Dyn hŷn ar alwad fideo gartref yn chwifio at ei liniadur

Adroddiad newydd: COVID-19 ac Economi Llesiant

Cyhoeddwyd : 17/07/20 | Categorïau: Dylanwadu |

Mewn ymateb i argyfwng cyfredol y Coronafeirws, cynhaliodd CGGC gyfres o ddigwyddiadau o dan yr enw ‘Paratoi ar gyfer Dyfodol Gwahanol’, a oedd yn edrych ar sut mae’r sector gwirfoddol wedi’i effeithio gan y pandemig ac yn parhau i ymateb iddo.

Gwnaeth y sesiwn olaf yn y gyfres Paratoi ar gyfer Dyfodol Gwahanol ganolbwyntio ar sut gall Cymru ailadeiladu’n araf ar ôl y pandemig. Trafodwyd amrediad eang o bynciau gyda’r dros 80 o bobl a mudiadau a oedd yn bresennol.

Mae’r argyfwng wedi cael effeithiau cadarnhaol a negyddol uniongyrchol. Gwnaeth y drafodaeth gynnwys pobl sy’n agored i niwed, allgau digidol ac ymgysylltu. Yn yr un modd, mae cynnydd wedi’i weld yn y defnydd o dechnoleg, mewn gwirfoddolwyr a buddion o ran mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd.

Adleisiwyd galwad i ehangu sut rydyn ni’n meddwl am yr economi, ac ystyriwyd y newid yn yr hinsawdd, llesiant a chyfiawnder cymdeithasol. Cafodd rhwydwaith Economi Llesiant y Llywodraeth ei nodi fel cam ymlaen cadarnhaol i economi Cymru. Mae’n amlwg y dylai’r sector barhau i gael llais cyson mewn sut y bydd Cymru’n ailadeiladu ar ôl y pandemig er mwyn cynorthwyo’r bobl fwyaf agored i niwed a chefnogi’r newid angenrheidiol.

Mae adroddiad yn manylu ar y sesiwn hon bellach ar gael, a gellir hefyd gweld blog o’r digwyddiad yma.

Gellir hefyd gweld recordiad o’r sesiwn am ddim ar ein sianel YouTube.

Blogiau sy’n crynhoi’r drafodaeth

Mae Jess Blair wedi cyflwyno crynodeb o’r trafodaethau sydd wedi’u cynnal â’r sector gwirfoddol ynghylch y digwyddiadau yn ein cyfres, Paratoi ar gyfer Dyfodol Gwahanol.

Cyfres Paratoi ar gyfer dyfodol gwahanol – camau dilynol

Mae COVID-19 wedi effeithio ar fywydau pawb. Mae’r cyfyngiadau symud wedi gorfodi pob un ohonom i wneud pethau’n wahanol, ac i wneud gwahanol bethau. Mae wedi cyflwyno posibiliadau newydd – da a drwg.

Wrth i lunwyr polisi ddechrau edrych ymlaen, mae’r digwyddiadau hyn yn cynnig gofod i rannu dysgu, ystyried goblygiadau ar gyfer y dyfodol a thrafod beth mae hyn yn ei olygu ar gyfer penderfyniadau a wneir heddiw.

Er bod y gyfres o chwe digwyddiad wedi dod i ben ar ddydd Iau 18 Mehefin, mae’r sgyrsiau ynghylch y pynciau hyn, ac eraill, yn parhau. Rydyn ni eisiau parhau i ddysgu o’r sector a defnyddio’r trafodaethau hyn yn ein gwaith ehangach.

Bydd y gyfres hon yn cloi gydag adroddiad sy’n cynnwys y pedwar cwestiwn allweddol y gwnaethon ni ymdrin â nhw yn ystod pob sesiwn.

Gallwch gofrestru i gael ein diweddariadau dyddiol ar COVID-19 (Llun – Gwe). Bydd y rhain yn rhoi’r newyddion diweddaraf i’r sector gwirfoddol yng Nghymru ar COVID-19, ac yn eich galluogi i gael y ddolen cadw lle wedi’i hanfon yn syth i’ch mewnflwch, yn ogystal â chyflwyno gwybodaeth ddefnyddiol arall ar COVID-19. Gallwch hefyd anfon e-bost at policyteam@wcva.cymru er mwyn bwydo i mewn i unrhyw un o’r pynciau hyn a rhagor.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 21/06/24 | Categorïau: Dylanwadu | Gwirfoddoli | Gwybodaeth a chymorth |

Perthnasau rhwng y sectorau gwirfoddol a statudol

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 25/03/24 | Categorïau: Dylanwadu |

Awgrymiadau Mark Drakeford ar gyfer dylanwadu ar bolisïau’r llywodraeth

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 16/02/24 | Categorïau: Dylanwadu | Gwybodaeth a chymorth |

Cynllun gweithlu yn chwilio am fewnwelediad i rôl gwirfoddolwyr mewn lleoliadau iechyd meddwl

Darllen mwy