Tafarn y Plu, tafarn dan berchnogaeth gymunedol yn Ystumtuen y daeth preswylwyr ynghyd i gynilo ar gyfer eu cymuned

Cyhoeddi Cronfa Benthyciadau Asedau Cymunedol Newydd

Cyhoeddwyd : 19/11/21 | Categorïau: Cyllid | Newyddion |

Wedi’i chyllido gan Lywodraeth Cymru, bydd y Gronfa Benthyciadau Asedau Cymunedol yn benthyg cyllid i grwpiau sy’n ceisio dod ag eiddo o dan berchnogaeth gymunedol.

Mae’r Gronfa Benthyciadau Asedau Cymunedol (CALF) yn gynllun newydd a gyllidir gan Lywodraeth Cymru ac a reolir gan ein tîm Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru.

Bydd benthyciadau ar gael i ganiatáu i fudiadau gwirfoddol gymryd perchnogaeth o ased ar gyfer y gymuned. Mae CALF wedi’i chynllunio i wobrwyo’r rheini sy’n gallu dangos ymrwymiad i fynd i’r afael â thlodi neu’r newid yn yr hinsawdd, gyda chyfleoedd i gael gostyngiadau mewn cyfraddau llog safonol.

BETH GALL CALF EI GYNNIG I CHI

Mae CALF yn cael ei rheoli gan dîm Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru CGGC sy’n ceisio benthyg arian pan fydd benthycwyr traddodiadol yn gwrthod. Mae’r gronfa fenthyciadau yn ychwanegiad newydd cyffrous i’n hamrediad o fenthyciadau, grantiau ac opsiynau buddsoddi cyfunol ar gyfer mudiadau gwirfoddol yng Nghymru.

Bydd benthyciadau o hyd at £300,000 ar gael i brynu eiddo i’w ddefnyddio gan y gymuned, neu i’w ddefnyddio gan grwpiau a fydd yn cyflwyno buddion i’r gymuned, fel elusennau, mentrau cymdeithasol neu Gwmnïau Buddiannau Cymunedol (CICs).

Yn wahanol i fenthyciadau banc traddodiadol, gall CALF gyllido hyd at 100% o werth yr eiddo.

Bydd CALF hefyd yn ategu trefniadau benthyca sydd eisoes yn bodoli. Anogir mudiadau sydd eisoes â chynlluniau ar waith i gyllido pryniant eiddo yn rhannol i gysylltu â Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru i weld sut gallwn ni eich cynorthwyo i gael gafael ar weddill yr arian.

CYFRADDAU GOSTYNGEDIG I DDATBLYGIADAU CYNALIADWY

Rydyn ni’n gweithio gyda’n chwaer-fudiad, Cynnal Cymru, mudiad datblygu cynaliadwy mwyaf blaenllaw Cymru.

Mae hyd at 1% o ostyngiad ar gyfraddau llog ar gael i fudiadau sydd wedi’u hachredu, neu a fydd yn cael eu hachredu fel cyflogwyr Cyflog Byw, a/neu’r rheini sy’n gweithredu ac yn cynnal a chadw cynllun gweithredu amgylcheddol.

Mae grantiau bach hefyd ar gael ar adeg prynu’r eiddo i helpu mudiadau i ddatblygu cynllun gweithredu i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd a’i roi ar waith wrth reoli eu heiddo.

Dywedodd y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Jane Hutt:

‘Mae’r sector gwirfoddol yng Nghymru yn rhan hanfodol o’r cymorth i’n cymunedau, ac rwyf wrth fy modd yn gweld y Gronfa Benthyciadau Asedau Cymunedol yn cael ei lansio yn ystod yr Wythnos Elusennau. Bydd y gronfa hon yn helpu cymunedau i gymryd perchnogaeth o’r tir a’r adeiladau y maen nhw’n eu gwerthfawrogi mwyaf.

‘Mae cyfleusterau o dan berchnogaeth a gweithrediad cymunedau yn ein helpu ni i gyflawni ein nodau llesiant o wneud ein dinasoedd, ein trefi a’n pentrefi yn lleoedd gwell i fyw a gweithio ynddynt ac i ymwreiddio ein hymateb i’r argyfwng hinsawdd a natur ym mhopeth a wnawn.’

Dywedodd Alun Jones, Pennaeth Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru yn CGGC:

‘Rydyn ni’n falch iawn o gyhoeddi’r gronfa fenthyciadau newydd hon wrth i ni ddathlu Wythnos Elusennau Cymru a’r mudiadau gwirfoddol sy’n cyfoethogi bywydau pob un ohonom yma yng Nghymru.

‘Rydyn ni’n gobeithio y bydd y cynllun yn caniatáu i grwpiau barhau i wneud cyfraniadau ystyrlon i’w cymunedau ymhell i’r dyfodol. Byddwn yn annog unrhyw un â diddordeb mewn manteisio ar y gronfa hon i gysylltu â thîm Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru am ragor o wybodaeth.’

RHAGOR O WYBODAETH

Bydd y Gronfa Benthyciadau Asedau Cymunedol ar agor am geisiadau yn fuan. I gael rhagor o wybodaeth neu i fynegi diddordeb, cysylltwch â thîm Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru yn sic@wcva.cymru.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 11/03/24 | Categorïau: Cyllid |

Mae cynllun Cymru ac Affrica nawr ar agor

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 08/03/24 | Categorïau: Cyllid |

Cyllid o Gymru yn grymuso menywod yn Affrica

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 06/02/24 | Categorïau: Cyllid | Dylanwadu |

Cronfa allweddol ar gyfer gweithredu cymunedol ar yr hinsawdd mewn perygl

Darllen mwy