Pobl yn eistedd o gwmpas bwrdd yn gwenu

Coronafeirws: Gwybodaeth i Ymddiriedolwyr

Cyhoeddwyd : 19/03/20 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth |

Mae pandemig y coronafeirws wedi cyflwyno problemau difrifol i ymddiriedolwyr pob elusen, sy’n golygu bod rheoli risg a gwneud penderfyniadau effeithiol yn bwysicach nag erioed.

Mae’r materion sydd angen i ymddiriedolwyr eu hystyried yn cynnwys:

  • Sut i gynnal cyfarfodydd a gwneud penderfyniadau
  • Sut i nodi unrhyw risgiau i’ch elusen, gan gynnwys risgiau ariannol
  • Sut i ddiogelu eich buddiolwyr, staff a gwirfoddolwyr
  • Sut i gefnogi cyflogeion gyda chamau i gadw pellter cymdeithasol a’r rheini a allai orfod hunanynysu
  • Sut i drafod unrhyw darfiad i wasanaethau a phrosiectau gyda chyllidwyr

Bydd CGGC yn darparu diweddariad dyddiol ar gyfer y sector gyda’r newyddion diweddaraf: diweddariadau ac arweiniad ar COVID-19

Gall ymddiriedolwyr hefyd gael cymorth lleol gan y cynghorau gwirfoddol sirol (CVCs)

Gallwch gysylltu â CGGC ag unrhyw gwestiynau cyffredinol ynghylch llywodraethiant drwy e-bostio governance@wcva.cymru

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch diogelu, cysylltwch â’n gwasanaeth diogelu safeguarding@wcva.cymru

Mae llawer o gyllidwyr elusennau wedi dweud y byddant yn ceisio bod yn hyblyg ac yn sympathetig yn ystod y cyfnod hwn, felly byddem yn eich argymell i gysylltu â nhw i drafod unrhyw darfiad posibl i raglenni a gyllidir ar unwaith.

Dyma rai adnoddau a allai fod o gymorth i chi:

Mae Dan Francis, Uwch Ymgynghorydd Llywodraethiant y Cyngor Cenedlaethol Mudiadau Gwirfoddol (NCVO) wedi blogio am Goronafeirws a Llywodraethiant. Mae’r blog yn cynnwys rhestr o gwestiynau i feddwl amdanynt a chanllawiau ar gynnal cyfarfodydd o bell.

Gallwch weld canllawiau ar bynciau penodol isod:

Canllawiau’r Comisiwn Elusennau

Mae’r Comisiwn Elusennau ar gyfer Cymru a Lloegr wedi nodi:

Rydym eisiau sicrhau elusennau y bydd ein dull rheoli yn ystod y cyfnod hwn mor hyblyg a chefnogol â phosibl. Mae’n rhaid i elusennau, a ninnau, roi blaenoriaeth i ofalu am y cyhoedd a’r cymunedau rydym ni’n eu gwasanaethu. Gall elusennau fod yn hyderus y byddwn, lle bynnag y bo’n bosibl, yn ymddwyn mewn modd pragmataidd drwy ystyried y buddiannau cyhoeddus ehangach yn ystod y cyfnod hwn na welwyd ei debyg o’r blaen.

Gall ymddiriedolwyr gysylltu â’r Comisiwn i ofyn am estyniad ar gyflwyno’u ffurflen flynyddol os bydd angen.

Os oes angen i chi gysylltu â’r Comisiwn, gallwch ffonio’r ganolfan gyswllt ar 0300 066 9197.

 

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 28/05/24 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth |

Eich canllaw i ddigwyddiadau iechyd a gofal cymdeithasol yn gofod3

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 29/04/24 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Newyddion |

Diweddariad gan y Prosiect Iechyd a Gofal

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 16/02/24 | Categorïau: Dylanwadu | Gwybodaeth a chymorth |

Cynllun gweithlu yn chwilio am fewnwelediad i rôl gwirfoddolwyr mewn lleoliadau iechyd meddwl

Darllen mwy