Ein pwrpas ni yw galluogi mudiadau gwirfoddol yng Nghymru i wneud mwy o wahaniaeth gyda’n gilydd.

Pwy ydym ni

CGGC yw’r corff aelodaeth cenedlaethol ar gyfer mudiadau gwirfoddol yng Nghymru.

Ein ffordd o weithio

  • Cynnwys aelodau
  • Bod yn agored ac yn gynhwysol
  • Edrych ymlaen
  • Gweithio gydag eraill
  • Defnyddio tystiolaeth
  • Sicrhau’r effaith fwyaf posib

Ein stori

Mae pobl Cymru bob amser wedi dod at ei gilydd o’u gwirfodd, nid i wneud arian nac am fod y gyfraith yn dweud bod rhaid iddynt, ond am eu bod eisiau gwneud gwahaniaeth.

Ein tîm

Llun proffil o Alison Pritchard Rheolwr Cyllid Cynaliadwy i CGGC

Alison Pritchard

Llun proffil Fiona Liddell Rheolwr Helplu Cymru

Fiona Liddell

David Cook, Swyddog Polisi

David Cook

Darllen mwy

Ein strategaeth

Yma yn CGGC, rydym wedi datblygu ein fframwaith strategol i’n helpu i ganolbwyntio ar y gwahaniaeth yr ydyn ni am ei wneud fel mudiad.

Rydym yn gweithredu fel rhan o grŵp ehangach. Mae grŵp CGGC yn cynnwys CGGC, Cynnal Cymru a Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru.

Teulu CGGC

Cynnal Cymru yw’r sefydliad sy’n arwain y maes mewn datblygu cynaliadwy yng Nghymru. Cenhadaeth y mudiad yw gwneud Cymru’n gymdeithas gynaliadwy, effeithlon mewn adnoddau ac isel mewn carbon, sy’n ffynnu â chydbwysedd â’r ecosystemau naturiol sy’n cefnogi’r gymdeithas honno. Darganfod mwy

Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru yw’r darparwr arweiniol ym maes buddsoddi cymdeithasol i fentrau cymdeithasol a’r trydydd sector yn ehangach yng Nghymru. Mae cyllid ad-daladwy ar gael drwy amryfal ffyrdd sydd wedi’u dylunio i gynorthwyo mudiadau i dyfu a dod yn fwy cynaliadwy. Darganfod mwy

Ein heffaith

Mae ein hadroddiadau blynyddol yn amlygu’r prif newidiadau yr ydym wedi’u gwneud. Darllenwch ragor am ein storïau a’r gwaith a wneir gan ein haelodau bob dydd sy’n newid bywydau.

Rhwydwaith o gefnogaeth

Rydym yn falch o fod yn rhan o rwydwaith o gefnogaeth ar gyfer mudiadau gwirfoddol yng Nghymru

Rydym yn gweithio’n agos gyda’n partneriaid mewn Cynghorau Gwirfoddol Sirol lleol fel rhan o Cefnogi Trydydd Sector Cymru. Drwy gydweithio, gallwn wneud mwy o wahaniaeth wrth weithio tuag at y nodau cyffredin yr ydym am eu cyflawni ledled Cymru. Rydym yn canolbwyntio ar drefniadau llywodraethu da, dylanwadu ac ymgysylltu, gwirfoddoli ac ariannu sector gynaliadwy. Darllen mwy

Rydym yn gweithio’n agos â rhwydweithiau’r sector gwirfoddol cenedlaethol drwy Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector. Dyma ffordd allweddol i’r sector siarad â Llywodraeth Cymru, a chlywed ganddi. Mae’n galluogi mudiadau gwirfoddol yng Nghymru i gael llais cryfach gyda’n gilydd. Darllen mwy

Ein prosiectau

Gwybodaeth a chymorth | Hyfforddiant a digwyddiadau |

Catalydd Cymru: Ehangu Gorwelion

Mae’r prosiect yn rhoi cymorth i fudiadau treftadaeth micro, bach a chanolig neu fudiadau sy’n cynnal prosiect treftadaeth ehangu eu ffrydiau incwm
Darllen mwy

Dylanwadu | Gwybodaeth a chymorth |

Dyfodol Gwell Cymru: Prosiect Rhagolwg Cymunedol

Prosiect peilot yn gweithio gyda thair chymuned yng Nghymru i ddychmygu a chynllunio ar gyfer ‘Dyfodol Gwell’ Mae’r Prosiect Dyfodol Gwell Cymru
Darllen mwy

Hyfforddiant a digwyddiadau |

Sylfeini ar gyfer y Trydydd Sector (F4S3)

Prosiect Ewropeaidd yw ‘F4S3’ sy’n ceisio uwchsgilio cyflogeion newydd yn y sector gwirfoddol drwy ddatblygu rhaglen hyfforddi gynefino lefel mynediad.  Mae CGGC
Darllen mwy
Darllen mwy

Y newyddion diweddaraf

Cyhoeddwyd: 16/05/22 | Categorïau: Cyllid |

Cronfa Cymru ac Affrica bellach ar agor

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 10/05/22 | Categorïau: Gwirfoddoli |

Edrych tuag at Wythnos Gwirfoddolwyr 2022

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 09/05/22 | Categorïau: Newyddion |

Caffi Trwsio Cymru – o grant i raglen lywodraethu

Darllen mwy
Darllen mwy