Different Futures Influencing Policy screenshot

Adroddiad newydd: COVID-19 a dylanwadu ar benderfynwyr

Cyhoeddwyd : 02/07/20 | Categorïau: Dylanwadu |

Mewn ymateb i argyfwng cyfredol y Coronafeirws, cynhaliodd CGGC gyfres o ddigwyddiadau o dan yr enw ‘Paratoi ar gyfer Dyfodol Gwahanol’, a oedd yn edrych ar sut mae’r sector gwirfoddol wedi’i effeithio gan y pandemig ac yn parhau i ymateb iddo.

Gwnaeth y pedwerydd digwyddiad ddenu oddeutu 90 o bobl a mudiadau i siarad am ddylanwadu ar bolisi a’u cydberthnasau â phenderfynwyr.

Nodwyd fod mudiadau’n gweithio’n dda gyda Llywodraeth Cymru mewn llawer o ffyrdd. Ond, roedd llawer hefyd wedi canfod bod meysydd penodol, fel y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol, yn ei chael hi’n anodd parhau â’r gwaith roedden nhw wedi’i ddechrau cyn COVID-19.

Gydag etholiadau Senedd Cymru’r flwyddyn nesaf, roedd mudiadau’n pryderu ynghylch sut roedden nhw’n mynd i weithio gyda phleidiau, yn ailedrych ar eu gofynion polisi eu hunain yng ngwydd y pandemig, ac yn ymgyfarwyddo â’r prosesau newydd ar gyfer datblygu maniffesto.

Mae adroddiad yn manylu ar y sesiwn hon bellach ar gael, a gellir hefyd gweld blog o’r digwyddiad yma.

Gellir hefyd gweld recordiad o’r sesiwn am ddim ar ein sianel YouTube.

Blogiau sy’n crynhoi’r drafodaeth

Mae Jess Blair wedi cyflwyno crynodeb o’r trafodaethau sydd wedi’u cynnal â’r sector gwirfoddol ynghylch y digwyddiadau yn ein cyfres, Paratoi ar gyfer Dyfodol Gwahanol.

Cyfres Paratoi ar gyfer dyfodol gwahanol – camau dilynol

Mae COVID-19 wedi effeithio ar fywydau pawb. Mae’r cyfyngiadau symud wedi gorfodi pob un ohonom i wneud pethau’n wahanol, ac i wneud gwahanol bethau. Mae wedi cyflwyno posibiliadau newydd – da a drwg.

Wrth i lunwyr polisi ddechrau edrych ymlaen, mae’r digwyddiadau hyn yn cynnig gofod i rannu dysgu, ystyried goblygiadau ar gyfer y dyfodol a thrafod beth mae hyn yn ei olygu ar gyfer penderfyniadau a wneir heddiw.

Er bod y gyfres o chwe digwyddiad wedi dod i ben ar ddydd Iau 18 Mehefin, mae’r sgyrsiau ynghylch y pynciau hyn, ac eraill, yn parhau. Rydyn ni eisiau parhau i ddysgu o’r sector a defnyddio’r trafodaethau hyn yn ein gwaith ehangach.

Bydd y gyfres hon yn cloi gydag adroddiad sy’n ymdrin â’r pedwar cwestiwn allweddol y gwnaethon ni ymdrin â nhw yn ystod pob sesiwn.

Gallwch gofrestru i gael ein diweddariadau dyddiol ar COVID-19 (Llun – Gwe). Bydd y rhain yn rhoi’r newyddion diweddaraf i’r sector gwirfoddol yng Nghymru ar COVID-19, ac yn eich galluogi i gael y ddolen cadw lle wedi’i hanfon yn syth i’ch mewnflwch, yn ogystal â chyflwyno gwybodaeth ddefnyddiol arall ar COVID-19. Gallwch hefyd anfon e-bost at policyteam@wcva.cymru er mwyn bwydo i mewn i unrhyw un o’r pynciau hyn a rhagor.

Newyddion cysylltiedig

Cyhoeddwyd: 25/03/24 | Categorïau: Dylanwadu |

Awgrymiadau Mark Drakeford ar gyfer dylanwadu ar bolisïau’r llywodraeth

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 16/02/24 | Categorïau: Dylanwadu | Gwybodaeth a chymorth |

Cynllun gweithlu yn chwilio am fewnwelediad i rôl gwirfoddolwyr mewn lleoliadau iechyd meddwl

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 06/02/24 | Categorïau: Cyllid | Dylanwadu |

Cronfa allweddol ar gyfer gweithredu cymunedol ar yr hinsawdd mewn perygl

Darllen mwy