Rydym wedi coladu ein holl ganllawiau ac adnoddau ar gyfer mudiadau gwirfoddol yng Nghymru ar y dudalen ganllaw Covid-19 hon

Yma fe welwch wybodaeth a chyngor sy’n gysylltiedig â Coronafeirws ar bethau fel gwirfoddoli, cyllid, ymddiriedolwyr a llywodraethu, ac iechyd a lles.

Cyllid

 • Mae Benthyciadau Arbed Tenantiaeth ar gael nawr gan Undebau Credyd. Mae CGGC yn falch o fod yn rhedeg y cynllun newydd hwn gyda Llywodraeth Cymru ac Undebau Credyd Cymru. Mwy o wybodaeth ar ein wefan
 • Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn agor cronfa newydd yn deillio o arian gan y Loteri Genedlaethol. Mae nod newydd gan Cysylltu a Ffynnu – mynnwch gip yma
 • Gall mudiadau gwirfoddol yng Nghymru wneud cais am hyd at £100,000 o ail gam Cronfa Gwydnwch y Trydydd Sector. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar y wefan
 • Heddiw, mae’r Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yr Arglwydd Elis-Thomas wedi cyhoeddi pecyn cyllido i gefnogi sector chwaraeon a hamdden Cymru
 • Gall mudiadau yn y sector diwylliant a threftadaeth bellach ddarganfod a ydyn nhw’n gymwys i wneud cais am gymorth ariannol gan Gronfa Adferiad Diwylliannol Llywodraeth Cymru sydd gwerth £53 miliwn
 • Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pot cyllido gwerth £4 miliwn ar gyfer darparwyr gofal plant. Bydd y Grant Darparwr Gofal Plant yn cynnig cyllid pwrpasol ar gyfer y sector gofal plant i helpu i sicrhau bod mwy o ddarparwyr yn ailagor wrth i’r ysgolion ddychwelyd ym mis Medi
 • Mae Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC) yn lansio Gwobr Undod Sifil, grant unwaith ac am byth gyda’r thema benodol ‘Cymdeithas sifil yn erbyn COVID-19
 • Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd yn rhoi hyd at £50 miliwn i gefnogi prosiectau ledled Cymru, gan ddarparu cartrefi diogel a sefydlogi bobl i wneud yn siŵr nad ydynt yn mynd yn ddigartref ac nad oes neb yn cael eu gorfodi yn ôl i’r strydoedd
 • Mae CGGC yn dal i dderbyn ceisiadau gan Gronfa Gwydnwch y Trydydd Sector – cyllid Llywodraeth Cymru sy’n roi cymorth ariannol i fudiadau gwirfoddol yng Nghymru yn ystod argyfwng cyfredol Covid-19. Gwnewch gais ar ein gwefan
 • Dewch o hyd i’r cronfeydd diweddaraf i gefnogi’r sector trwy’r pandemig ar Cyllido Cymru
 • Mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod £9 miliwn ar gael i helpu canol trefi ddod at ei hunain wedi’r coronafeirws
 • Ydy COVID-19 wedi effeithio eich gweithgaredd chwaraeon lleol chi? Mae modd i chi wneud cais am grant trwy’r Cronfa Cymru Actif er mwyn sicrhau bod eich clwb yn goroesi’r pandemig, neu eich helpu i baratoi eich gweithgaredd i ailddechrau’n ddiogel
 • Mae cronfa brys Sefydliad Steve Morgan wedi’i hymestyn tan ddiwedd mis Medi – ar agor i fudiadau gwirfoddol ledled Gogledd Cymru, Glannau Mersi a Sir Gaer
 • Bydd y rownd newydd o grantiau Cymru ac Affrica Llywodraeth Cymru yn ariannu gweithgareddau sy’n lliniaru effeithiau’r coronafeirws ar gymunedau yn Affrica. Os yw hyn yn swnio fel chi, ewch i dudalen cynllun grant Cymru ac Affrica i gael mwy o fanylion ar sut i wneud cais
 • Cyllid coronafeirws: pa gronfa ddylwn ni wneud cais amdani? Blog newydd o Alison Pritchard, Rheolwr Cyllido Cynaliadwy CGGC
 • Benthyciadau carlam mewn argyfwng– ar gyfer mudiadau’r sector gwirfoddol yng Nghymru i’w helpu drwy effeithiau gwaethaf llifogydd a’r Coronafeirws
 • Rhestr o ymatebion amrywiaeth o arianwyr i’r firws

Gwirfoddoli

ADNODDAU ERAILL

Llywodraethu, arweinyddiaeth a rheoli

LLYWODRAETHU DA

ARWEINYDDIAETH

RHEOLI

Iechyd a lles

RHEOLI CORONAFEIRWS GAN GYNNWYS PROFI, OLRHAIN, DIOGELU

RHAGLEN FRECHU

GOFAL A CHYMORTH I OEDOLION, PLANT A PHOBL IFANC

 • Mae canllawiau newydd diwygiedig ynglyn ag ymweld ag ysbytai GIG Cymru yn ystod y pandemig wedi’u cyhoeddi
 • Mae yna ganllawiau newydd i bobl sy’n cysgodi o gwmpas y Nadolig

CYRCHU PPE AC ADNODDAU

TECHNOLEG DIGIDOL

 • Mae cartrefi gofal ledled Cymru yn elwa o gael dyfeisiau digidol a ddarperir fel rhan o gynllun gan Llywodraeth Cymru er mwyn helpu preswylwyr i gadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau, ac i helpu gydag ymgyngoriadau meddygol drwy gyfleuster fideo

TECLYNNAU DEFNYDDIOL, GWEMINARAU A HYFFORDDIANT AR-LEIN

 • Bydd y teclyn ar-lein newydd yma gan Lywodraeth Cymru yn helpu pobl yng Nghymru dod o hyd i gyngor a chymorth ar gyfer eu hamgylchiadau unigol yn ystod pandemig COVID-19
 • Mae’r tîm Trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol wedi gwneud ei hyfforddiant ar-lein ar gael i bawb am ddim yn ystod argyfwng y coronafeirws, i helpu pobl i adnabod arwyddion cam-drin a sut y gallant helpu i gweithio yn erbyn y risg uwch y bydd rhai pobl yn wynebu yn perthnasoedd camdriniol yn ystod y cyfyngiadau symud – gallwch gael mynediad iddo drwy fewngofnodi fel gwestai (guest log on) yn – learning2.wales.nhs.uk/course/view.php?id=71

PAPURAU BRIFFIO, ADRODDIADAU A CHANLLAWIAU ERAILL

LLINELLAU CYMORTH CYNGOR A CHYFEILLIO

YMGYRCHOEDD

 • Helpwch Cadw Cymru’n Ddiogel trwy’r pandemig trwy ddefnyddio’r pecyn ymgyrchu hwn gan Lywodraeth Cymru – sy’n cynnwys graffeg Twitter a deunyddiau eraill i’ch helpu chi i hyrwyddo’r canllawiau diweddaraf. [Saes yn unig]
 • Mae Arwyr Gofal Cymdeithasol yn fenter ar y cyfryngau cymdeithasol a ddatblygwyd gan bartneriaeth o asiantaethau ac unigolion sy’n awyddus i godi ymwybyddiaeth o waith y gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru
 • ‘Nawr yn fwy nag erioed mae angen i bobl feddwl yn ofalus am ble i ofyn am gyngor i osgoi pwysau ychwanegol ar y GIG y gaeaf hwn’ – Dyma’r alwad gan y Gweinidog Iechyd Vaughan Gething wrth i’n gwasanaethau gofal iechyd a’n byrddau iechyd barhau i ddelio â’r pandemig coronafeirws
 • Mae fferyllfeydd cymunedol yn dweud bod mwy yn manteisio ar y brechlyn ffliw wrth i Gymru gynnal ar ei rhaglen frechu fwyaf
 • Mae pobl ledled Cymru a Lloegr yn cael eu hannog i lawrlwytho ap COVID-19 y GIG i helpu i atal lledaeniad y coronafeirws a gwarchod eu hunain a’u hanwyliaid wrth i nifer yr achosion gynyddu

Diweddariadau COVID-19

Diweddariadau, blogiau a straeon newyddion da i fudiadau gwirfoddol yng Nghymru.