Mae CGGC yn falch o weithio â llu o gyflenwyr dibynadwy, sy’n rhannu ein diben i alluogi mudiadau gwirfoddol yng Nghymru i wneud mwy o wahaniaeth. 

Mae ein cyflenwyr dibynadwy yn darparu arweiniad a gwybodaeth arbenigol yn ogystal â chynigion arbennig i’n haelodau. Rydym wedi dewis yr arbenigwyr hyn yn y diwydiant yn ofalus ac wedi llwyddo i sicrhau cynigion sy’n bodloni anghenion ein haelodau. O wasanaethau yswiriant i atebion technoleg a chyfathrebu, mae ein cyflenwyr dibynadwy yn arbenigwyr yn eu maes ac yn barod i’ch helpu gydag anghenion eich mudiad.

ACEVO

ACEVO logo with a transparent background

ACEVO yw Cymdeithas Prif Weithredwyr Mudiadau Gwirfoddol.

Rydyn ni’n credu bod arweinyddion effeithiol yn cael eu hysgogi drwy ddychmygu byd gwell, mwy disglair, mwy cyfartal. Drwy eu gweledigaeth maent yn ysbrydoli pobl eraill. A law yn llaw â’u timau a’u cyfoedion maent yn cael effaith – gan wella bywydau, ein cymdeithas, a’u perfformiad eu hunain.

Ochr yn ochr â’n rhwydwaith rydyn ni’n ysbrydoli ac yn helpu arweinyddion y gymdeithas sifil drwy ddarparu cysylltiadau, eiriolaeth a sgiliau. Mae ein haelodau’n cynnwys arweinyddion grwpiau bach, cymunedol, sefydliadau uchelgeisiol canolig eu maint, a chwmnïau nid er elw cenedlaethol a rhyngwladol poblogaidd.

Mae’n bleser gennym ffurfio partneriaeth â CGGC i roi cefnogaeth i arweinyddion y sector gwirfoddol yng Nghymru. Gyda’n gilydd rydym yn gweithio i roi arweiniad a gwybodaeth arbenigol drwy adnoddau a digwyddiadau yn ogystal ag yn rhoi disgownt oddi ar ein ffi aelodaeth.

Mae ein rhwydwaith o dros 1,500 o Brif Swyddogion Gweithredol ac uwch arweinyddion cymdeithasau sifil yn elwa o lu o wasanaethau wedi’u teilwra i’ch helpu a’ch datblygu chi fel arweinydd. Mae aelodau CGGC yn cael disgownt o 20% oddi ar ffi aelodaeth ACEVO.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.acevo.org.uk/join/ neu cysylltwch â ni yn membership@acevo.org.uk.

To find out more, please visit www.acevo.org.uk/join or contact us at membership@acevo.org.uk.

SCG Cymru

Mae SCG Cymru yn galluogi mudiadau nid-er-elw o bob maint i fudo’n llwyddiannus i weithle modern

Ers 2007 mae SCG Cymru wedi cynnig datrysiadau telathrebu a rhyngrwyd arbenigol i gwsmeriaid ledled De a Gogledd Cymru.

Mwy na darparwr Telathrebu

Mae technoleg yn newid yn gyflym – ac mae hynny’n golygu bod rhai mudiadau yn cael eu gadael ar ôl. Rydyn ni’n fwy na darparwr telathrebu; rydyn ni’n gweld ein hunain fel ymgynghorwyr, yn sicrhau bod ein cwsmeriaid yn defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf ac yn arbed arian iddyn nhw yn y cyfnod heriol hwn.

Mae hyn yn cael effaith bositif go iawn ar fusnesau pobl, a dyna sy’n ein gyrru.

Rydyn ni’n frwd ynghylch cyflwyno arbedion go iawn, cynhyrchion cwbl arloesol a’r lefelau gwasanaeth gorau yn yr ardal.

Cynhyrchion a lefelau gwasanaeth sy’n herio’r arferol

Trwy waith ymchwil, profion a herio cynnyrch, rydyn ni’n cynnig y gwasanaethau diweddaraf a gorau yn y farchnad i’n cleientiaid. A chaiff hyn i gyd ei gefnogi gan dîm gwasanaeth cwsmeriaid a chymorth technegol sy’n ceisio bod y gorau yn y diwydiant.

Mae gan SCG Cymru fwy o beirianwyr fesul cwsmer na’n cystadleuwyr lleol a chenedlaethol. Rydyn ni’n cynnig amserau ymateb cyflymach a rhai o’r cynhyrchion mwyaf blaengar yn y farchnad. A nod yr holl bethau hyn yw gwneud bywyd yn haws i’n cwsmeriaid – fel y gallant wneud y gorau o’u hamser busnes a pheidio â phoeni am eu telathrebu.

SCG Cymru yw eich un stop am delathrebu sy’n arbed arian ac yn rhoi lefelau eithriadol o gymorth.

I gael gwybod mwy am ein gwasanaethau mae croeso i chi gysylltu â ni ar 01656 33 44 55 neu e-bostiwch ein tîm gwerthu ar sales@scgwales.com

https://www.scgwales.com/wcva-trusted-provider/ 

 

Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru

Wrth i fudiadau gwirfoddol ac elusennau roi mwy o bwyslais ar ddefnyddio’r Gymraeg yn eu gweithgareddau, gall aelodau CGGC fanteisio ar brisiau gostyngol ar wasanaethau cyfieithu a chyfieithu ar y pryd gan lawer o aelodau Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru.

I ddod o hyd i aelod all wneud hyn, ewch i wefan y Gymdeithas – https://www.cyfieithwyr.cymru/cy/dod-o-hyd-i-gyfieithydd – cliciwch ar ‘Cyfieithydd’ neu ‘Cyfieithydd ar y pryd’ ac yna ewch i ‘Cynnig Cyfieithu WCVA’. Bydd rhestr o aelodau sydd wedi nodi y gallent gynnig gwasanaeth am bris gostyngol yn ymddangos. Bydd angen i chi gysylltu â hwy yn uniongyrchol. Bydd y gostyngiadau a gynigir yn amrywio. Mater i bob cyfieithydd fydd penderfynu faint o ostyngiad i’w gynnig.

Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru yw’r corff cenedlaethol sy’n arwain, datblygu a hyrwyddo cyfieithu proffesiynol. Hi yw’r unig gymdeithas broffesiynol ar gyfer cyfieithwyr Cymraeg/Saesneg, p’un a ydynt yn gyfieithwyr testun ynteu’n gyfieithwyr ar y pryd. Mae gan y Gymdeithas dair lefel o aelodaeth: Cyflawn a Sylfaenol ym maes cyfieithu testun, ac aelodaeth Cyfieithu ar y Pryd (CAP); yn ogystal â threfn ar gyfer cydnabod cwmnïau cyfieithu. Rhaid i bob aelod ymrwymo i God Ymddygiad Proffesiynol y Gymdeithas.

Defnyddiwch swyddfa@cyfieithwyr.cymru i gysylltu â’r Gymdeithas.

Utility Aid

Utility Aid yw brocer ynni mwyaf y DU ar gyfer y sector nid-er-elw.

Rydyn ni’n frwd am sicrhau bod elusennau yn cael gwasanaeth a chymorth o ansawdd ac wrth ein boddau i fod yn gweithio gydag CGGC i gynnig mynediad i chi at ein harbenigedd.

Mae ein tîm penodedig yn cynnig gwasanaeth lefel uchel i fudiadau o bob maint, er mwyn rheoli a chynnal eich portffolio ynni. Mae’n cynnwys Caffael, gwasanaethau Biwro, rheoli Cyfrifon Llawn, Archwiliadau Hanesyddol ac Adroddiadau Carbon a Chynllunio Sero Net. Hyd yn hyn, rydyn ni wedi arbed mwy na £4 miliwn i’n cwsmeriaid elusennol drwy ein gwasanaethau dilysu anfonebau.

Gallwn ni eich sicrhau chi y byddwch chi mewn dwylo diogel gyda’n tîm o arbenigwyr sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid. Gwnaethom ni ennill gwobr Gwasanaeth Gorau i Gwsmeriaid 2022 (Gwobrau Energy Live).

Rydyn ni’n cynnig archwiliad bwrdd gwaith i aelodau CGGC. Bydd yr archwiliad yn nodi unrhyw anghysondebau ar anfonebau, gan gynnwys:

  • Amrywiadau mewn defnydd
  • Bilio anghywir
  • TAW anghywir
  • Tariff anghywir
  • Anomaleddau cyffredinol

Rydyn ni wedi creu canllaw jargon i egluro rhai o’r iaith gymhleth o gwmpas ynni, sydd ar gael yn Gymraeg neu Saesneg.

Cysylltwch â’n Rheolwr Partneriaeth, Emily Berry, am ragor o wybodaeth.

ff: 0808 178 2021

e: eberry@utility-aid.com

Neu fel arall, anfonwch ymholiad atom ni yn www.utility-aid.co.uk/contactform/WCVA (Saesneg yn unig)

recruit3

Cafodd recruit3 ei ddatblygu yng Nghymru ar y cyd â CGGC a The Big Issue Cymru. Rydym wedi ymrwymo i ddod o hyd i bobl dalentog ac uchelgeisiol i weithio yn y trydydd sector yng Nghymru a helpu pobl i ddod o hyd i swyddi sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl.

Drwy gyfuniad o’n gwefan, cyfryngau cymdeithasol a chyfryngau print byddwn yn dod o hyd i’r ymgeiswyr gorau ar gyfer eich swydd wag yn gyflym ac yn effeithlon. Rydyn ni’n cynnig pecynnau wedi’u teilwra i gyd-fynd â’ch cyllideb a gallwn hyrwyddo’r swydd wag yn y Gymraeg ac yn Saesneg i sicrhau eich bod yn dod o hyd i’r ymgeisydd iawn.

Mae recruit3 yn cael ei redeg ar gyfer y trydydd sector gan y trydydd sector i hyrwyddo eich swydd wag mewn ffordd gost-effeithiol ac wedi’i theilwra er mwyn sicrhau eich bod yn dod o hyd i’r unigolyn iawn ar gyfer eich mudiad.

Mae’n bleser gennym gynnig disgownt o 5% i aelodau CGGC oddi ar y pecyn recriwtio rydych chi’n ei ddewis gyda ni.

Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion recriwtio.

Cofiwch sôn eich bod yn aelod o CGGC pan fyddwch chi’n cysylltu i gael manteisio ar eich disgownt.

Thomas Carroll

Logo ar gyfer Thomas Carroll

Gyda 50 mlynedd o brofiad,  Thomas Carroll Group plc yw un o brif ddarparwyr annibynnol y DU ar gyfer gwasanaethau ymgynghori fel brocera yswiriant busnesbrocera yswiriant personolbuddion cyflogeionrheoli cyfoethiechyd a diogelwch a chyfraith cyflogaeth (gwefan Saesneg yn unig).

Dros y blynyddoedd, rydyn ni wedi symud yn agosach at ein cleientiaid, gan agor swyddfeydd lleol yn Abertawe, Sir Benfro, HenfforddCasnewydd a Llundain yn ogystal â’n pencadlys yng Nghaerffili, ger Caerdydd. Mae ein hethos o ganolbwyntio ar y cleient, ein dull gweithio cyfeillgar a’n ffordd o reoli hawliadau yn fewnol wedi arwain at gydberthnasau cryf a hirhoedl sydd wedi galluogi ein grŵp gwobrwyol i fynd o nerth i nerth.

Rydyn ni’n Siartredig mewn rhai o’n cwmnïau busnes a’r egwyddor o roi cyngor annibynnol sy’n ganolog i’n diwylliant busnes. Gall cwmnïau dim ond ennill statws Siartredig os gallant ddangos ymrwymiad at gynnal y safonau uchaf o allu technegol ac ymddygiad moesegol.

Rydyn ni wedi gweithio gyda’r sector gwirfoddol am fwy na 25 mlynedd ac mae gennym ni wybodaeth werthfawr am heriau a datrysiadau sy’n benodol i’r sector. Os hoffech chi ddysgu mwy, cysylltwch â ni drwy e-bost: contact@thomas-carroll.co.uk neu ffoniwch 02920 853788.

Pugh

Pugh Computers- Arbenigwyr mewn Datrysiadau Modern i’r Gweithle

Gyda 40 mlynedd o brofiad, Pugh yw un o brif gyflenwyr trwyddedau meddalwedd, datrysiadau caledwedd a gwasanaethau proffesiynol y sector gwirfoddol. Mae Pugh yn negodi prisiau unigryw i greu bwndeli fforddiadwy, pwrpasol i’r Gweithle Modern, gan gynnig meddalwedd a chaledwedd o’r radd flaenaf am bris llawer rhatach. Mae Pugh yn helpu i ddatblygu ein strategaethau technoleg a chynaliadwyedd, gan ddarparu gwasanaethau yn Gymraeg a Saesneg.

Yn Bartner Aur Microsoft, mae Pugh yn sicrhau bod eich amgylchedd Microsoft 365 yn cael ei drwyddedu a’i ddefnyddio’n gyfreithiol ac yn helpu gyda hyfforddiant, mabwysiadu a rheoli newid. Mae’r gwasanaethau yn cynnwys hyfforddiant Teams a dylunio a threfnu ystafelloedd cyfarfod ardystiedig ar Teams a Zoom gyda chaledwedd gan Yealink, Poly, Logitech, Jabra, Lenovo, Apple a Microsoft Surface, ynghyd â sgriniau rhyngweithiol SMART a Promethean.

Fel Partner ‘Elite’ Adobe, mae Pugh yn cynnig datrysiadau Creative Cloud yn ogystal ag Adobe Sign, datrysiad e-lofnod modern i gyflymu llifau gwaith a’ch helpu chi i fod yn fwy gwyrdd.

Mae Pugh yn cyflenwi gliniaduron a chyfrifiaduron llechen, ynghyd ag ategolion i greu pecynnau cyflawn i’r Gweithle Modern ac yn cynnig meddalwedd wedi’i ffurfweddu ymlaen llaw ar ddyfeisiau, cludiant diwrnod wedyn, cludiant i gyfeiriadau cartref a chyllid hyblyg.

Gall aelodau CGGC gael gwasanaeth ymgynghori 45 munud AM DDIM gyda Pugh i edrych ar eu strategaeth dechnoleg a’i datblygu. Mae Pugh hefyd yn cynnal gweminarau ar-lein rheolaidd i addysgu aelodau ar y datblygiadau diweddaraf i’r Gweithle Modern WCVA members are eligible for a FREE 45-minute consultancy service with Pugh to review and develop their technology strategy. Pugh also host regular online webinars to educate members on latest Modern Workplace developments.

Darganfyddwch fwy ar pugh.co.uk