Group of people placing hands on top of each other

Amrywiol. Barod am newid. Partneriaid cyfartal.

Cyhoeddwyd : 25/07/22 | Categorïau: Newyddion |

Rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda’n haelodau a’n partneriaid i feddwl am beth all pob un ohonom ni ei wneud yn ystod y bum mlynedd nesaf i fynd ati’n gadarnhaol i lunio dyfodol gwell i Gymru.

Mae pobl yng Nghymru bob amser wedi dod ynghyd o’u gwirfodd pan maen nhw eisiau gwneud gwahaniaeth. Heddiw, mae gan Gymru filoedd o fudiadau gwirfoddol, yn cynnwys pobl gyffredin sy’n cymryd camau bach i bob golwg, sy’n arwain at wahaniaeth enfawr.

Ond rydyn ni’n gwybod bod y blynyddoedd diwethaf wedi bod yn anodd tu hwnt i bobl yng Nghymru a thu hwnt. Mae mudiadau gwirfoddol wedi wynebu adegau anodd. Rydyn ni wedi profi effeithiau’r pandemig, y newid yn yr hinsawdd a’r anghydraddoldebau cynyddol, ac mae newidiadau a heriau mawr o’n blaenau.

I oresgyn yr heriau hyn, mae angen i fudiadau gwirfoddol ddod ynghyd, trefnu ac edrych ymlaen er mwyn paratoi ar gyfer y dyfodol. Dyma pam y ffurfiwyd CGGC yr holl flynyddoedd hynny yn ôl, er mwyn galluogi mudiadau gwirfoddol yng Nghymru i wneud mwy o wahaniaeth gyda’i gilydd.

ADDASU I ATEB YR HERIAU SYDD O’N BLAENAU

I wneud yn siŵr y gall pob un ohonom ni wynebu heriau heddiw, rydym ni wedi bod yn gweithio gyda’n staff a’n haelodau. Gyda’n gilydd, rydyn ni wedi bod yn meddwl am yr hyn y gallwn ni ei wneud yn ystod y bum mlynedd nesaf i lunio dyfodol gwell ar gyfer Cymru, a hynny mewn modd cadarnhaol.

Rydyn ni eisiau gweithredu nawr i greu dyfodol lle mae mudiadau gwirfoddol a gwirfoddoli yn ffynnu ledled Cymru, gan wella llesiant pawb.

EIN FFOCWS DROS Y PUM MLYNEDD NESAF

Rydym yn credu i lwyddo, bydd angen i’n sector fod yn amrywiol, yn barod i newid, ac i fod yn bartneriaid cyfartal mewn gwella llesiant yng Nghymru …

…lle y caiff cyfraniad pawb ei werthfawrogi, a lle gall pawb ddod ynghyd i helpu i wireddu pethau.

Dyma beth fyddwn ni’n canolbwyntio arno yn ystod y bum mlynedd nesaf, ond allwn ni ddim gwneud hyn ar ein pennau ein hunain. Rydym yn galw ar ein holl aelodau a’n partneriaid i chwarae ei ran i’n galluogi ni i wneud mwy o wahaniaeth gyda’n gilydd.

MWY AM EIN STRATEGAETH NEWYDD

Gwnaethon ni siarad ag aelodau CGGC, Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig (EYST) a Chroes Goch Cymru yn ddiweddar ynghylch y problemau sydd wrth wraidd y gwaith hwn.

 

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu mwy, cysylltwch neu gallwch chi edrych ar ein strategaeth hawdd ei darllen ar gyfer 2022-27.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 13/06/24 | Categorïau: Newyddion |

Gweithio i ni – dwy rôl newydd yn CGGC

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 03/06/24 | Categorïau: Gwirfoddoli | Newyddion |

Wythnos Gwirfoddolwyr 2024 – sut i gymryd rhan

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 28/05/24 | Categorïau: Hyfforddiant a digwyddiadau | Newyddion |

gofod3 – un wythnos i fynd!

Darllen mwy