Ar y dudalen hon, byddwch yn gweld casgliad o adnoddau a gwybodaeth sy’n cynnig cymorth i fudiadau gwirfoddol o ran yr heriau sy’n codi yn sgil yr argyfwng costau byw.

Byddwn yn parhau i ychwanegu at yr adnoddau a’r cyngor yn yr adran hon wrth i’r sefyllfa ddatblygu. I’ch helpu, rydym wedi rhestru’r wybodaeth o dan y penawdau canlynol –

Polisi, ymchwil a sylwadau

Ariannu a chodi arian

  • Mae Plant mewn Angen wedi cyhoeddi categorïau cyllido newydd ar gyfer Hydref 2022 sy’n cynnwys cyllid ar gyfer costau craidd – Grantiau Plant mewn Angen (Saesneg yn unig)
  • Mae gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol £2 miliwn ar gael i helpu mudiadau a’r cymunedau y maen nhw’n eu gwasanaethu i fynd i’r afael ag effaith yr argyfwng costau byw yng Nghymru – Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Materion sy’n ymwneud ag ynni ac eiddo

  • Llywodraeth y DU yn cyhoeddi cynlluniau i helpu busnesau a mudiadau gwirfoddol gyda’u biliau ynni – Cynllun Cymorth Biliau Ynni (Saesneg yn unig)

Rheolaeth ariannol

Llywodraethu a gwneud penderfyniadau

Pobl

  • Newyddion am y cynnydd diweddaraf i’r Cyflog Byw Gwirioneddol – Y Cyflog Byw Gwirioneddol (Saesneg yn unig)
  • Mae Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian wedi creu’r dudalen hon er mwyn cyflwyno gwybodaeth a fydd yn helpu i gynnal llesiant meddyliol, ochr yn ochr â gwybodaeth am sut i reoli eich arian wrth i’r biliau fynd yn uwch – Yr argyfwng costau byw a’ch iechyd meddwl

Ffynonellau eraill o help

  • Mae Cymru Gynnes wedi llunio canllaw i’ch helpu i lywio drwy’r cymorth ariannol sydd ar gael i unigolion yn ystod y cyfnod hwn – Cymorth costau byw
  • Mae’r Sefydliad Siartredig Codi Arian wedi dwyn ynghyd gwaith ymchwil, canllawiau a chyngor perthnasol i helpu mudiadau gwirfoddol i barhau i gynhyrchu incwm yn ystod y cyfnod hwn – Y Sefydliad Siartredig Codi Arian (Saesneg yn unig)
  • Mae’r Cyfeiriadur Newid Cymdeithasol (DSC) wedi creu tudalen sy’n dwyn ynghyd detholiad o’u hadnoddau er mwyn cynorthwyo mudiadau gwirfoddol – Hwb costau byw y DSC
  • Mae The Charity Excellence Framework wedi lansio #surviveandthrive (goroesi a ffynnu) fel eu hymateb i’r argyfwng costau byw, sy’n cynnig amrywiaeth o adnoddau a gwybodaeth am gyllid grant – Charity Excellence (Saesneg yn unig)