Rydyn ni’n gwybod ei bod hi’n bwysicach nag erioed i fudiadau gwirfoddol feddu ar y sgiliau a’r offer sydd eu hangen arnynt i ddod o hyd i gyllid ac amrywio eu ffyrdd o wneud incwm.

Yn 2018-19, dyrannodd CGGC tua £11.5 miliwn mewn arian i elusennau, mentrau cymdeithasol a gwirfoddolwyr yng Nghymru.

Yn yr adran hon, cewch wybodaeth ynghylch cynlluniau ariannu CGGC, ynghyd â phopeth y bydd ei angen arnoch i’ch helpu chi i chwilio am a chynnal cyllid ar gyfer eich achos.

Chwilio am gyllid

Logo Cyllido Cymru gyda cylchoedd llwyd, gwyrdd a phorffor

Gallwch ganfod cyllid ar gyfer eich elusen, eich grŵp cymunedol neu eich menter gymdeithasol drwy ddefnyddio’r porwr ar-lein, Cyllido Cymru, yn rhad ac am ddim.

Darllen mwy

Cronfeydd CGGC

Rydym yn rheoli sawl cynllun ariannu gwahanol sydd o fudd i’r sector gwirfoddol yng Nghymru.

Cronfa gwydnwch trydydd sector Cymru

Cyllid i roi cymorth ariannol i fudiadau gwirfoddol yng Nghymru yn ystod argyfwng cyfredol Covid-19

Cronfa Argyfwng y Gwasanaethau Gwirfoddol

Cynllun grant newydd i alluogi mudiadau gwirfoddol i ddarparu cymorth hanfodol yn ystod argyfwng y Coronafeirws er mwyn parhau â’u gwaith a’i ehangu

Y gronfa helpu Cymru ar ôl Storm Dennis

Hyd at £5,000 ar gael i fudiadau gwirfoddol sy'n gweithio mewn cymunedau yng Nghymru yr effeithir arnynt gan Storm Dennis

Cronfa Cynhwysiant Gweithredol

Grantiau i helpu mudiadau i gefnogi’r bobl sydd bellaf i ffwrdd o’r farchnad lafur i gael cyflogaeth gynaliadwy

Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru

Cymorth ariannol i fentrau cymdeithasol yng Nghymru gydag ystod o grantiau a benthyciadau

Cynllun Grantiau Cymru ac Affrica, Llywodraeth Cymru

Galluogi grwpiau a mudiadau cymunedol ledled Cymru i gael gafael ar gyllid ar gyfer prosiectau Cymru-Affrica

Cynllun Cymunedol y Dreth Gwarediadau Tirlenwi

Grantiau i gefnogi’r gymuned leol a phrosiectau amgylcheddol mewn ardaloedd yr effeithir arnynt gan waredu gwastraff i safleoedd tirlenwi

Cronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru

Dwy gronfa newydd ar gyfer meithrin gallu i gefnogi mudiadau a arweinir gan y gymuned

Cofrestrwch gyda MAP fel eich bod yn barod i ymgeisio

I wneud cais am arian gan CGGC bydd angen i chi gofrestru ar ein Porth Cais Amlbwrpas (MAP). Ar ôl cofrestru byddwch yn gallu cyflwyno ceisiadau yn gyflym ac yn ddiogel.

Os ydych wedi cofrestru gyda MAP o’r blaen, gallwch fewngofnodi trwy nodi’ch enw defnyddiwr a’ch cyfrinair ar y sgrin gartref.

Hyfforddiant cyllido

A oes gennych chi ddiddordeb cael hyfforddiant cyllido? Porwch drwy ein cyrsiau cyllido diweddaraf.

Y newyddion diweddaraf am gyllid

Cyhoeddi ar: 29/06/20
Categorïau: Cyllid

Sefydliadau ariannu Cymru yn gweithio ynghyd i sicrhau bron i £20m mewn grantiau dros y pandemig

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 29/06/20
Categorïau: Cyllid

Ymddiriedolaeth Elusennol yn mobileiddio i ddod â gobaith i gymuned Merthyr

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 22/06/20
Categorïau: Cyllid

Y Ganolfan Entrepreneuriaeth Affricanaidd yn rhoi hwb i’r cymuned BAME yn Abertawe

Darllen mwy
Darllen mwy

Adnoddau

Taflenni gwybodaeth defnyddiol ac adnoddau a all helpu gyda'ch cyllid.

Lawrlwytho

Categori | Cyllid |

Hysbysiad preifatrwydd CGGC: ymgeiswyr am gyllid a derbynwyr cyllid

Mwy o adnoddau

Cyllido prosiectau

Cyllid | Gwybodaeth a chymorth | Hyfforddiant a digwyddiadau |

Partneriaethau Natur Lleol (PNLl) Cymru

Nid yn unig yw natur yn brydferth, ond mae hefyd yn sylfaenol i’n bywydau. Ni allwn oroesi hebddo, ond mae amgylchedd naturiol
Darllen mwy

Cyllid | Gwybodaeth a chymorth | Hyfforddiant a digwyddiadau |

Chwaraeon BME Cymru

Mae Chwaraeon BME Cymru yn helpu i gynyddu faint o bobl o gymunedau BME sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon drwy gefnogi mudiadau
Darllen mwy

Cyllid | Gwybodaeth a chymorth | Hyfforddiant a digwyddiadau |

3-SET

Tîm Ewropeaidd y Trydydd Sector yw 3-SET – rydyn ni yma i gynnig cyngor a hyfforddiant i helpu’r sector gwirfoddol yng Nghymru
Darllen mwy
Darllen mwy