Croesawu Swyddog Hyfforddiant Diogelu Newydd i CGGC

Croesawu Swyddog Hyfforddiant Diogelu Newydd i CGGC

Cyhoeddwyd : 14/06/21 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Newyddion |

Mae’n bleser gan Dîm Diogelu CGGC groesawu aelod newydd o staff, Cerri Dando, a fydd yn arwain y gwaith o ailwampio ein cynnig hyfforddiant diogelu ar gyfer y sector gwirfoddol yng Nghymru.

Mae CGGC wedi darparu hyfforddiant diogelu ar gyfer y sector ers tro byd, ac yn y blynyddoedd diwethaf, rydyn ni wedi gweld cynnydd yn y galw, yn enwedig am gyrsiau newydd a phecynnau pwrpasol, wedi’u teilwra i fudiadau unigol.

Mae’r argyfwng COVID-19 wedi amlygu problemau diogelu sydd wedi effeithio ar yr hyfforddiant y mae mudiadau yn ei ddarparu i’w staff a’u hymddiriedolwyr. Mae hyn hefyd wedi gofyn i ni addasu’r ffordd rydyn ni’n cyflwyno’r hyfforddiant.

Mae Cerri yn gweithio i’r NSPCC hefyd, yn yr Uned Amddiffyn Plant mewn Chwaraeon, lle y mae’n gweithio gyda Chyrff Llywodraethu Chwaraeon Cenedlaethol i ddatblygu eu polisïau, gweithdrefnau a phrosesau diogelu er mwyn bodloni’r Safonau Diogelu.

Yn ogystal â chyflwyno hyfforddiant diogelu i wirfoddolwyr, hyfforddwyr, prif swyddogion chwaraeon, athletwyr, rhieni, byrddau a swyddogion, mae Cerri wedi bod yn ddarlithydd mewn Datblygu a Rheoli Chwaraeon ac yn Gyfarwyddwr Pêl rwyd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae Cerri wedi gweithio gyda llawer o wirfoddolwyr ac elusennau cofrestredig yn y rolau hyn.

Bydd Cerri yn dod â sgiliau, gwybodaeth a phrofiad pellach i dîm CGGC ac edrychwn ymlaen at weithio gyda hi yn y rôl newydd hon.

Rydyn ni’n bwriadu datblygu cynnig o’r newydd erbyn yr hydref a byddwn ni’n siarad â’n haelodau dros yr haf i sicrhau ein bod yn adlewyrchu eich anghenion.

Yn y cyfamser, os hoffech drafod anghenion hyfforddiant diogelu eich mudiad, cysylltwch â ni: Safeguarding@wcva.cymru

Gallwn ni gynnig amrediad o opsiynau, o friffiau gwybodaeth i becynnau pwrpasol wedi’u teilwra, sy’n ymwneud â’r pynciau canlynol:

  • Cyflwyniad i ddiogelu
  • Rôl y Swyddog Diogelu dynodedig
  • Diogelu i Ymddiriedolwyr
  • Recriwtio mwy diogel
  • Sesiynau diweddaru Swyddog Diogelu Dynodedig

Mwy am Ddiogelu

Ewch i’n tudalen Diogelu ac amddiffyn pobl i gael rhagor o wybodaeth ac adnoddau ar gadw pobl yn ddiogel a’ch cyfrifoldebau.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 16/02/24 | Categorïau: Dylanwadu | Gwybodaeth a chymorth |

Cynllun gweithlu yn chwilio am fewnwelediad i rôl gwirfoddolwyr mewn lleoliadau iechyd meddwl

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 11/12/23 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Newyddion |

Dangos effaith CGGC

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 27/11/23 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Newyddion |

Newidiadau i ardrethi busnes ar gyfer elusennau yng Nghymru

Darllen mwy