Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr (IiV) yw safon ansawdd y DU sy’n eich helpu i asesu a gwella ansawdd eich gwaith wrth reoli a chynnwys gwirfoddolwyr.

 

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr (IiV) yw safon ansawdd y DU ar gyfer arfer da mewn rheoli gwirfoddolwyr.

Os ydych chi eisiau gwerthuso ansawdd eich gwaith wrth reoli a chynnwys gwirfoddolwyr, profi a gwella effeithiolrwydd eich gwaith gyda gwirfoddolwyr a gwella enw da eich mudiad, mae Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yn darparu’r fframwaith delfrydol.

Mae ennill y safon yn dangos i’ch gwirfoddolwyr – a’ch darpar wirfoddolwyr – pa mor werthfawr ydyn nhw ac mae’n rhoi hyder iddyn nhw yn eich gallu i ddarparu profiad gwirfoddoli rhagorol. Mae hefyd yn sicrhau cyllidwyr ynghylch ansawdd eich arferion.

Y BROSES A’R ADNODDAU

Mae’r safon Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr (IiV) wedi bod ar waith ers 1995, a chafodd ei diwygio ym mis Mawrth 2021.

Er mwyn ennill y dyfarniad, mae angen i fudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr weithio ar chwe maes ansawdd.

Y chwe maes ansawdd

 1. Y weledigaeth ar gyfer gwirfoddoli
 2. Cynllunio ar gyfer gwirfoddolwyr
 3. Cynnwys gwirfoddolwyr
 4. Recriwtio a chroesawu gwirfoddolwyr
 5. Cefnogi gwirfoddolwyr
 6. Gwerthfawrogi a datblygu gwirfoddolwyr

Gellir lawrlwytho’r safon lawn yn www.investinginvolunteers.co.uk.

Proses chwe cham IiV

Mae’r dyfarniad Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yn dilyn proses syml â chwe cham.

Mae taith mudiad sy’n cynnwys gwirfoddolwyr yn dechrau trwy gofrestru yn www.investinginvolunteers.co.uk.

 • Cam 1 – Dechrau – Bydd gweithdy rhagarweiniol yn cael ei gynnig i’ch mudiad a bydd Asesydd IiV yn cael ei ddyrannu i chi. Bydd eich Asesydd IiV yno i’ch cefnogi drwy gydol y daith. Mae deunyddiau ac adnoddau ar gael i’ch llywio a’ch tywys drwy’r broses.
 • Cam 2 – Hunanasesu – Byddwch chi’n cwblhau rhestr wirio hunanasesu er mwyn gweld lle mae eich mudiad ar hyn o bryd o ran y safon.
 • Cam 3 – Gwella arferion – Unwaith y byddwch chi a’r asesydd wedi cytuno ar ba weithgareddau y bydd angen i chi eu cyflawni er mwyn bodloni’r safon neu, os ydych chi eisiau manteisio ar y cyfle i wella arferion, gweithgareddau a fydd yn mynd y tu hwnt i’r safon, bydd angen i chi lunio a chyflawni cynllun gwella arferion er mwyn eu cwblhau, gan ystyried sut byddwch chi’n cynnwys pobl eraill yn eich mudiad.
 • Cam 4 – Asesu – Bydd yr asesydd/aseswyr yn cwrdd â’ch mudiad, ar-lein neu dros y ffôn ac yn siarad â gwirfoddolwyr, staff ac aelodau bwrdd, yn ogystal ag edrych ar ddogfennaeth ysgrifenedig, er mwyn asesu a ydych chi’n bodloni’r safon.
 • Cam 5 – Ennill a dathlu’r dyfarniad – Unwaith y byddwch chi wedi ennill y dyfarniad, bydd rhywun yn cysylltu â chi gyda gwybodaeth am y dystysgrif, y plac a’r logo. Gallwch chi hefyd feddwl am sut gallwch chi ddathlu a rhoi cyhoeddusrwydd i’ch dyfarniad. Mae eich dyfarniad yn ddilys am dair blynedd.
 • Cam 6 – Gwelliant parhaus ac adnewyddu eich dyfarniad – Nawr eich bod wedi ennill y dyfarniad, dyma’ch cyfle i barhau i gadw at yr arferion da rydych chi wedi’u cyflawni ac i barhau i wella, gan gynnwys rhoi sylw i unrhyw bwyntiau datblygu a nodwyd yn eich adroddiad.

Ar draws Cymru, bydd gennych fynediad at gefnogaeth TSSW, (Cefnogi Trydydd Sector Cymru), a all eich helpu i hyrwyddo eich cyfleoedd gwirfoddoli, rhannu syniadau ac arfer da ar ddatblygu eich rhaglen wirfoddoli neu reolaeth a’ch cysylltu â rhwydweithiau lleol, rhanbarthol neu genedlaethol ar gyfer cefnogaeth cymheiriaid a/neu gydweithredu.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am Fuddsoddi mewn Gwirfoddolwyr ac, i lawrlwytho’r safon neu i gael dyfynbris – ewch www.investinginvolunteers.co.uk.

HANFODION IIV

Offeryn ar-lein am ddim yw Hanfodion IiV ac mae ar gael yn www.ncvo.org.uk/help-and-guidance/involving-volunteers/investing-in-volunteers-iiv-essentials. Gall unrhyw fudiad sy’n cynnwys gwirfoddolwyr ei ddefnyddio, am ddim. Gall Hanfodion IiV gael ei ddefnyddio fel fframwaith i lywio eich arferion a gwirio lle rydych chi yn erbyn y safon ar hyn o bryd. Nid oes ymrwymiad i barhau â’r dyfarniad ar ôl cwblhau Hanfodion IiV.

CYFLAWNWYR IIV AC ASTUDIAETHAU ACHOS

Mae Cyflawnwyr ac Aseswyr IiV o Gymru wedi rhannu eu teimladau a’u straeon llwyddiant gyda ni:

Mae rhestr hir o fudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr yng Nghymru sydd wedi ennill y safon IiV, gan gynnwys:

 • 21C Sir Benfro

A

 • Adferiad Recovery
 • Age Concern Abertawe
 • Age Concern Castell-nedd Port Talbot
 • Age Concern Sir Benfro
 • Age Cymru Bae Abertawe
 • Age Cymru Ceredigion
 • Age Cymru Dyfed
 • Age Cymru Sir Gâr
 • Amgueddfa ac Archifau Bwrdeistref Sirol Wrecsam
 • Amgueddfa Cymru
 • Arts Factory
 • Ash Cymru

B

 • Barnardos
 • Biwro Gwirfoddolwyr Crucywel
 • Biwro Gwirfoddolwyr y Fro
 • Bracken Trust
 • Bulliesout
 • Bwrdd Iechyd Hywel Dda
 • Bwyd Dros Ben Aber

C

 • Cadwch Gymru’n Daclus
 • Canolfan Yr Amgylchedd
 • Canolfan Bywyd Gwyllt Morol Bae Ceredigion
 • Canolfan Canser Felindre
 • Canolfan Farchogaeth Arbennig Clwyd
 • Canolfan Gofalwyr Abertawe
 • Canolfan Gymorth Trais a Cham-drin Rhywiol – GO Cymru
 • Care for the Family
 • Circus Eruption
 • Crest Co-operative Ltd 

 • Cornelly Development Trust
 • Cyngor ar Bopeth Caerffili a Blaenau Gwent
 • Cyngor ar Bopeth Caerffili Blaenau Gwent
 • Cyngor ar Bopeth Ceredigion
 • Cyngor ar Bopeth Rhondda Cynon Taf
 • Cyngor Ffoaduriaid Cymru
 • Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe
 • Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot
 • Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint
 • Cymdeithas Gymunedol y Gilfach Goch
 • Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr
 • Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys
 • Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam (AVOW)
 • Cymorth Ceredigion Homestart
 • Cymorth Cymunedol Llanandras a Norton
 • Cymorth Cynllunio Cymru
 • Cymorth i Fenywod Caerdydd
 • Cymorth i Fenywod Cwm Cynon
 • Cymru Ddiogelach
 • Cynllun Mentora Plws y Bont
 • Cynllun Ward Canolog Gogledd Cymru
 • Cymru Ddiogelach

D

 • DASU – Uned Diogelwch Trais Teuluol
 • Digartref Ynys Môn
 • Disability Can Do
 • Drugaid/Barod
 • Dyfodol Disglair Rhyl

E

 • EYST (Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig)

F

 • Fferm Gymunedol Abertawe

G

 • GIG Bro Morgannwg
 • Groundwork Cymru
 • Groundwork Gogledd Cymru
 • Groundwork Gogledd Cymru – Y Grŵp
 • Gwasanaeth Cam-drin Domestig Caerfyrddin
 • Gwasanaeth Cyfryngu Cymunedol Rhondda Cynon Taf
 • Gwasanaeth Eirioli Iechyd Meddwl Sir y Fflint
 • Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol RVS (Cenedlaethol)
 • Gweithredu yn Erbyn Caledi Sir Benfro (PATCH)
 • Gweithredu yng Nghaerau a Threlai (ACE)
 • Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor
 • Gwirfoddoli Myfyrwyr Caerdydd
 • Gwirfoddoli Myfyrwyr Discovery Abertawe

H

 • Headway Caerdydd
 • Home start Sir y Fflint
 • Home-Start Dwyrain Caerdydd
 • Home-Start Sir Fynwy

K

 • KIM Inspire
 • Knighton and District Community Centre

L

 • Llwybrau Newydd

M

 • Merthyr Tudful Mwy Diogel
 • Mind Aberconwy
 • MIND Bwrdeistref Caerffili
 • Mind Casnewydd
 • MIND Conwy
 • MIND Cymru
 • Mind Dyffryn Clwyd
 • MIND Merthyr a’r Cymoedd
 • Mirus Wales

N

 • Neuadd Bentref Aberporth
 • Newlink Wales

O

 • OASIS Caerdydd

P

 • Partneriaeth Parc Caia
 • Popham Kidney Support 

 • Prime Cymru
 • Prosiect Evolve

R

 • Ray Ceredigion
 • Rhieni Cymunedol Sir y Fflint
 • Rhwydwaith Menywod Lleiafrifoedd Ethnig

S

 • Sgiliau a Gwirfoddoli Cymru
 • Shelter Cymru
 • SNAP Cymru
 • Stephens and George
 • Strategaeth Adfywio Cymunedol Bryncynon

T

 • Tai Taf
 • Tîm Troseddau Ieuenctid Castell-nedd Port Talbot
 • Tîm Troseddau Ieuenctid Merthyr Tudful
 • Toogoodtowaste
 • The Mentor Ring
 • The Wilderness Trust

U

 • Undeb Myfyrwyr Aberystwyth

V

 • Vision 21

W

 • Wastesavers

Y

 • Y Wallich
 • Ymddiriedolaeth Genedlaethol Sir Gaerfyrddin (Dinefwr)
 • Ymddiriedolaeth GIG Conwy a Sir Ddinbych
 • Ymddiriedolaeth Y Plwyf
 • Ynni Adnewyddadwy Cwm Arian