Rydym wedi coladu ein holl ganllawiau ac adnoddau ar gyfer mudiadau gwirfoddol yng Nghymru ar y dudalen ganllaw Covid-19 hon

Yma fe welwch wybodaeth a chyngor sy’n gysylltiedig â Coronafeirws ar bethau fel gwirfoddoli, cyllid, ymddiriedolwyr a llywodraethu, ac iechyd a lles.

Cyllid

  • Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd yn rhoi hyd at £50 miliwn i gefnogi prosiectau ledled Cymru, gan ddarparu cartrefi diogel a sefydlogi bobl i wneud yn siŵr nad ydynt yn mynd yn ddigartref ac nad oes neb yn cael eu gorfodi yn ôl i’r strydoedd
  • Mae CGGC yn dal i dderbyn ceisiadau gan Gronfa Gwydnwch y Trydydd Sector – cyllid Llywodraeth Cymru sy’n roi cymorth ariannol i fudiadau gwirfoddol yng Nghymru yn ystod argyfwng cyfredol Covid-19. Gwnewch gais ar ein gwefan
  • WEDI’I DIWEDDARU: Dewch o hyd i’r cronfeydd diweddaraf i gefnogi’r sector trwy’r pandemig ar Cyllido Cymru
  • Mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod £9 miliwn ar gael i helpu canol trefi ddod at ei hunain wedi’r coronafeirws
  • Ydy COVID-19 wedi effeithio eich gweithgaredd chwaraeon lleol chi? Mae modd i chi wneud cais am grant trwy’r Cronfa Cymru Actif er mwyn sicrhau bod eich clwb yn goroesi’r pandemig, neu eich helpu i baratoi eich gweithgaredd i ailddechrau’n ddiogel
  • Mae cronfa brys Sefydliad Steve Morgan wedi’i hymestyn tan ddiwedd mis Medi – ar agor i fudiadau gwirfoddol ledled Gogledd Cymru, Glannau Mersi a Sir Gaer
  • Bydd y rownd newydd o grantiau Cymru ac Affrica Llywodraeth Cymru yn ariannu gweithgareddau sy’n lliniaru effeithiau’r coronafeirws ar gymunedau yn Affrica. Os yw hyn yn swnio fel chi, ewch i dudalen cynllun grant Cymru ac Affrica i gael mwy o fanylion ar sut i wneud cais
  • Cyllid coronafeirws: pa gronfa ddylwn ni wneud cais amdani? Blog newydd o Alison Pritchard, Rheolwr Cyllido Cynaliadwy CGGC
  • Benthyciadau carlam mewn argyfwng– ar gyfer mudiadau’r sector gwirfoddol yng Nghymru i’w helpu drwy effeithiau gwaethaf llifogydd a’r Coronafeirws
  • Rhestr o ymatebion amrywiaeth o arianwyr i’r firws

Gwirfoddoli

Ymddiriedolwyr a llywodraethu

Iechyd a lles

Diweddariadau COVID-19

Diweddariadau, blogiau a straeon newyddion da i fudiadau gwirfoddol yng Nghymru.