Pobl ifanc â masgiau wyneb yn ôl yn y gwaith yn y swyddfa ar ôl ailagor

Ailagor yn ddiogel – Canllawiau ICSA ar gyfer ymddiriedolwyr

Cyhoeddwyd : 31/07/20 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth |

Mae’r Sefydliad Llywodraethu (ICSA) wedi cyhoeddi canllawiau newydd ar ailagor ar gyfer ymddiriedolwyr elusennau.

Mae llawer o ymddiriedolwyr wrthi’n ystyried sut i ailagor swyddfeydd a safleoedd eraill mewn modd rheoledig, pwyllog a diogel, gan ddeall na fydd yr holl weithgareddau yn debygol o allu dychwelyd i’r sefyllfa cyn y cyfyngiadau symud hyd y gellir rhagweld.

Mae’r canllawiau newydd gan ICSA yn nodi:

Waeth pa mor ofalus y bydd mudiadau’n ailagor mananu ffisegol, bydd angen i’r ymddiriedolwyr a’r tîm uwch-reolwyr weithio gyda’i gilydd i sicrhau bod y broses o ddychwelyd yn un ddiogel, effeithiol ac yn ddigon hyblyg i ymateb i gyfyngiadau symud pellach yn lleol ac yn genedlaethol.

Mae hon yn sefyllfa heriol i fyrddau ymddiriedolwyr ac mae’n bosibl y bydd yn rhaid gwneud penderfyniadau anodd. Nod canllawiau ICSA yw darparu trosolwg o’r materion sylfaenol y dylai ymddiriedolwyr fod yn eu hystyried wrth bennu a ddylid ailagor safleoedd ffisegol a sut dylid gwneud hyn. Mae’n crynhoi dogfennau pwysig gan y llywodraeth ac yn cyfeirio darllenwyr at ffynonellau cyfarwyddo er mwyn helpu i lywio trafodaethau, penderfyniadau a gweithrediadau. Mae’r canllawiau yn atgoffa elusennau o’r canlynol:

Mae’n rhaid i unrhyw benderfyniad i agor gweithgareddau a safleoedd ffisegol elusen gael ei wneud gan y bwrdd ymddiriedolwyr, ar y cyd, mewn ymgynghoriad â’r tîm uwch-reolwyr. Mae’r weithrediaeth yn gyfrifol am ddatblygu a gweithredu cynlluniau i ailgyflwyno gweithgareddau ar y safle. Mae’r bwrdd yn atebol am y gweithrediadau a’r canlyniadau hynny. Felly, mae’n hanfodol bod yr ymddiriedolwyr yn cael eu sicrhau bod cynigion a gweithrediadau o leiaf yn bodloni gofynion y llywodraeth.

Gall elusennau lleol gael help i ailagor gan eu Cyngor Gwirfoddol Sirol. Gallwch ddod o hyd i’ch cyngor agosaf yma: Cefnogi Trydydd Sector Cymru

Adnoddau Perthnasol

Mae CGGC wedi cynhyrchu, Canllawiau ar gyfer ailagor canolfannau cymunedol yng Nghymru

Gallwch ddarllen canllawiau Llywodraeth Cymru ar Ddefnyddio canolfannau cymunedol amlbwrpas yn ddiogel yma

Mae gan Gymdeithas y Cadeiryddion flog defnyddiol ar Iechyd a Diogelwch ar gyfer ymddiriedolwyr (Saesneg yn unig)

Dylai ymddiriedolwyr allu cyfeirio at ganllawiau’r Comisiwn Elusennau sy’n ymdrin ag amrediad eang o faterion, Coronavirus (COVID-19) guidance for the charity sector (Saesneg yn unig)

 

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 16/02/24 | Categorïau: Dylanwadu | Gwybodaeth a chymorth |

Cynllun gweithlu yn chwilio am fewnwelediad i rôl gwirfoddolwyr mewn lleoliadau iechyd meddwl

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 11/12/23 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Newyddion |

Dangos effaith CGGC

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 27/11/23 | Categorïau: Gwybodaeth a chymorth | Newyddion |

Newidiadau i ardrethi busnes ar gyfer elusennau yng Nghymru

Darllen mwy