Woman speaking into a megaphone and smiling, there are protesters in the background

Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru

Cyhoeddwyd : 06/03/20 | Categorïau: Cyllid | Dylanwadu |

A ydych am gael dweud eich barn ynghylch y dyfodol o ran buddsoddi rhanbarthol yng Nghymru?

Mae lansiad (28 Chwefror 2020) yr ymgynghoriad 12 wythnos ‘Fframwaith ar gyfer Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru’ yn rhoi’r cyfle i bawb i benderfynu pa ddulliau fydd yn gweithio orau o ran sicrhau twf a chynwysoldeb ym mhob rhan o Gymru.

Gwnaeth cynigion yr ymgynghoriad osod ar waith fframwaith mwy syml a hyblyg a oedd yn canolbwyntio ar bedwar maes buddsoddi cyffredinol sy’n cwmpasu cynhyrchiant busnes, cymunedau iachach a mwy cynaliadwy, yr economi di-garbon, a lleihau anghydraddoldebau incwm i bobl.

Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i glywed eich barn ar y cynigion a amlinellir yn y ddogfen ymgynghori.  I gefnogi hyn, mae nhw’n cynnal pedwar digwyddiad ymgysylltu ledled Cymru:

Bydd Huw Irranca-Davies AC, Cadeirydd y Grŵp Llywio Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru, yn traddodi un o’r prif anerchiadau ym mhob digwyddiad.  Bydd pob digwyddiad yn cynnwys cyflwyniadau gan swyddogion Llywodraeth Cymru, ac yn cynnig cyfleoedd ar gyfer trafodaeth ac adborth ar gynigion yr ymgynghoriad drwy sesiynau gweithdy.

Am fudiadau sydd methu mynychu’r digwyddiadau yma, gallwch ddarparu barn ac adborth ar yr ymgynghoriad drwy ymateb i gyfres o gwestiynau a restrir yn y ddolen ganlynol ar wefan Llywodraeth Cymru: https://gov.wales/Framework-for-Regional-investment-in-Wales.  Dyddiad cau’r ymgynghoriad yw 22 Mai.

Mae nhw hefyd yn croesawu gwahoddiadau i drafod yr ymgynghoriad mewn digwyddiadau a drefnir gan y sefydliad, grŵp neu sector yr ydych yn eu cynrychioli. Gofynnir i chi gyflwyno eich cais i: RegionalInvestmentInWales@gov.cymru

 

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 06/02/24 | Categorïau: Cyllid | Dylanwadu |

Cronfa allweddol ar gyfer gweithredu cymunedol ar yr hinsawdd mewn perygl

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 12/01/24 | Categorïau: Cyllid | Newyddion |

Cynllun Effeithlonrwydd Ynni – Grantiau gosod ar agor nawr

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 05/01/24 | Categorïau: Cyllid | Newyddion |

Eisiau gwella effeithlonrwydd ynni eich mudiad?

Darllen mwy