Mae grŵp o bobl amrywiol yn dal eu dwylo

Canllaw am ddim wedi’i lansio i helpu elusennau i recriwtio ymddiriedolwyr ifanc

Cyhoeddwyd : 05/09/22 | Categorïau: Newyddion |

Mae ‘Our Bright Future’, partneriaeth a arweinir gan yr Ymddiriedolaethau Natur, wedi cyhoeddi canllaw am ddim i helpu elusennau i recriwtio ymddiriedolwyr ifanc i’w byrddau.

Mae ei Becyn Cyngor ar Ymddiriedolwyr Ifanc (Saesneg yn unig) yn cynnwys amrediad o adnoddau, gan gynnwys astudiaethau achos a thempledi, i arwain elusennau sy’n dymuno recriwtio a chynefino pobl ifanc fel ymddiriedolwyr.

Amcangyfrifir mai dim ond 0.5% o ymddiriedolwyr elusennau sydd rhwng 18 a 24 oed. O dan y gyfraith ymddiriedaethau, rhaid i ymddiriedolwyr a benodir fod dros 18 oed.

Noda’r canllaw fod llawer o fudiadau yn ‘awyddus i gael bwrdd amrywiol, yn enwedig trwy lygaid pobl iau’.

Meddai: ‘Mae byrddau ag ymddiriedolwyr o wahanol gefndiroedd a phrofiadau yn fwy tebygol o hybu trafodaethau a gwneud penderfyniadau gwell.’

Mae’r canllaw yn nodi chwe cham i’w gwneud hi’n haws i elusennau gael ymddiriedolwyr ifanc ar eu byrddau.

  1. Nodi bylchau mewn sgiliau a phrofiadau a chytuno ar yr hyn rydych chi’n chwilio amdano.
  2. Llunio ffurflen gais a disgrifiad rôl cynhwysol.
  3. Trefnu proses gyfweld hygyrch.
  4. Trefnu proses gynefino groesawgar.
  5. Cefnogi’r ymddiriedolwyr newydd cyn, yn ystod ac ar ôl cyfarfodydd bwrdd.
  6. Sicrhau profiad gwobrwyol yn ystod tymor y rôl a nodi’r hyn a ddysgwyd yn ystod y broses diwedd tymor.

Yn ôl Ellie Brown, ymddiriedolwr ifanc gyda’r ‘Yorkshire Dales Millennium Trust’: ‘Gall cynnwys pobl ifanc ym mhrosesau penderfynu mudiad gael effaith bositif, gan fod gan bobl ifanc syniadau newydd, blaenoriaethau gwahanol a safbwyntiau gwahanol. Gallant hefyd herio’r ffordd y mae mudiad yn ymhél â phobl ifanc, fel ei fod yn haws i bobl ifanc ymhél â’r mudiad.’

Menter £33 miliwn a gyllidir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yw ‘Our Bright Future’. Rhwng 2016 a 2021, datblygodd 31 o brosiectau ledled y DU i rymuso pobl ifanc rhwng 11 a 24 oed a’u helpu i ennill sgiliau a phrofiadau, ynghyd â gwella eu llesiant.

Eisiau’r newyddion diweddaraf, barna a chyhoeddiadau yn ogystal ag erthyglau defnyddiol ar bynciau sydd o bwys? Ymunwch gyda’n rhestr bostio. Bob wythnos rydym yn cynnig crynodeb o newyddion y sector wirfoddol a diweddariadau yn syth i’ch mewnflwch.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 08/04/24 | Categorïau: Gwirfoddoli | Newyddion |

Wythnos Gwirfoddolwyr 2024 – sut i gymryd rhan

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 08/03/24 | Categorïau: Newyddion |

Elusen Gymreig yn ennill gwobr iechyd anrhydeddus y DU

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 01/03/24 | Categorïau: Newyddion |

CGGC yn cyhoeddi Prif Weithredwr newydd

Darllen mwy