Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr (IiV) yw safon ansawdd y DU sy’n eich helpu i asesu a gwella ansawdd eich gwaith wrth reoli a chynnwys gwirfoddolwyr.

 

CGGC (Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru) sy’n rheoli Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yng Nghymru. Yr un yw’r safonau, yr asesiad a’r achrediad i bob mudiad, ble bynnag y mae yn y DU.

Os ydych chi eisiau gwerthuso ansawdd eich gwaith wrth reoli a chynnwys gwirfoddolwyr, profi a gwella effeithiolrwydd eich gwaith gyda gwirfoddolwyr a gwella enw da eich mudiad, mae Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yn darparu’r fframwaith delfrydol. Mae IiV ar gael i unrhyw fudiad gwirfoddol a chaiff ei gydnabod yn yr un modd ym mhob un o bedair gwlad y DU.

Mae ennill y safon yn dangos i’ch gwirfoddolwyr – a’ch darpar wirfoddolwyr – pa mor werthfawr ydyn nhw ac mae’n rhoi hyder iddyn nhw yn eich gallu i ddarparu profiad gwirfoddoli rhagorol. Mae hefyd yn sicrhau cyllidwyr ynghylch ansawdd eich arferion.

Y BROSES A’R ADNODDAU

Mae’r safon Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr (IiV) wedi bod ar waith ers 1995. Mae wedi’i diwygio a’i hailwampio’n ddiweddar, gyda’r safon ddiwygiedig yn cael ei lansio ym mis Mawrth 2021. Er mwyn ennill y dyfarniad, mae angen i fudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr weithio ar chwe maes ansawdd.

Y chwe maes ansawdd

 1. Y weledigaeth ar gyfer gwirfoddoli
 2. Cynllunio ar gyfer gwirfoddolwyr
 3. Cynnwys gwirfoddolwyr
 4. Recriwtio a chroesawu gwirfoddolwyr
 5. Cefnogi gwirfoddolwyr
 6. Gwerthfawrogi a datblygu gwirfoddolwyr

Gellir lawrlwytho’r safon lawn yn www.investinginvolunteers.co.uk.

Proses chwe cham IiV

Mae’r dyfarniad Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr newydd yn dilyn proses syml â chwe cham.

Mae taith mudiad sy’n cynnwys gwirfoddolwyr yn dechrau trwy gofrestru yn www.investinginvolunteers.co.uk.

 • Cam 1 – Dechrau – Bydd gweithdy rhagarweiniol yn cael ei gynnig i’ch mudiad a bydd asesydd IiV yn cael ei ddyrannu i chi. Bydd eich Asesydd IiV yno i’ch cefnogi drwy gydol y daith. Mae deunyddiau ac adnoddau diwygiedig hefyd ar gael i’ch llywio a’ch tywys drwy’r broses.
 • Cam 2 – Hunanasesu – Byddwch chi’n cwblhau rhestr wirio hunanasesu er mwyn gweld lle mae eich mudiad ar hyn o bryd o ran y safon.
 • Cam 3 – Gwella arferion – Unwaith y byddwch chi a’r asesydd neu gynghorydd wedi cytuno ar ba weithgareddau y bydd angen i chi eu cyflawni er mwyn bodloni’r safon neu, os ydych chi eisiau manteisio ar y cyfle i wella arferion, gweithgareddau a fydd yn mynd y tu hwnt i’r safon, bydd angen i chi lunio a chyflawni cynllun gwella arferion er mwyn eu cwblhau, gan ystyried sut byddwch chi’n cynnwys pobl eraill yn eich mudiad.
 • Cam 4 – Asesu – Bydd yr asesydd/aseswyr yn cwrdd â’ch mudiad, yn bersonol neu ar-lein a thros y ffôn ac yn siarad â gwirfoddolwyr, staff ac aelodau bwrdd, yn ogystal ag edrych ar ddogfennaeth ysgrifenedig, er mwyn asesu a ydych chi’n bodloni’r safon.
 • Cam 5 – Ennill a dathlu’r dyfarniad – Unwaith y byddwch chi wedi ennill y dyfarniad, bydd rhywun yn cysylltu â chi gyda gwybodaeth am y dystysgrif, y plac a’r logo. Gallwch chi hefyd feddwl am sut gallwch chi ddathlu a rhoi cyhoeddusrwydd i’ch dyfarniad. Mae eich dyfarniad yn ddilys am dair blynedd.
 • Cam 6 – Gwelliant parhaus ac adnewyddu eich dyfarniad – Nawr eich bod wedi ennill y dyfarniad, dyma’ch cyfle i barhau i gadw at yr arferion da rydych chi wedi’u cyflawni ac i barhau i wella, gan gynnwys rhoi sylw i unrhyw bwyntiau datblygu a nodwyd yn eich adroddiad.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am Fuddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yn www.investinginvolunteers.co.uk.

HANFODION IIV

Offeryn ar-lein am ddim yw Hanfodion IiV ac mae ar gael yn knowhow.ncvo.org.uk/tools-resources/investing-in-volunteers-iiv-essentials. Gall unrhyw fudiad sy’n cynnwys gwirfoddolwyr ei ddefnyddio, am ddim. Gall Hanfodion IiV gael ei ddefnyddio fel fframwaith i lywio eich arferion a gwirio lle rydych chi yn erbyn y safon ar hyn o bryd. Nid oes ymrwymiad i barhau â’r dyfarniad ar ôl cwblhau Hanfodion IiV.

BETH YDYM NI’N EI GYNNIG?

Cyn-asesiad ac Asesiad Safonol

Mae hwn yn addas i fudiadau sydd eisiau cwblhau’r dyfarniad, gan ddefnyddio’r broses safonol, yn enwedig y rheini â phrofiad mewn rheoli gwirfoddolwyr a/neu fudiadau sy’n adnewyddu eu safon.

Mae’r costau asesu yn dechrau o £1,755, ac mae’n dibynnu ar gymhlethdod a maint eich mudiad.

Canlyniad y daith hon fyddai i chi ennill y dyfarniad, a fydd yn cael ei adnewyddu bob tair blynedd.

Llwybr arall: Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr â Chymorth

Mae hwn yn llwybr Cyn-asesu ac Asesu fel uchod, sy’n cynnwys cymorth ychwanegol am gost o £350 y diwrnod ar ben y pris safonol. Bydd maint y cymorth yn cael ei gytuno â chi ymlaen llaw. Mae’r llwybr hwn yn addas i fudiadau sydd eisiau cwblhau’r dyfarniad ond sydd angen cymorth datblygu ychwanegol neu i’r rheini sy’n newydd i reoli gwirfoddolwyr.

Canlyniad y daith hon fyddai i chi ennill y dyfarniad, a fydd yn cael ei adnewyddu bob tair blynedd.

I gael dyfynbris ar gyfer Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr, cofrestrwch ar www.investinginvolunteers.co.uk.

Costau

 • Mudiad gwirfoddol:
  £1,755 Bach (1 – 30 o wirfoddolwyr) 1 dydd
  £2,275 Canolig (31 – 200 o wirfoddolwyr) 2 dyddiau
  £2,600 Mawr (201 – 500 o wirfoddolwyr) 3 dyddiau
  £3,100 Mawr iawn (501 – 3000 o wirfoddolwyr) 4 dyddiau
  O £3,600 Mwyaf (3000+ o wirfoddolwyr) 5 – 10 dyddiau
 • Mudiad yn y sector cyhoeddus:
  £2,550 Bach (1 – 30 o wirfoddolwyr) 1 dydd
  £3,000 Canolig (31 – 200 o wirfoddolwyr) 2 dyddiau
  £3,700 Mawr (201 – 500 o wirfoddolwyr) 3 dyddiau
  £4,300 Mawr iawn (501 – 3000 o wirfoddolwyr) 4 dyddiau
  O £4,750 Mwyaf (3000+ o wirfoddolwyr) 5 – 10 dyddiau
 • Mudiad preifat:
  £3,200 Bach (1 – 30 o wirfoddolwyr) 1 dydd
  £3,850 Canolig (31 – 200 o wirfoddolwyr) 2 dyddiau
  £4,550 Mawr (201 – 500 o wirfoddolwyr) 3 dyddiau
  £5,400 Mawr iawn (501 – 3000 o wirfoddolwyr) 4 dyddiau
  O £5,850 Mwyaf (3000+ o wirfoddolwyr) 5 – 10 dyddiau

*Costau ychwanegol am ddiwrnodau ychwanegol neu gymorth pwrpasol
£350 y diwrnod. Unrhyw gostau ychwanegol, e.e. cymorth ychwanegol neu ddiwrnodau asesu ychwanegol yn ôl yr angen ac fel y cytunwyd

**Wrth gwblhau: Placiau cyflawnwyr £45+TAW yr un

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os hoffech drafod prisiau IiV ymhellach, mae croeso i chi gysylltu â thîm CGGC yn iiv@wcva.cymru.

CYFLAWNWYR IIV AC ASTUDIAETHAU ACHOS

Mae Cyflawnwyr IiV wedi rhannu eu teimladau a’u straeon llwyddiant gyda ni, a gallwch chi eu darllen yma:

Mae rhestr hir o fudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr yng Nghymru sydd wedi ennill y safon IiV, gan gynnwys:

 • 21C Sir Benfro

A

 • Adferiad Recovery
 • Age Concern Abertawe
 • Age Concern Castell-nedd Port Talbot
 • Age Concern Sir Benfro
 • Age Cymru Bae Abertawe
 • Age Cymru Ceredigion
 • Age Cymru Dyfed
 • Age Cymru Sir Gâr
 • Amgueddfa ac Archifau Bwrdeistref Sirol Wrecsam
 • Amgueddfa Cymru
 • Arts Factory
 • Ash Cymru

B

 • Barnardos
 • Biwro Gwirfoddolwyr Crucywel
 • Biwro Gwirfoddolwyr y Fro
 • Bulliesout
 • Bwrdd Iechyd Hywel Dda
 • Bwyd Dros Ben Aber

C

 • Cadwch Gymru’n Daclus
 • Canolfan Bywyd Gwyllt Morol Bae Ceredigion
 • Canolfan Canser Felindre
 • Canolfan Farchogaeth Arbennig Clwyd
 • Canolfan Gofalwyr Abertawe
 • Canolfan Gymorth Trais a Cham-drin Rhywiol – GO Cymru
 • Care for the Family
 • Cyngor ar Bopeth Caerffili a Blaenau Gwent
 • Cyngor ar Bopeth Caerffili Blaenau Gwent
 • Cyngor ar Bopeth Ceredigion
 • Cyngor ar Bopeth Rhondda Cynon Taf
 • Cyngor Ffoaduriaid Cymru
 • Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe
 • Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot
 • Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint
 • Cymdeithas Gymunedol y Gilfach Goch
 • Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr
 • Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys
 • Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam (AVOW)
 • Cymorth Ceredigion Homestart
 • Cymorth Cymunedol Llanandras a Norton
 • Cymorth Cynllunio Cymru
 • Cymorth i Fenywod Caerdydd
 • Cymorth i Fenywod Cwm Cynon
 • Cymru Ddiogelach
 • Cynllun Mentora Plws y Bont
 • Cynllun Ward Canolog Gogledd Cymru

D

 • DASU – Uned Diogelwch Trais Teuluol
 • Digartref Ynys Môn
 • Disability Can Do
 • Drugaid/Barod

E

 • EYST (Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig)

F

 • Fferm Gymunedol Abertawe

G

 • GIG Bro Morgannwg
 • Groundwork Cymru
 • Groundwork Gogledd Cymru
 • Groundwork Gogledd Cymru – Y Grŵp
 • Gwasanaeth Cam-drin Domestig Caerfyrddin
 • Gwasanaeth Cyfryngu Cymunedol Rhondda Cynon Taf
 • Gwasanaeth Eirioli Iechyd Meddwl Sir y Fflint
 • Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol RVS (Cenedlaethol)
 • Gweithredu yn Erbyn Caledi Sir Benfro (PATCH)
 • Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor
 • Gwirfoddoli Myfyrwyr Caerdydd
 • Gwirfoddoli Myfyrwyr Discovery Abertawe

H

 • Headway Caerdydd
 • Home start Sir y Fflint
 • Home-Start Dwyrain Caerdydd
 • Home-Start Sir Fynwy

K

 • KIM Inspire

L

 • Llwybrau Newydd

M

 • Merthyr Tudful Mwy Diogel
 • Mind Aberconwy
 • MIND Bwrdeistref Caerffili
 • Mind Casnewydd
 • MIND Cymru
 • Mind Dyffryn Clwyd
 • MIND Merthyr a’r Cymoedd
 • Mirus Wales

N

 • Neuadd Bentref Aberporth
 • Newlink Wales

P

 • Partneriaeth Parc Caia
 • Prosiect Evolve

R

 • Ray Ceredigion
 • Rhieni Cymunedol Sir y Fflint
 • Rhwydwaith Menywod Lleiafrifoedd Ethnig

S

 • Sgiliau a Gwirfoddoli Cymru
 • Shelter Cymru
 • SNAP Cymru
 • Stephens and George
 • Strategaeth Adfywio Masnachol Bryncynon

T

 • Tai Taf
 • Tîm Troseddau Ieuenctid Castell-nedd Port Talbot
 • Tîm Troseddau Ieuenctid Merthyr Tudful
 • Toogoodtowaste
 • The Mentor Ring

U

 • Undeb Myfyrwyr Aberystwyth

V

 • Vision 21

W

 • Wastesavers

Y

 • Y Wallich
 • Ymddiriedolaeth Genedlaethol Sir Gaerfyrddin (Dinefwr)
 • Ymddiriedolaeth GIG Conwy a Sir Ddinbych