Rydym wedi coladu ein holl ganllawiau ac adnoddau ar gyfer mudiadau gwirfoddol yng Nghymru ar y dudalen ganllaw COVID-19 hon

Yma fe welwch wybodaeth a chyngor sy’n gysylltiedig â Coronafeirws ar bethau fel gwirfoddoli, cyllid, ymddiriedolwyr a llywodraethu, ac iechyd a lles.

Cyllid

 • CYHOEDDI TRYDYDD CAM Y CYLLID – Bydd cam newydd Cronfa Gwydnwch y Trydydd Sector yn cynnig cyllid grant ‘goroesi’ a ‘ffynnu’ i fudiadau gwirfoddol sy’n wynebu heriau cyfredol a newydd wrth iddynt fynd i’r afael ag effeithiau parhaus COVID-19
 • A oedd rhaid i chi ohirio’ch cynlluniau oherwydd y pandemig? Mae Alun Jones yn esbonio pam nawr yw’r amser i edrych ar dwf a chynhyrchu incwm
 • Wrth i’r cyfyngiadau godi mae sefydliadau am gynyddu eu hincwm. Mae cyllid ar gael o hyd drwy’r Gronfa Tyfu Busnesau Cymdeithasol i gefnogi’r twf hwnnw. Ond mae amser yn brin
 • Defnyddiodd derbynwyr Gronfa Adfer Gwasanaethau Gwirfoddol Brighter Futures eu cyllid i addasu eu gwasanaethau i aros ar agor trwy gydol y pandemig, a’r wythnos diwethaf cawsant ymweliad gan y Tywysog William. Os ydych chi wedi derbyn unrhyw sylw yn y cyfryngau o’r gwaith rydych chi wedi’i wneud ers eich cyllid grant brys COVID, rhowch wybod i ni
 • Ar hyn o bryd, mae elusennau yn gwneud popeth o fewn eu gallu i wneud gwahaniaeth – ond mae angen mwy o gefnogaeth arnynt. Yr ymgyrch #RightNow yw eich cyfle i anfon neges gyhoeddus at Lywodraeth y DU bod angen Cronfa Cymorth Brys ar elusennau ar frys fel y gallant ddarparu cefnogaeth hanfodol i’n cymunedau. Darganfyddwch sut y gallwch chi gefnogi’r ymgyrch (Saes yn unig)
 • Mae ceisiadau Rapid Recovery Challenge Community Outreach Grants Nesta yn cau ddydd Llun 1 Chwefror. Bydd tri i bedwar grantî Allgymorth Cymunedol yn derbyn £50- £90k yr un mewn cyllid grant. Darganfyddwch fwy am y cynllun ar eu gwefan (Saesneg yn unig)
 • Mae Sefydliad Moondance wedi cyhoeddi £10 miliwn ychwanegol i’w ddosbarthu i fudiadau gwirfoddol Cymru sy’n ei chael yn anodd o ganlyniad i’r pandemig
 • Mae tîm ymgyrch #NawrFwyNagErioed yn pwyso am fwy o arian ar gyfer sector gwirfoddol y DU, ac yn ymgynghori ar dri syniad gwahanol i gael sylw’r llywodraeth. Gadewch iddyn nhw wybod beth yw eich barn chi yma [Saesneg yn unig]
 • Gall mudiadau dal wneud cais am gyllid brys COVID-19 o’r Gronfa Adfer Gwasanaethau Gwirfoddol – darganfod os ydych chi’n gymwys
 • Mae manylion llawn sut gall mudiadau llai gwneud cais i gynllun Kickstart yr Adran Gwaith a Phensiynau bellach ar gael ar ein gwefan. Bydd y cynllun yn darparu swyddi â chymhorthdal llawn i bobl ifanc, ac mae CGGC yn cynorthwyo mudiadau gwirfoddol llai gyda cheisiadau
 • Mae Benthyciadau Arbed Tenantiaeth ar gael nawr gan Undebau Credyd. Mae CGGC yn falch o fod yn rhedeg y cynllun newydd hwn gyda Llywodraeth Cymru ac Undebau Credyd Cymru. Mwy o wybodaeth ar ein wefan
 • Dewch o hyd i’r cronfeydd diweddaraf i gefnogi’r sector trwy’r pandemig ar Cyllido Cymru
 • Ydy COVID-19 wedi effeithio eich gweithgaredd chwaraeon lleol chi? Mae modd i chi wneud cais am grant trwy’r Cronfa Cymru Actif er mwyn sicrhau bod eich clwb yn goroesi’r pandemig, neu eich helpu i baratoi eich gweithgaredd i ailddechrau’n ddiogel
 • Rhestr o ymatebion amrywiaeth o arianwyr i’r firws

Gwirfoddoli

ADNODDAU ERAILL

Llywodraethu, arweinyddiaeth a rheoli

LLYWODRAETHU DA

ARWEINYDDIAETH

 • Cododd Judi Rhys, Prif Swyddog Gweithredol Gofal Canser Tenovus mewn digwyddiad diweddar #DyfodolgGwahanolCymru y dylai mudiadau gwirfoddol ystyried uno fel ffordd i addasu ôl-bandemig. Yn y blog hwn mae’n rhannu ei barn a’i phrofiadau personol o uno fel Prif Swyddog Gweithredol Gofal Arthritis
 • Sut gall elusennau ddal ati i wneud daioni cymdeithasol wrth gadw pellter cymdeithasol? Daw Judith Stone, ein Cyfarwyddwr Cynorthwyol Datblygu Sector, yn ôl o’i secondiad i siarad am yr hyn y gall elusennau ei wneud i barhau â’u gwaith hanfodol
 • Beth mae’r pandemig wedi’i olygu i’r gwaith o ddarparu gwasanaethau, a’r goblygiadau ar gyfer sut byddwn ni’n darparu gwasanaethau yn y dyfodol. Blog o Jess Blair

RHEOLI

Iechyd a lles

RHEOLI CORONAFEIRWS GAN GYNNWYS PROFI, OLRHAIN, DIOGELU

RHAGLEN FRECHU

GOFAL A CHYMORTH I OEDOLION, PLANT A PHOBL IFANC

CYRCHU PPE AC ADNODDAU

TECHNOLEG DIGIDOL

 • Mae cartrefi gofal ledled Cymru yn elwa o gael dyfeisiau digidol a ddarperir fel rhan o gynllun gan Llywodraeth Cymru er mwyn helpu preswylwyr i gadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau, ac i helpu gydag ymgyngoriadau meddygol drwy gyfleuster fideo

TECLYNNAU DEFNYDDIOL, GWEMINARAU A HYFFORDDIANT AR-LEIN

 • Bydd y teclyn ar-lein newydd yma gan Lywodraeth Cymru yn helpu pobl yng Nghymru dod o hyd i gyngor a chymorth ar gyfer eu hamgylchiadau unigol yn ystod pandemig COVID-19
 • Mae’r tîm Trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol wedi gwneud ei hyfforddiant ar-lein ar gael i bawb am ddim yn ystod argyfwng y coronafeirws, i helpu pobl i adnabod arwyddion cam-drin a sut y gallant helpu i gweithio yn erbyn y risg uwch y bydd rhai pobl yn wynebu yn perthnasoedd camdriniol yn ystod y cyfyngiadau symud – gallwch gael mynediad iddo drwy fewngofnodi fel gwestai (guest log on) yn – learning2.wales.nhs.uk/course/view.php?id=71

PAPURAU BRIFFIO, ADRODDIADAU A CHANLLAWIAU ERAILL

LLINELLAU CYMORTH CYNGOR A CHYFEILLIO

YMGYRCHOEDD

 • Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru’r asedau ar gyfer eu hymgyrch sicrwydd ar gyfer y rhai sy’n gweithio ym maes addysg
 • Helpwch Cadw Cymru’n Ddiogel trwy’r pandemig trwy ddefnyddio’r pecyn ymgyrchu hwn gan Lywodraeth Cymru – sy’n cynnwys graffeg Twitter a deunyddiau eraill i’ch helpu chi i hyrwyddo’r canllawiau diweddaraf. [Saes yn unig]
 • Mae Arwyr Gofal Cymdeithasol yn fenter ar y cyfryngau cymdeithasol a ddatblygwyd gan bartneriaeth o asiantaethau ac unigolion sy’n awyddus i godi ymwybyddiaeth o waith y gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru
 • ‘Nawr yn fwy nag erioed mae angen i bobl feddwl yn ofalus am ble i ofyn am gyngor i osgoi pwysau ychwanegol ar y GIG y gaeaf hwn’ – Dyma’r alwad gan y Gweinidog Iechyd Vaughan Gething wrth i’n gwasanaethau gofal iechyd a’n byrddau iechyd barhau i ddelio â’r pandemig coronafeirws
 • Mae fferyllfeydd cymunedol yn dweud bod mwy yn manteisio ar y brechlyn ffliw wrth i Gymru gynnal ar ei rhaglen frechu fwyaf
 • Mae pobl ledled Cymru a Lloegr yn cael eu hannog i lawrlwytho ap COVID-19 y GIG i helpu i atal lledaeniad y coronafeirws a gwarchod eu hunain a’u hanwyliaid wrth i nifer yr achosion gynyddu

Diweddariadau COVID-19

Diweddariadau, blogiau a straeon newyddion da i fudiadau gwirfoddol yng Nghymru.