Mae CGGC yn falch o weithio â llu o gyflenwyr dibynadwy, sy’n rhannu ein diben i alluogi mudiadau gwirfoddol yng Nghymru i wneud mwy o wahaniaeth. 

Mae ein cyflenwyr dibynadwy yn darparu arweiniad a gwybodaeth arbenigol yn ogystal â chynigion arbennig i’n haelodau. Rydym wedi dewis yr arbenigwyr hyn yn y diwydiant yn ofalus ac wedi llwyddo i sicrhau cynigion sy’n bodloni anghenion ein haelodau. O wasanaethau yswiriant i atebion technoleg a chyfathrebu, mae ein cyflenwyr dibynadwy yn arbenigwyr yn eu maes ac yn barod i’ch helpu gydag anghenion eich mudiad.

ACEVO

ACEVO logo with a transparent background

ACEVO yw Cymdeithas Prif Weithredwyr Mudiadau Gwirfoddol.

Rydyn ni’n credu bod arweinyddion effeithiol yn cael eu hysgogi drwy ddychmygu byd gwell, mwy disglair, mwy cyfartal. Drwy eu gweledigaeth maent yn ysbrydoli pobl eraill. A law yn llaw â’u timau a’u cyfoedion maent yn cael effaith – gan wella bywydau, ein cymdeithas, a’u perfformiad eu hunain.

Ochr yn ochr â’n rhwydwaith rydyn ni’n ysbrydoli ac yn helpu arweinyddion y gymdeithas sifil drwy ddarparu cysylltiadau, eiriolaeth a sgiliau. Mae ein haelodau’n cynnwys arweinyddion grwpiau bach, cymunedol, sefydliadau uchelgeisiol canolig eu maint, a chwmnïau nid er elw cenedlaethol a rhyngwladol poblogaidd.

Mae’n bleser gennym ffurfio partneriaeth â CGGC i roi cefnogaeth i arweinyddion y sector gwirfoddol yng Nghymru. Gyda’n gilydd rydym yn gweithio i roi arweiniad a gwybodaeth arbenigol drwy adnoddau a digwyddiadau yn ogystal ag yn rhoi disgownt oddi ar ein ffi aelodaeth.

Mae ein rhwydwaith o dros 1,500 o Brif Swyddogion Gweithredol ac uwch arweinyddion cymdeithasau sifil yn elwa o lu o wasanaethau wedi’u teilwra i’ch helpu a’ch datblygu chi fel arweinydd. Mae aelodau CGGC yn cael disgownt o 20% oddi ar ffi aelodaeth ACEVO.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.acevo.org.uk/join/ neu cysylltwch â ni yn membership@acevo.org.uk.

To find out more, please visit www.acevo.org.uk/join or contact us at membership@acevo.org.uk.

Class Networks

Class Networks logo with transparent background

Mae Class Networks yn galluogi mudiadau nid-er-elw o unrhyw faint i symud yn llwyddiannus i weithle modern.

A ninnau yn Bartner Microsoft ardystiedig, rydyn ni’n arbenigo mewn integreiddio systemau diogelwch, ffonau a ffonau symudol gyda Microsoft 365 a Teams. Gyda 30 mlynedd o arbenigedd yn y sector a dros 800 o gwsmeriaid nid-er-elw, mae Class Networks wedi meithrin enw da fel arbenigwr y gellir ymddiried ynddo drwy ei amrywiol gysylltiadau hirsefydlog gyda NCVO, CGGC, SCVO a chyrff seilwaith sector eraill. Rydyn ni’n frwd dros gynhwysiant digidol a thrawsnewid digidol, felly os ydych chi’n symud swyddfeydd, yn ehangu, yn tyfu eich gweithlu symudol a’ch gweithwyr gartref, yn poeni am ddiogelwch TG neu’n awyddus i uwchraddio – byddwn ni’n eich helpu i gynllunio ar gyfer ateb modern, dibynadwy a chost-effeithiol.

Trawsnewid Digidol

Drwy drawsnewid sut mae mudiad yn gweithredu drwy ddefnyddio technolegau digidol, mae Class yn galluogi elusennau i gynyddu eu heffaith gymdeithasol drwy wneud y canlynol:

  • Moderneiddio’r ffordd mae’r mudiad yn gweithio
  • Cynyddu effeithlonrwydd a morâl staff drwy ddefnyddio technoleg addas i’r pwrpas
  • Galluogi gwasanaethau i dyfu a gwella’r gwasanaethau sy’n cael eu darparu
  • Cael cysylltiad gwell â’r sector a’i ddefnyddwyr gwasanaeth

Mae aelodau CGGC yn gymwys i gael hyd at £5,000 o gyllid ar gyfer gwasanaethau trawsnewid digidol.

I gael rhagor o wybodaeth am y cynnig hwn, cysylltwch â ni.

Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru

Wrth i fudiadau gwirfoddol ac elusennau roi mwy o bwyslais ar ddefnyddio’r Gymraeg yn eu gweithgareddau, gall aelodau CGGC fanteisio ar brisiau gostyngol ar wasanaethau cyfieithu a chyfieithu ar y pryd gan lawer o aelodau Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru.

I ddod o hyd i aelod all wneud hyn, ewch i wefan y Gymdeithas – https://www.cyfieithwyr.cymru/cy/dod-o-hyd-i-gyfieithydd – cliciwch ar ‘Cyfieithydd’ neu ‘Cyfieithydd ar y pryd’ ac yna ewch i ‘Cynnig Cyfieithu WCVA’. Bydd rhestr o aelodau sydd wedi nodi y gallent gynnig gwasanaeth am bris gostyngol yn ymddangos. Bydd angen i chi gysylltu â hwy yn uniongyrchol. Bydd y gostyngiadau a gynigir yn amrywio. Mater i bob cyfieithydd fydd penderfynu faint o ostyngiad i’w gynnig.

Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru yw’r corff cenedlaethol sy’n arwain, datblygu a hyrwyddo cyfieithu proffesiynol. Hi yw’r unig gymdeithas broffesiynol ar gyfer cyfieithwyr Cymraeg/Saesneg, p’un a ydynt yn gyfieithwyr testun ynteu’n gyfieithwyr ar y pryd. Mae gan y Gymdeithas dair lefel o aelodaeth: Cyflawn a Sylfaenol ym maes cyfieithu testun, ac aelodaeth Cyfieithu ar y Pryd (CAP); yn ogystal â threfn ar gyfer cydnabod cwmnïau cyfieithu. Rhaid i bob aelod ymrwymo i God Ymddygiad Proffesiynol y Gymdeithas.

Defnyddiwch swyddfa@cyfieithwyr.cymru i gysylltu â’r Gymdeithas.

HSF health plan

Mae cynllun iechyd HSF yn gynllun arian fforddiadwy ac yn ddewis arall yn lle yswiriant meddygol preifat, sy’n cynnig gwarchodaeth ar gyfer amrywiaeth o dreuliau meddygol bob dydd.

Mae hyn yn cynnwys arian yn ôl ar filiau optegol a deintyddol, a dros 30 o daliadau eraill sy’n ymwneud ag iechyd. Mae cynllun iechyd HSF yn gwmni masnachu’r elusen gofrestredig, The Hospital Saturday Fund.

Gall aelodau CGGC gynnig cynllun iechyd HSF fel budd â chymhorthdal cyflogwyr, lle maen nhw’n dewis lefel y warchodaeth yr hoffent ei thalu i’w gweithlu. Mae gweithwyr yn gallu trefnu mwy o yswiriant drwy ychwanegu taliad eu hunain hefyd. Hefyd, gall cyflogwyr gynnig cynllun iechyd HSF fel budd gwirfoddol heb unrhyw gost iddyn nhw, a fydd yn rhoi hawl i weithwyr ymuno drwy ddidyniad o’r gyflogres ar gyfradd trydydd sector.

Fel mudiad sy’n aelod o CGGC, byddwch yn gallu cael consesiwn i’ch gweithwyr, sy’n golygu y bydd y rhan fwyaf o’r manteision ar gael ar unwaith. Gall hyn helpu i rymuso gweithwyr tuag at gael diagnosis a thriniaeth gynnar. Byddant hefyd yn gallu defnyddio gwasanaethau ychwanegol gan gynnwys ein llinellau Meddygon Teulu a Chwnsela.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu mwy am gynllun iechyd HSF, ffoniwch 0800 917 2208, anfonwch e-bost at enquiries@hsf.eu.com, neu ewch i https://www.hsf.co.uk/corporate.

recruit3

Cafodd recruit3 ei ddatblygu yng Nghymru ar y cyd â CGGC a The Big Issue Cymru. Rydym wedi ymrwymo i ddod o hyd i bobl dalentog ac uchelgeisiol i weithio yn y trydydd sector yng Nghymru a helpu pobl i ddod o hyd i swyddi sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl.

Drwy gyfuniad o’n gwefan, cyfryngau cymdeithasol a chyfryngau print byddwn yn dod o hyd i’r ymgeiswyr gorau ar gyfer eich swydd wag yn gyflym ac yn effeithlon. Rydyn ni’n cynnig pecynnau wedi’u teilwra i gyd-fynd â’ch cyllideb a gallwn hyrwyddo’r swydd wag yn y Gymraeg ac yn Saesneg i sicrhau eich bod yn dod o hyd i’r ymgeisydd iawn.

Mae recruit3 yn cael ei redeg ar gyfer y trydydd sector gan y trydydd sector i hyrwyddo eich swydd wag mewn ffordd gost-effeithiol ac wedi’i theilwra er mwyn sicrhau eich bod yn dod o hyd i’r unigolyn iawn ar gyfer eich mudiad.

Mae’n bleser gennym gynnig disgownt o 5% i aelodau CGGC oddi ar y pecyn recriwtio rydych chi’n ei ddewis gyda ni.

Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion recriwtio.

Cofiwch sôn eich bod yn aelod o CGGC pan fyddwch chi’n cysylltu i gael manteisio ar eich disgownt.

Salesforce

Logo ar gyfer salesforce.org

Canolfan effaith gymdeithasol gan ‘Salesforce’ yw ‘Salesforce.org’. Rydyn ni’n adeiladu technoleg bwerus ar gyfer, a chyda, ein cymuned o fudiadau nid-er-elw, addysgol a dyngarol i’w helpu i weithredu’n effeithiol, codi arian a chysylltu.

Mewn byd lle nad yw digidol yn gyntaf yn ddewis mwyach, mae ein Cymylau Nid-er-elw, Addysg a Dyngarwch yn galluogi mudiadau i gynyddu ymgysylltiad digidol, creu un ffynhonnell o wirionedd a chynhyrchu mewnwelediadau y gellir gweithredu arnynt. Mae technoleg yn helpu i feithrin gwydnwch, mwyhau effaith gymdeithasol ac adeiladu byd gwell. Gyda’n gilydd, gallwn ni gau’r bwlch rhwng yr effaith a grëir heddiw, a’r potensial am effaith yn y dyfodol.

Dysgwch fwy am Gwmwl Nid-er-elw (Saesneg yn unig) a sut gall eich helpu chi i gyflymu eich cenhadaeth.

Cysylltwch â Salesforce.org

Pugh

Pugh Computers- Arbenigwyr mewn Datrysiadau Modern i’r Gweithle

Gyda 40 mlynedd o brofiad, Pugh yw un o brif gyflenwyr trwyddedau meddalwedd, datrysiadau caledwedd a gwasanaethau proffesiynol y sector gwirfoddol. Mae Pugh yn negodi prisiau unigryw i greu bwndeli fforddiadwy, pwrpasol i’r Gweithle Modern, gan gynnig meddalwedd a chaledwedd o’r radd flaenaf am bris llawer rhatach. Mae Pugh yn helpu i ddatblygu ein strategaethau technoleg a chynaliadwyedd, gan ddarparu gwasanaethau yn Gymraeg a Saesneg.

Yn Bartner Aur Microsoft, mae Pugh yn sicrhau bod eich amgylchedd Microsoft 365 yn cael ei drwyddedu a’i ddefnyddio’n gyfreithiol ac yn helpu gyda hyfforddiant, mabwysiadu a rheoli newid. Mae’r gwasanaethau yn cynnwys hyfforddiant Teams a dylunio a threfnu ystafelloedd cyfarfod ardystiedig ar Teams a Zoom gyda chaledwedd gan Yealink, Poly, Logitech, Jabra, Lenovo, Apple a Microsoft Surface, ynghyd â sgriniau rhyngweithiol SMART a Promethean.

Fel Partner ‘Elite’ Adobe, mae Pugh yn cynnig datrysiadau Creative Cloud yn ogystal ag Adobe Sign, datrysiad e-lofnod modern i gyflymu llifau gwaith a’ch helpu chi i fod yn fwy gwyrdd.

Mae Pugh yn cyflenwi gliniaduron a chyfrifiaduron llechen, ynghyd ag ategolion i greu pecynnau cyflawn i’r Gweithle Modern ac yn cynnig meddalwedd wedi’i ffurfweddu ymlaen llaw ar ddyfeisiau, cludiant diwrnod wedyn, cludiant i gyfeiriadau cartref a chyllid hyblyg.

Gall aelodau CGGC gael gwasanaeth ymgynghori 45 munud AM DDIM gyda Pugh i edrych ar eu strategaeth dechnoleg a’i datblygu. Mae Pugh hefyd yn cynnal gweminarau ar-lein rheolaidd i addysgu aelodau ar y datblygiadau diweddaraf i’r Gweithle Modern WCVA members are eligible for a FREE 45-minute consultancy service with Pugh to review and develop their technology strategy. Pugh also host regular online webinars to educate members on latest Modern Workplace developments.

Darganfyddwch fwy ar pugh.co.uk