COVID-19 a chyfarfodydd rhithwir: Canllawiau ICSA

Cyhoeddwyd : 06/04/20 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth |

Mae’r Sefydliad Llywodraethu, ICSA, wedi cynhyrchu nodyn cyfarwyddyd am ddim ar arfer da ar gyfer cyfarfodydd bwrdd a phwyllgor rhithwir.

Mae hwn yn bwnc allweddol gan y bydd yn rhaid i’r mwyafrif o fyrddau a phwyllgorau gynnal cyfarfodydd rhithwir hyd y gellir rhagweld.

Diben y cyfarwyddyd hwn yw cynnig canllaw cryno i’r materion ymarferol a chyfreithiol sydd angen eu hystyried, a chynnig mewnolwg i sut gellir gwneud cyfarfodydd rhithwir mor effeithiol â phosibl.

Dyma’r prif bwyntiau sydd wedi’u cynnwys yn y cyfarwyddyd:

  • Dewis y dechnoleg a’r sianel gyfathrebu gywir
  • Strwythuro cyfarfodydd rhithwir ac osgoi cymhlethdod
  • Gwerth paratoi
  • Sefydlu rheolau ar gyfer y cyfarfod
  • Cyfarwyddiadau clir ar sut i ymuno â’r cyfarfod
  • Pam fod angen arferion ystafell fwrdd da

Lawrlwytho’r cyfarwyddyd

Mwy ar y coronafeirws gan CGGC 

Diweddariadau ac arweiniad COVID-19

Mae CGGC yn darparu diweddaradau dyddiol i’r sector wirfoddol. Dewch o hyd i’n diweddariadau a’n harweiniad diweddaraf a chofrestrwch am ddiweddariad dyddiol ar ein tudalen Diweddariadau ac Arweiniad CGGC. 

Byddwn yno pan fo’n hangen, nid pan fo’n gyfleus yn unig

Mae Ruth Marks, Prif Weithredwr CGGC, yn amlinellu ein rôl ni a ffocws presennol ein gwaith wrth gefnogi sefydliadau gwirfoddol yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Darllenwch fwy

Ymateb cyllidwyr yng ngoleuni’r firws Covid-19

Rydym ni ynghanol sefyllfa ddigynsail yn y cyfnod modern yn y DU, wrth i gymunedau, mudiadau gwirfoddol a chyllidwyr ddod o hyd i ffyrdd o ymdopi â chadw pellter cymdeithasol, hunanynysu a gweithio o gartref ar raddfa nad oes llawer o bobl yn gyfarwydd â hi.

Darllenwch fwy

Rhoi Seibiant i Gyflogeion a’r Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod Coronafeirws

Mae’n bosibl y bydd angen i lawer o fudiadau gwirfoddol roi seibiant i gyflogeion a defnyddio Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod Coronafeirws Llywodraeth y DU.

Darllenwch fwy

Argaeledd cyflenwadau i sefydliadau gwirfoddol sy’n cyflawni dyletswyddau allweddol

Mae angen i ni wybod eich gofynion ar gyfer offer amddiffynnol personol (masgiau wyneb, menig, cynhyrchion glanhau ac ati) i helpu cyflenwyr i ddatrys y galw – a helpu mudiadau gwirfoddol hanfodol i aros mewn stoc. Gadewch inni wybod beth sydd ei angen arnoch chi.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 28/05/24 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth |

Eich canllaw i ddigwyddiadau iechyd a gofal cymdeithasol yn gofod3

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 29/04/24 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Newyddion |

Diweddariad gan y Prosiect Iechyd a Gofal

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 16/02/24 | Categorïau: Dylanwadu | Gwybodaeth a chymorth |

Cynllun gweithlu yn chwilio am fewnwelediad i rôl gwirfoddolwyr mewn lleoliadau iechyd meddwl

Darllen mwy