Mae dau ddyn du ifanc yn danfon eitemau bwyd i stepen drws ar stryd deras. Maent yn gwisgo masgiau wyneb a chrysau-t Prosiect Datblygu Congo

Ewch i: Diweddariadau ac arweiniad ar COVID-19

COVID-19 DIWEDDARIAD

Oherwydd y cyngor cyfredol ar y Coronafeirws rydym wedi gwneud y penderfyniad i gau ein swyddfeydd. Fodd bynnag, mae ein holl staff wedi cael yr offer i weithio gartref ac rydym yn dal i wneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi mudiadau gwirfoddol yn ystod yr amser anodd hwn.

Ar hyn o bryd rydym yn gohirio hyfforddiant a digwyddiadau wyneb yn wyneb, ond byddwn yn parhau i ddarparu dysgu ar-lein lle bo hynny’n bosibl.

Amdanom ni

CGGC yw’r corff aelodaeth cenedlaethol ar gyfer mudiadau gwirfoddol yng Nghymru, a’i bwrpas yw galluogi mudiadau gwirfoddol i wneud mwy o wahaniaeth gyda’n gilydd.

Cyllid

Mae’n bwysicach nag erioed i fudiadau gwirfoddol feddu ar y sgiliau a’r offer sydd eu hangen arnynt i ganfod arian ac amrywio eu ffyrdd o wneud incwm. Yn 2018-19, dyrannodd CGGC tua £11.5 miliwn mewn cyllid i elusennau, mentrau cymdeithasol a gwirfoddolwyr yng Nghymru.

Yn ein hadran ariannu, fe welwch wybodaeth am gynlluniau ariannu CGGC, ynghyd â phopeth y bydd ei angen arnoch i’ch helpu chi i chwilio am arian a chynnal ffrwd arian ar gyfer eich achos.

Group of people looking happy, showing off litter-picking work
Two women and a man at gofod3 in discussion

Hyfforddiant, digwyddiadau a gwobrau

Mae ein sesiynau hyfforddiant, ein digwyddiadau a’n gwobrau yn dwyn mudiadau gwirfoddol yng Nghymru ynghyd i ddysgu oddi wrth ei gilydd, i gysylltu â’i gilydd, ac i ddangos y gwahaniaeth yr ydym yn ei wneud. Mae ein hyfforddiant yn canolbwyntio ar anghenion mudiadau gwirfoddol. Gallwn eich helpu chi a’ch mudiad i gael ei gynnal yn fwy effeithiol a gallwn ddatblygu eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch hyder.

Rydym hefyd yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau ar gyfer mudiadau gwirfoddol gan gynnwys gofod3 (y digwyddiad mwyaf o’i fath yng Nghymru), ein Darlith Flynyddol a’n Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, ynghyd â Gwobrau Elusennau Cymru.

Dewch yn aelod o CGGC

Mae mudiadau gwirfoddol yng Nghymru yn newid bywydau bob dydd, ond er mwyn goresgyn yr heriau yr ydym ni oll yn eu hwynebu, mae angen inni gydweithio. Darganfyddwch fwy am aelodaeth CGGC isod a helpwch ni i wneud mwy o wahaniaeth gyda'n gilydd.

Y newyddion diweddaraf

Cyhoeddwyd: 20/05/22 | Categorïau: Newyddion |

Cau’r Rhaglen Ennyn Effaith a’r Camau Nesaf

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 16/05/22 | Categorïau: Cyllid |

Cronfa Cymru ac Affrica bellach ar agor

Darllen mwy

Cyhoeddwyd: 10/05/22 | Categorïau: Gwirfoddoli |

Edrych tuag at Wythnos Gwirfoddolwyr 2022

Darllen mwy
Darllen mwy

Adnoddau

Mae ein banc adnoddau ar gyfer y sector gwirfoddol yng Nghymru yn cynnwys canllawiau defnyddiol, ynghyd â phecynnau cymorth, gwybodaeth, arweiniad a chyhoeddiadau.