Dwylo yn mynd drwy gabinet ffeilio

Cyfnodau cadw dogfennau ar gyfer prosiectau a gyllidir gan Ewrop

Cyhoeddwyd : 21/03/22 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth |

Mae’n rhaid i fudiadau sy’n cyflwyno prosiectau a gyllidir gan Ewrop gadw cofnodion prosiect digonol a’u cyflwyno i Lywodraeth Cymru ac archwilwyr yn ôl y gofyn. Gan fod y rhaglenni Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd yn dod i ben yng Nghymru, rydyn ni wedi casglu’r holl ddyddiadau a gwybodaeth allweddol sydd ar gael ar hyn o bryd ynghylch cyfnodau cadw dogfennau ar draws y tair rhaglen gyllido ers 2000.

Mae’r ddwy raglen flaenorol wedi’u cau a’r dyddiadau dinistrio dogfennau wedi’u cynnwys yn y tablau isod.

 

RHAGLENNI CRONFEYDD STRWYTHUROL EWROPEAIDD A MENTRAU CYMUNEDOL 2000-2006

 

Rhaglenni a Mentrau Cymunedol a gefnogwyd gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) Cofnod Cadw Dogfennau
URBAN II 25 Chwefror 2014
INTERREG IIIA 7 Ebrill 2016
Amcan 2 & Amcan 2 Trosiannol 10 Rhagfyr 2016
Amcan 1 30 Ebrill 2017

 

Rhaglenni a gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) Cofnod Cadw Dogfennau
Amcan 1 2 Mehefin 2017
Amcan 3 9 Hydref 2017

 

Rhaglen a gefnogir gan yr Offerynnau Ariannol ar gyfer Cyfarwyddo Pysgodfeydd (FIFG) Cofnod Cadw Dogfennau
Amcan 1 1 Gorffennaf 2017

 

Rhaglenni a Mentrau Cymunedol a gefnogwyd gan Cronfa Cyfarwyddo a Gwarantu Amaethyddiaeth Ewrop (EAGGF) Cofnod Cadw Dogfennau
LEADER+ 18 Tachwedd 2014
Amcan 1 30 Medi 2017

 

 

RHAGLENNI CRONFEYDD STRWYTHUROL EWROPEAIDD 2007-2013

 

Rhaglen Cofnod Cadw Dogfennau
Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) Dwyrain Cymru Cystadleurwydd a Chyflogaeth Rhanbarthol 21 Awst 2022
Cystadleurwydd a Chyflogaeth Ranbarthol ESF Dwyrain Cymru 2 Ebrill 2023
Cydgyfeirio ESF Gorllewin Cymru a’r Cymoedd 3 Mehefin 2023
Cydgyfeirio ERDF Gorllewin Cymru a’r Cymoedd 24 Medi 2024

 

RHAGLENNI CRONFEYDD STRWYTHUROL 2014-2020

Yn wahanol i raglenni blaenorol, nid yw’r cyfnodau cadw yn gysylltiedig â’r broses cau rhaglen mwyach, sy’n golygu y bydd cyfnodau cadw’n lleihau i rhwng 5 a 10 mlynedd ar gyfartaledd o’r dyddiad y mae’r prosiect hwnnw’n datgan gwariant i WEFO neu, os yw’n berthnasol, i Gorff Cyfryngol (fel CGGC, i’r mudiadau hynny sy’n derbyn cyllid o’r Gronfa Cynhwysiant Gweithredol neu’r Gronfa Tyfu Busnesau Cymdeithasol). Golyga hyn bod angen cadw dogfennau tan o leiaf 2027, ond fel y mae canllawiau WEFO yn nodi, mae’n rhaid i fuddiolwyr gadw pob dogfen oni chynghorir yn wahanol gan WEFO.

Os ydych chi’n cyflenwi prosiect gan Gronfa Strwythurol yr UE ar hyn o bryd, cyfeiriwch at ganllaw arferion gorau WEFO am ragor o fanylion ar baratoi ar gyfer cau prosiect.

Mae 3-SET hefyd wedi cynhyrchu modiwl cau prosiect ar-lein sydd ar gael am ddim ar yr Hwb Gwybodaeth.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynghylch y cyfnodau cadw dogfennau neu am gau prosiect, cysylltwch â 3-SET ar 3set@wcva.cymru.

 

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 21/06/24 | Categorïau: Dylanwadu | Gwirfoddoli | Gwybodaeth a chymorth |

Perthnasau rhwng y sectorau gwirfoddol a statudol

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 28/05/24 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth |

Eich canllaw i ddigwyddiadau iechyd a gofal cymdeithasol yn gofod3

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 29/04/24 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Newyddion |

Diweddariad gan y Prosiect Iechyd a Gofal

Darllen mwy