Mae grŵp o bobl amrywiol yn dal eu dwylo

Angen cynrychiolydd panel Cymru ar gyfer safon gwirfoddoli IiV

Cyhoeddwyd : 11/01/22 | Categorïau: Gwirfoddoli | Newyddion |

Ymunwch â’r panel Sicrhau Ansawdd i gynrychioli Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr (IiV) Cymru a chyfrannu at y gwaith o sicrhau cysondeb yn y broses IiV ledled y DU.

Mae Grŵp Gweithrediadau Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr y DU wedi adolygu ei broses Sicrhau Ansawdd, o dan arweiniad Fforwm Gwirfoddoli UKVF UK. Rydyn ni eisiau penodi cynrychiolydd gwirfoddol dros Gymru ar Banel Sicrhau Ansawdd Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr y DU. Byddai gwybodaeth am y Safon ac am systemau ansawdd yn gyffredinol yn ddefnyddiol.

Os ydych chi’n gwybod am unrhyw un a allai fod â diddordeb, cysylltwch â Korina Tsioni ktsioni@wcva.cymru, Rheolwr Gwlad Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yng Nghymru.

Beth yw Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr (IiV)

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr (IiV) yw safon ansawdd y DU ar gyfer arferion da wrth reoli gwirfoddolwyr, a chaiff ei reoli gan CGGC yng Nghymru.

Mae Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yn eiddo i’r prif asiantaethau datblygu gwirfoddolwyr ym mhob gwlad briodol o’r DU (Fforwm Gwirfoddoli’r DU – UKVF).

Arweinir Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) yng Nghymru, Volunteer Scotland yn yr Alban, a Volunteer Now yng Ngogledd Iwerddon. Ar hyn o bryd, Volunteer Now yw’r prif gyswllt i fudiadau yn Lloegr a Gweriniaeth Iwerddon.

I gael rhagor o wybodaeth am IiV, ei fuddion a’i broses, ewch i https://investinginvolunteers.co.uk/ (Saesneg yn unig)

 

Panel Sicrhau Ansawdd a Rôl Aelod Panel Annibynnol yng Nghymru

Mae’r Panel Sicrhau Ansawdd yn cynnwys Prif Asesydd cynrychiadol o bob un o’r pedair gwlad (Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban( ac Aelodau Annibynnol allanol sydd â phrofiad ac arbenigedd penodol mewn cyflwyno systemau ansawdd.

Caiff y Panel ei arwain gan Gadeirydd Annibynnol, a benodir gan UKVF.

Diben y Panel Sicrhau Ansawdd yw sicrhau bod yr ansawdd yn cael ei gynnal mewn IiV ledled y DU ac adrodd i’r UKVF ar hyn. Maen nhw’n gwneud hyn drwy gyflawni rôl gymedroli ar yr holl broses.

 • Rôl y Panel yw: Monitro ansawdd a chysondeb arferion a gweithdrefnau asesu yn erbyn y safon.
 • Rhoi sicrwydd i’r Corff Dyfarnu fod Aseswyr a Phrif Aseswyr yn gweithredu yn unol â safonau a gweithdrefnau o ansawdd da.
 • Sicrhau arferion asesu safonol.
 • Sicrhau bod Aseswyr/Prif Aseswyr yn gymwys yn eu rolau, gan fonitro eu:
  • gallu i asesu
  • gallu wrth lunio adroddiadau
  • gwybodaeth am y safonau ac arferion da
  • gwybodaeth am y system a’r ddogfennaeth
  • dealltwriaeth o’r broses Sicrhau Ansawdd.
 • Rhoi cymorth a gwiriad ansawdd ychwanegol os bydd yr awdurdod lleol a’r Rheolwr Gwlad yn nodi problem yn ystod y broses
 • Clywed apeliadau gan fudiadau cofrestredig ac adrodd cwynion i’r UKVF.

Bydd y Panel Sicrhau Ansawdd yn cwrdd fel grŵp unwaith y flwyddyn, a’r cyfarfod cyntaf yn cael ei gynnal ym mis Ebrill 2022.

Bob chwarter, bydd yr aelodau Panel Annibynnol yn samplu’r dogfennau yn ffolderi hyd at ddau fudiad ac yn rhoi adborth i’r Prif Asesydd sy’n gyfrifol am y mudiadau. Bydd y Panel Sicrhau Ansawdd yn anfon adroddiad blynyddol at yr UKVF.

Rydyn ni eisoes wedi llenwi rôl y Prif Asesydd cynrychiadol dros Gymru.

Felly, rydyn ni’n edrych am rôl yr aelod Panel Annibynnol dros Gymru – ef neu hi fydd cynrychiolydd gwirfoddol Cymru ar Banel Sicrhau Ansawdd Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr y DU.  I fynegi diddordeb, cysylltwch â Korina Tsioni – ktsioni@wcva.cymru 

Os oes gennych ddiddordeb yn y rôl hon, anfonwch eich Datganiad o Ddiddordeb at ktsioni@wcva.cymru erbyn diwedd dydd Mercher 26 Ionawr (11.59pm).

Rydym yn gofyn am ddatganiadau o ddiddordeb drwy e-bost, gan esbonio;

 1. a) Pam mae gennych ddiddordeb mewn ymgymryd â’r rôl
 2. b) Pa brofiad perthnasol rydych chi’n ei gyflwyno i’r rôl

Dyddiad cau: diwedd dydd Mercher 26 Ionawr (11.59pm).

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 25/11/22 | Categorïau: Gwirfoddoli | Newyddion |

Llongyfarchiadau i enillwyr 2022 Gwobrau Elusennau Cymru

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 04/11/22 | Categorïau: Gwirfoddoli |

Blas ar wirfoddoli i bobl ifanc yng Nghaerdydd

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 28/10/22 | Categorïau: Gwirfoddoli | Hyfforddiant a digwyddiadau |

Datblygu potensial gwirfoddoli

Darllen mwy