Ein pwrpas ni yw galluogi mudiadau gwirfoddol yng Nghymru i wneud mwy o wahaniaeth gyda’n gilydd.

Pwy ydym ni

CGGC yw’r corff aelodaeth cenedlaethol ar gyfer mudiadau gwirfoddol yng Nghymru.

Ein ffordd o weithio

  • Cynnwys aelodau
  • Bod yn agored ac yn gynhwysol
  • Edrych ymlaen
  • Gweithio gydag eraill
  • Defnyddio tystiolaeth
  • Sicrhau’r effaith fwyaf posib

Ein stori

Mae pobl Cymru bob amser wedi dod at ei gilydd o’u gwirfodd, nid i wneud arian nac am fod y gyfraith yn dweud bod rhaid iddynt, ond am eu bod eisiau gwneud gwahaniaeth.

Ein tîm

Llun proffil o Alison Pritchard Rheolwr Cyllid Cynaliadwy i CGGC

Alison Pritchard

David Cook, Swyddog Polisi

David Cook

Matt Brown, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Buddsoddiadau

Matthew Brown

Darllen mwy

Gweithio i CGGC

A oes gennych chi ddiddordeb gweithio i CGGC?

Rydym yn cynnig ystod eang o fuddion a chyflogaeth hyblyg sy’n gwneud gwahaniaeth.

Two beaming women wearing t-shirts that read WCVA CGGC

Ein strategaeth

Yma yn CGGC, rydym wedi datblygu ein fframwaith strategol i’n helpu i ganolbwyntio ar y gwahaniaeth yr ydyn ni am ei wneud fel mudiad.

Rydym yn gweithredu fel rhan o grŵp ehangach. Mae grŵp CGGC yn cynnwys CGGC, Cynnal Cymru a Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru.

Teulu CGGC

Cynnal Cymru yw’r sefydliad sy’n arwain y maes mewn datblygu cynaliadwy yng Nghymru. Cenhadaeth y mudiad yw gwneud Cymru’n gymdeithas gynaliadwy, effeithlon mewn adnoddau ac isel mewn carbon, sy’n ffynnu â chydbwysedd â’r ecosystemau naturiol sy’n cefnogi’r gymdeithas honno. Darganfod mwy

Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru yw’r darparwr arweiniol ym maes buddsoddi cymdeithasol i fentrau cymdeithasol a’r trydydd sector yn ehangach yng Nghymru. Mae cyllid ad-daladwy ar gael drwy amryfal ffyrdd sydd wedi’u dylunio i gynorthwyo mudiadau i dyfu a dod yn fwy cynaliadwy. Darganfod mwy

Ein heffaith

Mae ein hadroddiadau blynyddol yn amlygu’r prif newidiadau yr ydym wedi’u gwneud. Darllenwch ragor am ein storïau a’r gwaith a wneir gan ein haelodau bob dydd sy’n newid bywydau.

Rhwydwaith o gefnogaeth

Rydym yn falch o fod yn rhan o rwydwaith o gefnogaeth ar gyfer mudiadau gwirfoddol yng Nghymru

Rydym yn gweithio’n agos gyda’n partneriaid mewn Cynghorau Gwirfoddol Sirol lleol fel rhan o Cefnogi Trydydd Sector Cymru. Drwy gydweithio, gallwn wneud mwy o wahaniaeth wrth weithio tuag at y nodau cyffredin yr ydym am eu cyflawni ledled Cymru. Rydym yn canolbwyntio ar drefniadau llywodraethu da, dylanwadu ac ymgysylltu, gwirfoddoli ac ariannu sector gynaliadwy. Darllen mwy

Rydym yn gweithio’n agos â rhwydweithiau’r sector gwirfoddol cenedlaethol drwy Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector. Dyma ffordd allweddol i’r sector siarad â Llywodraeth Cymru, a chlywed ganddi. Mae’n galluogi mudiadau gwirfoddol yng Nghymru i gael llais cryfach gyda’n gilydd. Darllen mwy

Ein prosiectau

Cyllid | Gwybodaeth a chymorth | Hyfforddiant a digwyddiadau |

Partneriaethau Natur Lleol (PNLl) Cymru

Nid yn unig yw natur yn brydferth, ond mae hefyd yn sylfaenol i’n bywydau. Ni allwn oroesi hebddo, ond mae amgylchedd naturiol
Darllen mwy

Dylanwadu | Gwybodaeth a chymorth |

Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit

Brexit yw’r newid cymdeithasol mwyaf a welwyd yng Nghymru ers degawd. Rydym am sicrhau bod mudiadau gwirfoddol yng Nghymru yn barod am
Darllen mwy

Gwirfoddoli |

Helplu

Mae’r Helplu yn gweithio gyda Cefnogi Trydydd Sector Cymru, Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill i ddatblygu potensial gwirfoddoli i gefnogi gwasanaethau iechyd
Darllen mwy
Darllen mwy

Y newyddion diweddaraf

Cyhoeddi ar: 21/09/20
Categorïau: Cyllid | Gwybodaeth a chymorth |

Pam mae rheoliadau’n bwysig i godwyr arian yng Nghymru

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 21/09/20
Categorïau: Gwirfoddoli |

Teclyn hunanasesu newydd ar gyfer ymgysylltu â gwirfoddolwyr

Darllen mwy

Cyhoeddi ar: 18/09/20
Categorïau: Cyllid |

Dyddiad cau yn agosáu ar gyfer y Gronfa Benthyciadau Gwydnwch ac Adferiad

Darllen mwy
Darllen mwy