ydych wedi cofrestru gyda MAP o’r blaen, gallwch fewngofnodi drwy roi eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair ar y sgrin gartref.

Gall sefydliadau gofrestru drwy ymweld â’r wefan https://map.wcva.cymru.

CYSYLLTU Â NI

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost at sic@wcva.cymru yn gyntaf yn hytrach na ffonio – rydyn ni’n rhagweld y bydd galw mawr am y cyllid, a bydd hyn yn ein galluogi ni i ymdrin ag ymholiadau yn y modd mwyaf effeithlon.

YNGLŶN Â BUDDSODDIAD CYMDEITHASOL CYMRU

Ewch i’n tudalen Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn sydd ar gael.

Y newyddion diweddaraf am gyllid

Cyhoeddwyd: 11/07/24 | Categorïau: Cyllid | Newyddion |

Mae’r Bwrsari i arweinwyr yng Nghymru yn ôl

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 25/05/24 | Categorïau: Cyllid |

Cryfhau’r bartneriaeth rhwng Cymru ac Affrica

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 11/03/24 | Categorïau: Cyllid |

Mae cynllun Cymru ac Affrica nawr ar agor

Darllen mwy
Darllen mwy

Categori | Heb gategori |

Derbynwyr Cronfa Gwydnwch Trydydd Sector Cymru

Mwy o adnoddau